BIP.gov.pl

Regulamin organizacyjny OSiR

 O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie
 ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzier?oniów

                                                                                                                       Za??cznik nr 1
                                                                                                Do Zarz?dzenia nr Nr 263/2019
                                                                                                       Burmistrza Dzier?oniowa
                                                                                                        z dnia 25 kwietnia 2019 r.


                                                  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
                             O?RODKA SPORTU I REKREACJI  W DZIER?ONIOWIE


ROZDZIA? 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                 § 1
Regulamin Organizacyjny O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie okre?la:
1. Zakres dzia?ania i zadania,
2. Wewn?trzn? struktur?,
3. Zakresy dzia?ania Dyrektora, G?ównego Ksi?gowego, komórek organizacyjnych
i stanowisk samodzielnych,
4. Wykaz zast?pstw kierowników – Za??cznik nr 2,
5. Schemat organizacyjny - Za??cznik nr 3,
6. Stan posiadanych obiektów.
                                                                  § 2
Ilekro? w Regulaminie jest mowa o:
1. O?rodku – nale?y przez to rozumie? O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie,
2. Dyrektorze – nale?y przez to rozumie? Dyrektora O?rodka Sportu i Rekreacji
w Dzier?oniowie,
3. Kierownikach komórek organizacyjnych O?rodka – nale?y przez to rozumie? osoby kieruj?ce komórkami organizacyjnymi O?rodka.
4. Regulaminie – nale?y przez to rozumie? Regulamin Organizacyjny O?rodka Sportu
i Rekreacji w Dzier?oniowie,

ROZDZIA? 2
ORGANIZACJA O?RODKA

                                                                  § 3
Zadania O?rodka okre?lone s? w Statucie O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie.
                                                                  § 4
1. W sk?ad obiektów O?rodka wchodz? kompleksy:
1) przy ul. Strumykowej 1:
? hala sportowa z zapleczem socjalno – rekreacyjnym,
? baza noclegowo – ?ywieniowa,
? 2 pe?nowymiarowe boiska pi?karskie z trawy naturalnej,
? 1 boisko pe?nowymiarowe pi?karskie z nawierzchni sztucznej,
? 3 korty tenisowe z nawierzchni syntetycznej,
? 4 korty tenisowe z nawierzchni ceglanej,
? budynek administracyjno – magazynowy wraz z kot?owni?,
? kompleks basenów odkrytych z zapleczem technologiczno – socjalnym
? bulodrom
? si?ownia
? minigolf
2) przy ul. Wroc?awskiej 47:
? Stadion Miejski
3) przy ul. Sienkiewicza 13
? Basen Kryty
4) przy ul. Szkolnej
     -      Sala Sportowa
5) przy ul. Sikorskiego
    - Tor BMX – dz. 39

 6)  Place zabaw przy:
• ul. Sikorskiego – Aleja Bakowych Gwiazd
• ul. Klonowej – dz. 920/41
• ul. Brzegowej – dz. 622
• ul. Pi?knej – dz. 347/18
• os. Kolorowym – dz. 41/5
• ul. Wieniawskiego – dz. 122/27
• ul. Ko?cielna – dz. 197/16 oraz 197/11
• ul. Kolejowa – dz. 701 (cz???) oraz 702/3 (cz???) – obr?b Centrum

                                                                  § 5
1. W O?rodku tworzy si? nast?puj?ce dzia?y:
1) Dzia? Ksi?gowo Finansowy - symbol DKF,
2) Dzia? Basen Kryty - symbol BK,
3) Dzia? Organizacji Obozów i Imprez Sportowych - DOI,
4) Dzia? Techniczny i Obs?ugi Obiektów Zewn?trznych – DTZ
5) Sekretariat - symbol SK
6) Informatyk – symbol IT
7) Kadry – symbol HR

2. W O?rodku tworzy si? samodzielne stanowiska:
1) Radca Prawny - symbol RP
2) Informatyk
3) Sekretarka
4) Kadrowa
                                                               § 6
1. Kierownictwo O?rodka stanowi?:
1) Dyrektor
2) G?ówny ksi?gowy
2. W O?rodku ustala si? nast?puj?ce stanowiska kierownicze:
1) Kierownik Dzia?u Basen Kryty,
2) Kierownik Dzia?u Organizacji Obozów i Imprez Sportowych,
3) Kierownik Dzia?u Technicznego i Obs?ugi Obiektów Zewn?trznych,

3. Ustala si? nast?puj?c? struktur? wewn?trzn? dzia?ów i stanowisk:
I. Dzia? Ksi?gowo Finansowy– DKF: 
1. Kierownik Dzia?u – G?ówna Ksi?gowa (GK), której podlegaj?:
1) Ksi?gowe
2) Kasjer
3) Starszy Intendent

II. Dzia? Basen Kryty – BK:
1. Kierownik Dzia?u, któremu podlegaj?
1) Starszy inspektor,
2) Instruktor odnowy biologicznej,
3) Konserwator maszyn i urz?dze?,
4) Konserwator urz?dze? elektroenergetycznych,
5) Robotnik wykwalifikowany,
6) Ratownik wodny

III. Dzia? Organizacji Obozów i Imprez Sportowych – DOI:
1. Kierownik Dzia?u, któremu podlega:
1) Bufet - symbol GA:
a) Szef kuchni,
b) Robotnik wykwalifikowany,
c) Pomoc kuchenna
2) Zespó? ds. sportu, organizacji imprez i marketingu - symbol DS:
a) Instruktor rekreacji ruchowej
b) Referent
3) Hotel – symbol HO:
a) Recepcjoni?ci ,
b) Pokojowe,
c) Robotnik wykwalifikowany,
d) Konserwator maszyn i urz?dze?
4) Hala - symbol HO:
a) Konserwator maszyn i urz?dze?,
b) Robotnik gospodarczy.
5)Sala Sportowa – SG nr 3

IV. Dzia? Techniczny i Obs?ugi Obiektów Zewn?trznych – DTZ: 
1. Kierownik Dzia?u, któremu podlegaj?:
1) Specjalista do spraw inwestycji i zamówie? publicznych
2. Majster, któremu podlegaj?:
 A) Transport – symbol TR
a) Kierowca – konserwator
B) Boiska sportowe  - symbol BS
a) Robotnik wykwalifikowany
b) Robotnik gospodarczy
C) Stadion – symbol ST
a) Pracownik zaplecza sportowego
b) Robotnik gospodarczy
E)Place zabaw
      a) Konserwator
      b) Robotnik gospodarczy
3. Basen odkryty – symbol BO
a) Kasjer
b) Ratownik wodny
c) Robotnik wykwalifikowany
d) Robotnik gospodarczy

V. Sekretariat (SK), w sk?ad którego wchodz?:
1) Sekretarka
2) Robotnik gospodarczy

VI. Radca Prawny – symbol RP
VII. Informatyk – symbol IT
VIII. Kadrowa – symbol HR
                                                                 § 7
1. Zadania merytoryczne poszczególnych dzia?ów i samodzielnych stanowisk okre?la
Za??cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Podzia? zada? w komórkach organizacyjnych na poszczególne stanowiska pracy okre?laj? zakresy czynno?ci okre?lone w opisach stanowisk pracy zatwierdzane przez Dyrektora O?rodka, na wniosek kierowników dzia?ów.
3. Wielko?? zatrudnienia w O?rodku w ramach przyznanych ?rodków na wynagrodzenia
okre?la Dyrektor O?rodka.
4. W uzasadnionych przypadkach w O?rodku mog? by? tworzone i likwidowane
stanowiska pracy.
5. W O?rodku mo?e by? ?wiadczona praca na podstawie umowy zlecenie i umowy
o dzie?o.
6. W O?rodku mog? funkcjonowa? zespo?y osób powo?ywane do realizacji projektów,
przedsi?wzi?? i zada?. Sk?ad osobowy, zakres dzia?ania i tryb pracy zespo?ów okre?la
Dyrektor O?rodka.
                                                                 § 8
     Dzia?alno?? O?rodka oparta jest o nast?puj?ce zasady:
1) praworz?dno?ci,
2) s?u?ebno?ci wobec spo?eczno?ci lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) kontroli wewn?trznej,
6) podzia?u kompetencji,
7) wzajemnego wspó?dzia?ania,
8) racjonalnego doboru kadry pracowniczej,
9) podnoszenia jako?ci ?wiadczonych us?ug,
10) etyki.
                                                                 § 9
1. Gospodarowanie ?rodkami rzeczowymi odbywa si? w sposób racjonalny, celowy
i oszcz?dny z uwzgl?dnieniem zasady szczególnej staranno?ci w zarz?dzaniu mieniem komunalnym.
2. Wydatki maj?tkowe i inwestycyjne zaplanowane w bud?ecie s? realizowane po
wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotycz?cymi udzielania zamówie? publicznych.
3. Prac? O?rodka kieruje Dyrektor przy pomocy G?ównego Ksi?gowego, Kierowników Dzia?ów.
                                                                 § 10
1. Jednoosobowe kierownictwo wyra?a si? tym, ?e ka?dy pracownik podlega tylko jednemu prze?o?onemu, od którego otrzymuje wytyczne oraz przed którym jest 
odpowiedzialny za wykonanie zada? s?u?bowych z uwzgl?dnieniem przepisów odr?bnych.
2. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych s? bezpo?rednimi prze?o?onymi podleg?ych im pracowników, sprawuj? nadzór nad nimi oraz mog? wydawa? im polecenia ustnie lub na pi?mie.
3. Przy wydawaniu polece? obowi?zuje przestrzeganie drogi s?u?bowej.
4. W razie nieobecno?ci kierownika komórki organizacyjnej jego obowi?zki przejmuj?
osoby zaproponowane przez kierownika i zaakceptowane przez Dyrektora zgodnie
 z Za??cznikiem nr 2  do niniejszego Regulaminu.
5. Osoby pe?ni?ce zast?pstwo w przypadku usprawiedliwionej nieobecno?ci swojego zwierzchnika mog? do celów s?u?bowych u?ywa? piecz?ci s?u?bowej wg poni?szego wzoru: np.
                                                  „wz. Kierownika Dzia?u...............
                                                            Jan Kowalski
                                                              Inspektor ”.
6. Zast?pstwa pasywne i aktywne na stanowiskach pracowniczych ustalane s?
w kartach stanowiskowych pracy. Zast?pstwo pasywne oznacza gotowo??  pracownika do pe?nienia zast?pstwa w zakresie ustalonym w karcie stanowiskowej, a staje si? ono aktywne w przypadku nieobecno?ci kierownika spowodowanej przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym, delegacji s?u?bowej lub innej usprawiedliwionej nieobecno?ci.
7. Zasady wynagradzania i przyznawania dodatków funkcyjnych okre?la Regulamin Wynagradzania pracowników O?rodka.
                                                               § 11
1. Dobór kadry pracowniczej odbywa si? w drodze naboru otwartego
i konkurencyjnego, który ma na celu wy?onienie najlepszej kandydatury spo?ród z?o?onych ofert.
2. Decyzj? o zatrudnieniu kandydata na okre?lone stanowiska pracy podejmuje Dyrektor O?rodka.

ROZDZIA? 3
ZAKRESY DZIA?ANIA, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNO?? KIEROWNICTWA

                                                                § 12
1. O?rodkiem kieruje Dyrektor, którego zwalnia i zatrudnia Burmistrz Dzier?oniowa.
2. Dyrektor jest pracodawc? wszystkich zatrudnionych w O?rodku pracowników.

                                                                § 13
1. Do zakresu zada? Dyrektora O?rodka nale?y:
1) kierowanie bie??cymi sprawami O?rodka i reprezentowanie go na zewn?trz,
2) sprawowanie nadzoru nad dzia?alno?ci? finansow? i gospodarcz?,
3) wydawanie zarz?dze? wewn?trznych dotycz?cych funkcjonowania O?rodka,
4) wykonywanie uprawnie? zwierzchnika s?u?bowego w stosunku do pracowników O?rodka,
5) koordynowanie dzia?alno?ci komórek organizacyjnych oraz organizowanie ich wspó?pracy,
6) rozstrzyganie sporów pomi?dzy poszczególnymi komórkami w szczególno?ci dotycz?cymi podzia?u zada?,
7) zatwierdzanie zakresów czynno?ci i odpowiedzialno?ci pracowników O?rodka oraz prowadzenie oceny kadry kierowniczej O?rodka,
8) sk?adanie o?wiadcze? woli w sprawach zwi?zanych z bie??cym funkcjonowaniem O?rodka,
9) koordynowanie spraw dotycz?cych gospodarki finansowej,
10)  aprobata dokumentów stanowi?cych podstaw? dokonywania wyp?at i powstawania zobowi?za? O?rodka w granicach upowa?nie? wydanych przez Burmistrza Dzier?oniowa,
11)  planowanie i prognozowanie rozwoju O?rodka oraz realizacja polityki i strategii miasta w zakresie sportu,
12)  monitorowanie us?ug ?wiadczonych przez O?rodek,
13)  okre?lanie standardów jako?ci us?ug ?wiadczonych przez O?rodek,
14)  informowanie organów Gminy o stanie wykonywania zada? oraz o potrzebach zwi?zanych z funkcjonowaniem O?rodka,
15)  nadzór i realizacja celów dotycz?cych BHP,
16)  nadzór nad prowadzeniem w?a?ciwej dokumentacji zwi?zanej z dzia?alno?ci? O?rodka  
 zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa,
17)  wykonywanie innych zada? zastrze?onych dla Dyrektora O?rodka przez przepisy prawa, oraz uchwa?y Rady Miejskiej Dzier?oniowa.
                                                                § 14
2. Do zada? G?ównego Ksi?gowego nale?y:
1) nadzorowanie wykonywania obowi?zków i sprawowanie odpowiedzialno?ci
w zakresie prowadzenia rachunkowo?ci i obs?ugi ksi?gowej bud?etu O?rodka,
2) przygotowywanie projektu planu finansowego O?rodka,
3) nadzorowanie i kontrola realizacji planu finansowego O?rodka, polegaj?ca na wst?pnej kontroli legalno?ci dokumentów oraz bie??cej i nast?pczej kontroli operacji gospodarczych b?d?cych przedmiotem ksi?gowa?,
4) kontrasygnowanie czynno?ci prawnych powoduj?cych powstanie zobowi?za? pieni??nych,
5) wykonywanie dyspozycji ?rodkami pieni??nymi,
6) nadzorowanie sporz?dzania sprawozdawczo?ci,
7) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozda?, ocen i bie??cych informacji o sytuacji finansowej O?rodka,
8) pe?nienie organu kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowych
w zakresie kompletno?ci i rzetelno?ci sporz?dzanych dokumentów dotycz?cych operacji gospodarczych i finansowych,
9) inicjowanie i realizacja polityki finansowej O?rodka,
10)  wykonywanie okre?lonych przepisami prawa obowi?zków w zakresie rachunkowo?ci,
11)  sporz?dzanie i prowadzenie dokumentacji p?acowej dla pracowników,
12)  nadzór i kontrola kasy O?rodka Sportu i Rekreacji oraz wszelkich stanowisk pracy,
na których prowadzona jest dzia?alno?? finansowa (np. pobieranie op?at za us?ugi),
13)  koordynacja prac inwentaryzacyjnych, opracowywanie i prowadzenie spraw zwi?zanych z ubezpieczeniami osobowymi, rzeczowymi i maj?tkowymi,
14)  kontrola pod wzgl?dem formalnym i rachunkowym ca?o?ci dokumentacji rachunkowo – finansowej ewidencji i dokumentacji materia?owej, 
15)  kontrola pod wzgl?dem formalnym i rachunkowym dokumentów stanowi?cych podstaw? przyj?cia lub wydania ?rodków pieni??nych i materialnych oraz analiza
i egzekwowanie sp?ywu nale?no?ci i ich windykacja,
16)  zapobieganie powstawaniu strat nadzwyczajnych oraz naliczanie odsetek
i nale?no?ci kar umownych,
17)  wykonywanie innych zada? zleconych przez Dyrektora.

Zadania, o których mowa w punkcie 2 g?ówny ksi?gowy realizuje przy pomocy podleg?ych mu pracowników dzia?u ksi?gowo?ci.
                                                              § 15
3. Do obowi?zków kierowników dzia?ów i ich zast?pców nale?y w szczególno?ci:
1) kierowanie i organizowanie pracy w podleg?ym dziale w sposób zapewniaj?cy sprawne i terminowe wykonanie zada?, za?atwianie spraw,
2) wykonywanie podstawowych zada? organizacyjnych i finansowych zgodnie
z obowi?zuj?cymi zarz?dzeniami,
3) dokonywanie w?a?ciwego rozdzia?u pracy pomi?dzy poszczególnymi pracownikami                                 
z uwzgl?dnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia w?asnej inicjatywy
i inwencji,
4) wyst?powanie z wnioskami zmierzaj?cymi do usprawnienia prac w danym dziale,
5) kontrolowanie jako?ci wykonywanej pracy,
6) koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników,
7) stosowanie si? do obowi?zuj?cych przepisów i zarz?dze?,
8) szkolenie i bie??ce instruowanie podleg?ego personelu w zakresie wykonywanych obowi?zków,
9) oszcz?dne gospodarowanie zmierzaj?ce do obni?enia kosztów w?asnych OSIR,
10)  przestrzeganie tajemnicy s?u?bowej i pa?stwowej oraz przepisów bhp i ppo?.,
11)  wyst?powanie z wnioskami do Dyrektora O?rodka w sprawach osobowych 
 podleg?ych pracowników,
12)  merytoryczna znajomo?? obowi?zuj?cych czynno?ci oraz obiegu dokumentów,
13)  dok?adna znajomo?? przepisów i zarz?dze? prze?o?onych oraz prawid?owe
 ich stosowanie w za?atwianiu sprawy,
14)  opracowywanie projektów planów finansowych w cz??ciach dotycz?cych zakresu 
 dzia?ania komórek i nadzór nad ich realizacj?,
15)  wspó?dzia?anie z innymi dzia?ami O?rodka, organami administracji, organizacjami 
 spo?ecznymi,
16)  referowanie spraw prze?o?onemu zgodnie z  aktami sprawy oraz ich terminowe 
 za?atwianie,
17)  organizowanie spotka? dzia?owych i przekazywanie pracownikom podleg?ym 
 informacji dotycz?cych spraw O?rodka,
18)  realizacja zasad zarz?dzania zasobami ludzkimi,
19)  doskonalenie umiej?tno?ci kierowniczych,
20)  wykonywanie na polecenie Dyrektora innych zada? w sprawach nie obj?tych
 zakresem dzia?ania,
                                                                § 16
Za przestrzeganie zasad ochrony i bezpiecze?stwa danych osobowych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialni s? kierownicy tych komórek oraz osoby zatrudnione na stanowiskach samodzielnych.
ROZDZIA? IV
AKTY PRAWNE O?RODKA

                                                               § 17
Dyrektor O?rodka wydaje:
1. Zarz?dzania – akty b?d?ce przepisami porz?dkowymi w sprawach zwi?zanych
z dzia?alno?ci? O?rodka,
2. Polecenia – dotycz?ce wyznaczania operacyjnych dzia?a? komórkom organizacyjnym O?rodka.

ROZDZIA? V
ZASADY OGÓLNE PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I KORESPONDENCJI O?RODKA

                                                              § 18
1. Odpowiedzi na pisma, pisma wychodz?ce oraz wnioski podpisuje Dyrektor O?rodka.
2. Dyrektor mo?e upowa?ni? pisemnie pracowników O?rodka do podpisywania pism
i dokumentów.
3. Kierownicy dzia?ów okre?laj? rodzaje pism, do podpisywania, których s? upowa?niani, zakres udzielonych upowa?nie? zawarty jest w indywidualnej karcie stanowiskowej.
4. Dokumenty przedk?adane do podpisu Dyrektorowi musz? by? parafowane, opatrzone piecz?ci? i dat? sporz?dzenia na jednej z kopii przez osob? sporz?dzaj?c? i kierownika dzia?u oraz w uzasadnionych przypadkach przez radc? prawnego, jako nie budz?ce zastrze?e? pod wzgl?dem prawnym.
5. Obieg, rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa si? na zasadach okre?lonych w Instrukcji kancelaryjnej.

ROZDZIA? VI
ORGANIZACJA DZIA?ALNO?CI KONTROLNEJ

                                                               § 19
Kontrola zarz?dcza
1. System kontroli w O?rodku Sportu i Rekreacji obejmuje kontrol? zarz?dcz? i kontrol? zewn?trzn?.
2. Dyrektor O?rodka jest osob? odpowiedzialn? za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarz?dczej, tj. dzia?a? podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zada? w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszcz?dny i terminowy.
3. Kontrola zarz?dcza  ma na celu zapewnienie w szczególno?ci :
a) Zgodno?ci dzia?alno?ci z przepisami prawa oraz procedurami wewn?trznymi,
b) Skuteczno?ci i efektywno?ci dzia?ania,
c) Wiarygodno?ci sprawozda?,
d) Ochrony zasobów,
e) Przestrzegania i promowania zasad etycznego post?powania,
f) Efektywno?ci i skuteczno?ci przep?ywu informacji.
4. Szczegó?owe zasady realizowania kontroli zarz?dczej w O?rodku s? uregulowane
w Regulaminie kontroli zarz?dczej przyj?tym przez Dyrektora O?rodka.
5. Dyrektor O?rodka przedk?ada Burmistrzowi o?wiadczenie o stanie kontroli zarz?dczej
w terminie do 15 marca danego roku za rok poprzedni.
                                                               § 20
 Kontrole zewn?trzne
1. Kontrole zewn?trzne prowadzone s? przez organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli.
2. Szczegó?owy zakres kontroli zewn?trznych, czas ich trwania oraz inne warunki realizacji ustala organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli.
3. Sekretariat prowadzi ewidencj? obejmuj?c? :
a) rejestr wszystkich kontroli zewn?trznych prowadzonych w O?rodku
b) protoko?y z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi, przekazywane przez organy kontroli zewn?trznej,
c) odpowiedzi na zalecenia i wnioski organów kontroli zewn?trznej,
d) uzyskane od organów kontroli zewn?trznej informacje ogólne o wynikach kontroli oraz informacje Dyrektora i kierowników dzia?ów o sposobie ich wykorzystania.

ROZDZIA? VI
ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI DZIENNIKARZOM

                                                               § 21
Informacji o dzia?alno?ci O?rodka dziennikarzom krajowym i zagranicznym udzielaj?:
1. Dyrektor O?rodka,
2. Osoba wskazana przez Dyrektora.

 

ROZDZIA? VII
POSTANOWIENIA KO?COWE

                                                              § 22
1. Przy zmianach personalnych pracowników O?rodka obowi?zuje protokolarne przekazywanie zakresu zada? i obowi?zków. Protoko?y przechowywane s? w Kadrach.
2. Poza zadaniami wymienionymi w zakresie zada? komórek organizacyjnych, Dyrektor mo?e poleca? wykonanie innych prac ni? wymienione w regulaminie.
3. Zmiany w regulaminie mog? by? dokonywane w trybie przewidzianym do jego przyj?cia.
4. Prawa i obowi?zki pracowników O?rodka, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy zwi?zane z wewn?trznym porz?dkiem pracy okre?la Regulamin Pracy O?rodka.
5. Zasady i warunki wynagradzania za prac? oraz ?wiadczenia zwi?zane z prac? i warunki ich przyznawania okre?la Regulamin Wynagradzania pracowników O?rodka.
6. Burmistrz w drodze zarz?dzenia zatwierdza Regulamin Organizacyjny O?rodka i jego tre??  i niezw?ocznie zostaje opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej O?rodka.
7. W sprawach nie uj?tych w niniejszym regulaminie podejmuje decyzje Dyrektor.
8. Z regulaminem winien si? zapozna? ka?dy pracownik OSiR.

 

 


Przygotowa?:                                        Zatwierdzi?:                                        Data: 

Anna Wierzbicka                                 Dariusz Kucharski                              25.04.2019

 

 

 


                                                                                                                            Za??cznik Nr 1
                                                                                              do Regulaminu Organizacyjnego
                                                                             O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie

 

                                                    ZADANIA MERYTORYCZNE
                   REALIZOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI O?RODKA:


1. Do zada? Dzia?u Ksi?gowo Finansowego  -  DKF nale?y:
1) prowadzenie ksi?g rachunkowych OSiR- w tym pe?na ewidencja wydatków oraz przychodów, 
2) operacji na rachunkach bankowych oraz w kasie,
3) ustalanie oraz ?ci?ganie nale?no?ci,
4) ewidencja oraz kontrola nad ?rodkami Trwa?ymi,
5) kontrola finansowa,
6) nadzór nad realizacj? umów,
7) ewidencja umów OSiR,
8) sporz?dzanie list p?ac,
9) wszelkie prace zwi?zane z wynagrodzeniami pracowników-za?wiadczenia, PIT,
10)  nadzór nad archiwizowaniem dokumentacji OSiR.

2. Do zada? Dzia?u Basen Kryty -  BK nale?y:
1) ?wiadczenie kompleksowych us?ug  na basenie dla grup zorganizowanych i klientów indywidualnych,
2) wykonywanie  zabiegów w dziale balneologicznym dla grup sportowych oraz klientów indywidualnych,
3) dzier?awienie pomieszcze? na terenie basenu w celu prowadzenia us?ug leczniczych,
4) rehabilitacyjnych oraz odnowy biologicznej dla ludno?ci.

3. Do zada? Dzia?u Organizacji Obozów i Imprez Sportowych – DOI nale?y:
1) organizacja i obs?uga imprez sportowo-rekreacyjnych z kalendarza imprez sportowych oraz innych zleconych,
2) szeroko rozumiana promocja w/w imprez w mediach, obs?uga strony www oraz pozyskiwane sponsorów,
3) ?wiadczenie us?ug hotelowo-gastronomicznych dla zespo?ów przebywaj?cych na
zgrupowaniach sportowych oraz go?cia indywidualnego,
4) wynajem obiektów sportowych.

4. Do zada? Dzia?u Technicznego i Obs?ugi Obiektów Zewn?trznych – DTZ nale?y:
1) Konserwacja i obs?uga:
- techniczna boisk
- obiektów budowlanych
- placów zabaw
 - parkingów, chodników i dróg dojazdowych
- infrastruktury technicznej i terenów zielonych
2) Konserwacja, obs?uga techniczna i prowadzenie basenu odkrytego,
3) Obs?uga techniczna bazy transportowej i transportu zak?adowego.

5. Do zada? Komórki Sekretariat w szczególno?ci nale?y:
1) przyjmowanie, rejestracja, rozdzia? i wysy?anie korespondencji zewn?trznej
i wewn?trznej O?rodka,
2) prowadzenie obs?ugi sekretarskiej i  kancelaryjnej O?rodka,
3) nadzór nad piecz?ciami b?d?cymi na stanie Sekretariatu,
4) prowadzenie zbioru zarz?dze? Dyrektora, procedur i regulaminów O?rodka,
5) prowadzenie ewidencji obejmuj?cej rejestr wszystkich kontroli zewn?trznych prowadzonych w O?rodku, zwi?zane z tym protoko?y z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi, przekazywane przez organy kontroli zewn?trznej, odpowiedzi na zalecenia i wnioski organów kontroli zewn?trznej, uzyskane od organów kontroli zewn?trznej informacje ogólne o wynikach kontroli oraz informacje kierowników dzia?ów o sposobie ich wykorzystania,
6) podejmowanie czynno?ci organizacyjnych,
7) udzielanie informacji publicznej.

6. Do obowi?zków Radcy Prawnego w szczególno?ci nale?y:
1) prowadzenie spraw w zakresie obs?ugi prawnej oraz zast?pstwa procesowego,
2) udzielanie informacji, opinii i porad prawnych dyrektorowi i podleg?ym dzia?om,
3) informowanie o ukazaniu si? nowych aktów normatywnych oraz ich prawna 
interpretacja,
4) opiniowanie umów zawieranych przez O?rodek w celu zabezpieczenia interesów
O?rodka i zgodnie  z intencj? kierownictwa,
5) kontrola i opiniowanie dzia?alno?ci dzia?ów pod wzgl?dem zgodno?ci
z obowi?zuj?cymi przepisami,
6) reprezentowanie O?rodka przed s?dami, prokuratur? i itp.,
7) opiniowanie spraw spornych oraz opracowywanie pism procesowych.

7. Do obowi?zków Informatyka  w szczególno?ci nale?y:
1) Organizacja systemów komputerowych oraz dba?o?? o ich aktualizacj? i bie??c? konserwacj?
2) Wsparcie techniczne dla systemów InsertNEXO, p?atnik i innych u?ywanych przez OSiR Dzier?oniów, zapewnienie ich dzia?ania i aktualizacja,
3) Usystematyzowanie okablowania systemów teleinformatycznych, telewizji przemys?owej oraz hotelowej
4) Nadzór nad systemem telefonicznym i systemem monitoringu na wszystkich obiektach OSiR Dzier?oniów
5) Szkolenie w zakresie obs?ugi sprz?tu teleinformatycznego u?ywanego prze OSiR Dzier?oniów
6) Dba?o?? o prawid?owe funkcjonowanie internetu na wszystkich obiektach OSiR Dzier?oniów
7) Rozliczanie oraz kontrola telefonów komórkowych i stacjonarnych  OSiR Dzier?oniów
8) Wsparcie przy obs?udze strony internetowej, jej aktualizacja oraz niezb?dne zmiany
9) Wsparcie techniczne dla klientów hotelu (dotyczy konfiguracji ich sprz?tu komputerowego)

8. Do obowi?zków Kadrowej w szczególno?ci nale?y:
1) przygotowanie dokumentacji zwi?zanej z zawieraniem umów o prac?, udzielaniem urlopów i zwolnie? z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników O?rodka,
2) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników O?rodka,
3) prowadzenie dokumentacji pracowników z zakresu BHP,
4) prowadzenie i koordynacja urlopów, zwolnie? od pracy i innych nieobecno?ci,
5) prowadzenie spraw zwi?zanych z dyscyplin? pracy i kontrol? jej przestrzegania,
6) organizacja i koordynacja praktyk pracowników m?odocianych w ramach OHP,  sta?ów
z Powiatowego Urz?du Pracy,
7) prowadzenie dokumentacji zwi?zanych ze szkoleniami wewn?trznymi i zewn?trznymi oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników O?rodka, 
8) prowadzenie sprawozdawczo?ci dla GUS oraz innych podmiotów,
9) nadzorowanie i archiwizacja spraw kadrowych,
10) na pracowniku prowadz?cym sprawy kadrowe ci??y obowi?zek zapoznania z nim ka?dego nowo przyj?tego do OSiR pracownika.

 


Przygotowa?:                                           Zatwierdzi?:                                         Data: 

Anna Wierzbicka                                    Dariusz Kucharski                               25.04.2019

 

 


                                                                                                                               
                                                                                                                           Za??cznik Nr 2
                                                                                              do Regulaminu Organizacyjnego
                                                                            O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie


                                         WYKAZ ZAST?PSTW KIEROWNIKÓW

lp Kierownik Dzia? Pracownik zast?pujacy Zakres
1. Robert Gulka OSiR Grzegorz Winiarski w pe?nym zakresie bie??cego kierowania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym
2. Beata Jagielnicka BK Wioletta Mrozowska j.w
3. Grzegorz Winiarski DOI Rafa? Markowski j.w
4. Mieczys?aw Lebiedziejewski DTOZ Ryszard Madej j.w
5. Justyna Rychli?ska DKF Aleksandra R?osi?ska j.w

 


Przygotowa?:                             Zatwierdzi?:                                     Data:

Anna Wierzbicka                      Dariusz Kucharski                        25.04.2019

                                                                   

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Anna Wierzbicka
Publikacja dnia: 15.05.2019
Podpisał: Anna Wierzbicka
Dokument z dnia: 15.05.2019
Dokument oglądany razy: 373
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie