Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

Szukamy Sekretarki z obsługą kadr

Archiwa

Dzierżoniów, 1 czerwiec  2017

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KADR

 1. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:
 2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka i administrowanie dokumentacją pracowniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretariatu.
 4. Charakter wymagań na stanowisku pracy:
 1. Wykształcenie: minimum  średnie
 2. Umiejętności konieczne:
  • znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy,
  • miel widziana znajomość programu „GRATYFIKANT”,
  • trzyletni staż pracy na w/w stanowiskach pracy,
  • znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Exel), Open Office, poczty elektronicznej,
  • komunikatywność werbalna i pisemna.
 3. Atutem kandydata będzie:
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych  i rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

III. Cechy osobowości:

 • Konieczne: odporność na stres, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, dokładność, umiejętność analizy sprawy i jej oceny, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, sumienność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Pożądane: kultura osobista, punktualność, koleżeńskość.
 1. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:
 • Curriculum vitae
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe wraz z zobowiązaniem          do przedłożenia z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenia, z chwilą podjęcia pracy,
 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż.
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanym doświadczeniu oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawartych w pkt. II (np. referencje z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenia o dodatkowych kursach)

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że administratorem danych jest Gmina Miejska Dzierżoniów, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1666 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 902). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz, U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z  dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko pracy:

„Specjalista do spraw kadr”

w sekretariacie Ośrodka Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1,

58-200 Dzierżoniów,

Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2017 o godz. 12.00

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dzierżoniów oraz na tablicy informacyjnej OSiR w Dzierżoniowie i na stronie internetowej  www.hotelosir.pl )

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z tym, że pierwsza umowa może być zawarta na czas określony i otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia18.04.2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009r., nr 50,poz. 398).

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Ośrodka przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

               Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji

           Robert Gulka

 

Skip to content