bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że OSiR Dzierżoniów ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów (dalej: „OSiR”) przetwarza informacje które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), oraz DZ.U. poz. 1000 o ochronie danych osobowych, mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest OSiR Dzierżoniów (ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów), NIP: 8822128279, REGON: 368705391.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów lub drogą e-mailową pod adresem: iod@hotelosir.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Strumykowa 1 58-200 Dzierżoniów lub drogą e-mailową pod adres: iod@hotelosir.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy o usługi świadczone przez OSiR Dzierżoniów art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e RODO
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przez OSiR przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
6.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
6.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
6.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
6.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
6.6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
6.7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w wersji elektronicznej oraz papierowej, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.Opublikował: Anna Wierzbicka
Publikacja dnia: 20.06.2018
Podpisał: Anna Wierzbicka
Dokument z dnia: 20.06.2018
Dokument oglądany razy: 513