BIP.gov.pl

2018

SPRAWOZDANIE Z DZIA?ALNO?CI

O?RODKA SPORTU I REKREACJI W DZIER?ONIOWIE ZA 2018 ROKwww.hotelosir.pl

e-mail: sekretariat@hotelosir.pl
MISJA O?RODKA:

Misj? O?rodka jest zaspokajanie potrzeb Klienta indywidualnego i zbiorowego w obszarze kultury fizycznej poprzez kompleksow? i profesjonaln? obs?ug?. Chcemy by? dumni z przynale?no?ci do zespo?u, który tworzy najwy?sz? jako?? us?ug sportowo-rekreacyjnych.

 

O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie zosta? powo?any Zarz?dzeniem
nr 1/75 Naczelnika Miasta Dzier?oniowa w dniu 31 lipca 1975 r. Zarz?dza terenem
o powierzchni oko?o 17 ha o trzech lokalizacjach.

Wykaz obiektów z podzia?em na poszczególne adresy:

 

UL. STRUMYKOWA 1

 

 • Hotel z 30 pokojami 2-osobowymi i 3 apartamentami. Wszystkie wyposa?one
  w ?azienki z pe?nym w?z?em sanitarnym, telewizor oraz internet bezprzewodowy
 • Hala sportowa 48 x 24 m z widowni? na 800 miejsc
 • Sauna, w sk?ad której wchodz?: sauna sucha 9 osobowa, sauna infrared 3 osobowa, wanna jacuzzi 7 osobowa, prysznice, le?akownia, przebieralnia oraz wc
 • Si?ownia
 • Si?ownia zewn?trzna
 • 2 sale do masa?u i fizykoterapii
 • Kuchnia z du?? sal? restauracyjno-konferencyjn? na 60 osób ze sprz?tem multimedialnym oraz ma?? sal? restauracyjn? na 30 osób
 • Zespó? szatniowy – 4 du?e i 2 ma?e szatnie z natryskami i wc
 • Pralnia hotelowa
 • Boisko pi?karskie o nawierzchni trawiastej 100 x 65 m z automatycznym systemem podlewania
 • Boisko pi?karskie o nawierzchni trawiastej 100 x 60 m
 • Boisko pi?karskie o nawierzchni sztucznej 92 x 70 m wraz z o?wietleniem
 • Czterotorowa Bie?nia lekkoatletyczna tartanowa 400 m, na d?ugo?ci 100 metrów – 8 torów
 • Basen odkryty z dwoma nieckami: dla umiej?cych p?ywa?, a drugi dla nieumiej?cych p?ywa? i dla ma?ych dzieci wraz z dwoma zje?d?alniami. Ponadto na terenie basenu znajduje si? pla?a trawiasta, boisko do pla?owej pi?ki siatkowej, budynek zaplecza szatniowego i stacja uzdatniania wody.
 • Zespó? 4 kortów tenisowych (w tym jeden kort z o?wietleniem) o nawierzchni ceglanej wraz z dwoma boiskami ze ?ciank? treningow? oraz kawiarenka letnia (dzier?awione przez prywatn? osob?)
 • 3 korty tenisowe o sztucznej nawierzchni
 • Mini Golf
 • Grill
 • Bulodrom umo?liwiaj?cy rozgrywanie meczów jednocze?nie nawet na 30 boiskach
 • 2 parkingi dla go?ci hotelowych i korzystaj?cych z us?ug O?rodka
 • Budynek administracyjny, w którym umiejscowiona jest administracja O?rodka
 • Zaplecze techniczne – kot?ownia, magiel hotelowy, gara?e oraz warsztaty naprawcze.
 • Pomieszczenia oraz plac dzier?awione na zak?ad stolarski

UL. SIENKIEWICZA 13

 

- Basen kryty a w nim: niecka basenu z zapleczem higieniczno-sanitarnym, gabinety do zabiegów balneologicznych, sauna (dzier?awione przez prywatn? osob?), pomieszczenia wynajmowane przez osoby prywatne oraz organizacje jak: ZHP, PZERiI, MKS „Dziewi?tka” Dzier?oniów.

- zaplecze techniczne – kot?ownia, warsztaty

- pomieszczenia dzier?awione przez prywatne pogotowie ratunkowe

 

UL. WROC?AWSKA 47

 

 • Boisko pi?karskie o nawierzchni trawiastej z trybunami na 3000 miejsc siedz?cych
 • Budynek szatniowo-socjalny, w którym znajduj? si? nast?puj?ce pomieszczenia: 2 szatnie z pe?nym w?z?em sanitarnym, pomieszczenia dla trenerów, pomieszczenia administracyjne dzier?awione przez klub sportowy, pomieszczenia biurowe i socjalne dla targowiska miejskiego, toalety dla potrzeb targowiska oraz stadionu, sala restauracyjna z zapleczem (dzier?awiona przez osob? prywatn?), taras widokowy, sala konferencyjna na 20 osób.

 

UL. SIKORSKIEGO

-   Tor BMX

 

UL. SZKOLNA

-   Sala gimnastyczna

 

I. IMPREZY SPORTOWE 2018

Jednym z g?ównych kierunków dzia?alno?ci O?rodka Sportu i Rekreacji jest krzewienie kultury fizycznej w?ród spo?eczno?ci miasta Dzier?oniowa poprzez:

-     organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i m?odzie?y szkó?, w czasie których wykaza? mog? pe?ni? nabytych umiej?tno?ci,

-     organizowanie imprez o charakterze masowym, w których czynny udzia? bior? mieszka?cy miasta Dzier?oniowa,

-     organizowanie zawodów sportowych o charakterze krajowym i mi?dzy-narodowym daj?cym mo?liwo?? wspó?zawodnictwa, jak równie? ogl?dania ich przez spo?ecze?stwo miasta Dzier?oniowa.

Wykaz organizowanych przez O?rodek imprez w roku 2018 przedstawia tabela nr 1.

lp.

KALENDARZ IMPREZ 2018

ilo?? uczestników

Termin realizacji

1

Zimowy Bieg W?ókniarza

100

3.03

2

Gala Sportu

52

23.02

3

Zimowa rekreacja - wyjazdy na narty

198

20.01; 17.02

4

XV Mi?dzynarodowy Memoria? S?awomira Harafa '07

158

27-28.01

5

Ogólnopolski Turniej NO-GI Fight (jujitsu)

370

3.02

6

Tropem Wilczym. Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych

111

4.03

7

Gala Boksu Zawodowego

10

24.03

8

Zawody P?ywackie Szkó? Podstawowych

196

13.03

9

Tiger Open Cup

843

17-18.03

10

Memoria? M.Oyamy Karate Kyokushin

126

14.04

11

III Memoria? Wojciecha Jastrz?bia - Puchar Polski S?u?b Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Le??c. Otwarte Mistrzostwa Dzier?oniowa w Wyciskaniu Sztangi Le??c.

87

12.05

12

Olimpiada Sportowa Przedszkoli

56

9.05

13

Festiwal Balonów

80

5.05

14

Szlakiem Grodów Piastowskich

60

12.05.

15

TRAKT 2018

1901

6.05.

16

Turniej Pi?ki R?cznej O Puchar Szarych Szeregów

120

21-23.09

17

Olimpiada Sportowa Przedszkoli w P?ywaniu

90

3.06

18

Amatorska Liga Siatkówki - Fina?y

66

29.04

19

Wakacje 2018

300

kwiecie?-wrzesie?

20

Festyny dzieci?ce na placach zabaw - Festyn Rodzinny

500

1.09

21

IV Memoria? Oskara Plinty '06

191

30.08

22

Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego GALMA CUP

22

29-30.09

23

Dzier?oniowska Liga BMX

167

8,9,11,12.10

24

XI Seminarium Karate Kyokushin

120

12-13.10

25

Paraolimpiada Przedszkoli

64

4.12

26

Mi?dzynarodowy Turniej Zapa?niczy z okazji "?wi?ta Niepodleg?o?ci"

120

3.11

27

Dzier?oniowski Bieg Niepodleg?o?ci

553

11.11.

28

Turniej Pi?ki Siatkowej M??czyzn im. Piotra Tworza

57

18.11

29

Andrzejkowe Zawody P?ywackie

252

24.11

30

M?ody Lekkoatleta

50

ca?y rok

31

Kardio-aerobik

80

stycze?-czerwiec; wrzesie?- grudzie?

32

Turnieje Siatkówki dla Dziewcz?t

225

 

18.02; 15.04; 21.10; 2.12

33

Turnieje Tenisa Ziemnego Mikstów i Debli

50

26-27.05; 8-9.09

34

Zawody Petanque

355

21-22.04; 9.06

35

Rajd samochodowy

 52

1.12

36

Bieg Krata

 139

9.09.

37

Memoria? Leszka Tymcio w Bryd?u Towarzyskim

 84

28.10

38

Bieg Sztafetowy - Pozytywnie zabiegani

150

1.09

39

Strefa Kibica

 450

19.06; 24.06; 28.06

40

Cykl treningów sekcji p?ywackiej na basenie krytym

15

23.06-28.07

41

Mistrzostwa Polski BMX

70

5.05

42

Mistrzostwa ?wiata Przedszkolaków

100

04.04; 06.06

43

Dzier?oniów Cup 2018

100

15-16.09

44

Pozytywne spotkania z lud?mi sportu

150

kwiecie?-grudzie?

45

Turniej koszykówki ulicznej B-Ball Jam

100

04.08

46

Zawody na nartorolkach

100

28-29.07

47

Gala Boksu – Po?egnalna Walka Piotra Wilczewskiego

20

6.10

48

Zaj?cia sportowe przedszkolaków wraz z dowozem na hal? OSiR przygotowuj?ce je do Olimpiady Sportowej

150

listopad-grudzie?

49

VI Turniej Oldboyów o Puchar Burmistrza Dzier?oniowa Miko?ajkowy Turniej Pi?ki No?nej

150

8.12.

RAZEM

9756

 

 

 

W 2018 roku zrealizowanych zosta?o 49 imprez rekreacyjno-sportowych. Imprezy te, jak co roku wzbudza?y du?e zainteresowanie zarówno w?ród kibiców jak
i uczestników. Dobrze prosperuj?ca strona internetowa, obecno?? na portalach spo?eczno?ciowych takich jak Facebook czy Twitter oraz wspó?praca z lokalnymi mediami sprawia, i? informacje o imprezach docieraj? do coraz wi?kszej liczby osób. Imprezy, które na sta?e zago?ci?y w naszym kalendarzu imprez z roku na rok ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci?. W tym roku we wszystkich imprezach sportowych uczestniczy?o 9756 osób.

Ka?da z imprez organizowana jest z du?ym zaanga?owaniem, zawiera pe?ne rozliczenie oraz pe?n? dokumentacj? – regulaminy, preliminarze, komunikaty oraz inne za??czniki.

Najwi?kszymi imprezami sportowymi w roku 2018 by?y:

 • XV Memoria? S?awomira Harafa w Pi?ce No?nej Dzieci do lat 11

Impreza organizowana zawsze w ostatni weekend stycznia, w której bior? udzia? dru?yny z ca?ej Polski. Celem imprezy jest upami?tnienie sylwetki jednego z najlepszych pi?karzy Lechii Dzier?oniów – S?awka Harafa – zmar?ego przedwcze?nie, najlepszego rozgrywaj?cego na Dolnym ?l?sku. W turnieju startuje szesna?cie dru?yn, które podzielone s? na 4 grupy. Dru?yny zajmuj?ce dwa pierwsze miejsca w grupach rywalizuj? ze sob? w niedzielnej sesji popo?udniowej o miano najlepszej w Memoriale, natomiast pozosta?e ekipy w sesji porannej o miejsca 9-16. W ostatniej edycji Memoria?u wzi??y udzia? m.in.: Lech Pozna?, Zag??bie Lubin, FC Wroc?aw Academy, Chrobry G?ogów, Odra Opole, Warszawska Akademia Pi?ki No?nej oraz ko?cowy triumfator imprezy czyli ?l?sk Wroc?aw, ??cznie 158 m?odych adeptów futbolu.

 

 • Tropem Wilczym. Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych

Impreza ma na celu upami?tnienie heroicznej walki oraz postawy godnej na?ladowania ?o?nierzy, którzy nie zgadzali si? z indoktrynacj? Pa?stwa Polskiego przez ZSRR. Trasa na dystansie 1963 metrów (data ?mierci ostatniego ?o?nierza Wykl?tego) wiod?a ulicami Dzier?oniowskiego centrum, a start i meta usytuowane by?y na wprost Ratusza. Na starcie zameldowa?o si? 111 uczestników. Szczególnie cieszy du?a frekwencja w?ród ludzi m?odych, którzy nie zapominaj? o dawnych bohaterach, a tak?e krzewi? ducha patriotyzmu po?ród swych rówie?ników. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali okoliczno?ciowe medale oraz pakiety startowe, które zawiera?y koszulk?, opask? odblaskow? oraz broszury informacyjne.

 

 

 • Terenowy Rajd Amatorów Kolarstwa i Turystyki „TRAKT 2018”

Impreza organizowana jest corocznie w maju i ma na celu zach?ci? mieszka?ców do aktywnego sp?dzania wolnego czasu. Rajd turystyczny jest imprez?, w której mog? uczestniczy? wszyscy, którzy zg?osz? swój udzia?. Coraz wi?ksza liczba uczestników bior?cych udzia? z roku na rok, ?wiadczy o popularyzacji aktywnych form sp?dzania czasu wolnego. W ostatniej edycji imprezy uczestniczy?o 1901 osób. Maj? one do wyboru 3 trasy piesze: - nordic walking na dystansie 10km, 25-cio kilometrow? piesz? górsk? oraz promuj?c? zabytki Dzier?oniowa - Trakt Smoka, 8 tras rowerowych na dystansach: 10, 20, 30, 40, 50, 55 górska, 60 i 100 km, a tak?e 1 motocyklow?. Na mecie na ka?dego czeka gor?cy posi?ek oraz mo?liwo?? wygrania wielu atrakcyjnych nagród, w?ród których jest nagroda g?ówna czyli rower turystyczny.

 

 

 • Mistrzostwa Polski BMX

Zawody zorganizowano wspólnie z klubem LKS ATOM Dzier?oniów na wyremontowanym torze BMX w Dzier?oniowie. W ich ramach odby?y si? Mistrzostwa Polski BMX Racing oraz I seria Pucharu Polski BMX. W imprezie wystartowa?o 70 zawodników. Zawodnicy w Mistrzostwach Polski startowali pojedynczo i wygrywa? ten, który w swojej kategorii osi?gn?? najlepszy czas. Natomiast w Pucharze Polski zawodnicy startowali  maksymalnie po 8 w ka?dym z biegów, a zawody wygrywa? ten, który w swojej kategorii zdoby? najmniejsz? ilo?? punktów.

 

 

 • Puchar Polski S?u?b Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Le??c
  i XIV Otwarte Mistrzostwa Dzier?oniowa w Wyciskaniu Sztangi Le??c M??czyzn i Kobiet

Na pomo?cie ??cznie stan??o 87 zawodników oraz zawodniczek. Na zawody przyjechali zawodnicy m.in. z Gi?ycka, Katowic, Kielc, Gda?ska, Gdyni, Torunia, Katowic, Wroc?awia, a tak?e wielu innych miejscowo?ci. W Pucharze Polski S?u?b Mundurowych uczestnicy mierzyli si? w 7 kategoriach wagowych oraz w 3 kategoriach OPEN tj. kobiety, senior, weteran, w których o zwyci?stwie decydowa?y punkty liczone wed?ug formu?y Wilks’a. Dodatkowo zawodnicy zdobywali punkty do klasyfikacji dru?ynowej, w której ostatecznie najlepsza, po raz drugi z rz?du, okaza?a si? Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. W Mistrzostwach Dzier?oniowa zawodnicy startowali natomiast w 8 kategoriach wagowych oraz w 5 kategoriach OPEN (kobiety, m?odzik, junior, senior, weteran). Ka?dy uczestnik ma 3 podej?cia, a wygrywa oczywi?cie ten, który w swojej kategorii wagowej wyci?nie najwi?cej. Kibice, którzy przybyli obserwowa? zmagania uczestników, byli ?wiadkami wielokrotnego bicia dotychczasowego rekordu Mistrzostw Dzier?oniowa. Obecnie wynosi on 262,5 kg, a jego autorem jest Marcin Karkula.

 

 • IV Memoria? Oskara Plinty w Pi?ce No?nej Dzieci do lat 12

Impreza pi?karska dla najm?odszych zawodników, którzy mog? sprawdzi? nabyte
w klubach umiej?tno?ci. W Memoriale wzi??o udzia? 191 zawodników z 12 dru?yn, które podzielone zosta?y na dwie grupy. Dru?yny z miejsc 1-2 rywalizowa?y w fazie pucharowej o miano najlepszej, a t? okaza?a si? UKS Lechia Dzier?oniów, która
w finale pokona?a Chrobrego G?ogów.

 

 

 • Festyn Rodzinny – ??czymy Pokolenia

Impreza odbywaj?ca si? pocz?tkiem wrze?nia na Alei Bajkowych Gwiazd w Dzier?oniowie. Organizowana wspólnie przez Miasto Dzier?oniów, Dzier?oniowski O?rodek Kultury, Spó?dzielni? Mieszkaniow? w Dzier?oniowie oraz O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie. Jej g?ówn? ide? jest integracja rodzin i zach?cenie ich do wspólnego sp?dzania czasu. Podczas ostatniej edycji zorganizowano po raz drugi Charytatywny Bieg Sztafetowy „Pozytywnie Zabiegani”, z którego dochód przekazano na rzecz Wroc?awskiego Hospicjum dla Dzieci. Zawodnicy startowali wieczorem przy specjalnym o?wietleniu zamontowanym na trasie biegu. Dodatkowo mieli oni na sobie ?wiec?ce gad?ety takie jak np. okulary czy opaski. Podczas Festynu ods?oni?to tak?e gwiazdy nowych postaci bajkowych na Alei oraz zorganizowano m.in. Festiwal Kolorów oraz wyst?p iluzjonisty Macieja Kulhawika.

 

 • Bieg Niepodleg?o?ci

Uliczny Bieg organizowany w celu uczczenia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. W tym roku, z racji przypadaj?cej setnej rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, Bieg organizowany by? w ramach Narodowego Biegu Stulecia od Ba?tyku do Tatr. Trasa biegu wiod?a ulicami okalaj?cymi dzier?oniowski Rynek i liczy?a sobie symboliczn? d?ugo?? 1918 m. Na starcie pojawi?o si? wiele zorganizowanych grup z okolicznych szkó?, lecz najliczniejszym odsetkiem by?y rodziny z dzie?mi oraz osoby m?ode, co podkre?li?o patriotyczny charakter Biegu. W imprezie wzi??o udzia? 550 uczestników, którzy otrzymali pami?tkowe koszulki oraz s?odki pocz?stunek. Ponadto wszyscy bior?cy udzia? w biegu uczestniczyli w losowaniu nagród, a na mecie czeka? na nich gor?cy posi?ek.

 

 • Andrzejkowe Zawody P?ywackie

Zawody dla dzieci w wieku od 9 do 6 lat i m?odszych, rywalizuj?cych na dystansach 25 i 50 metrów stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym oraz motylkowym. Do zawodów zg?osi?o si? 252 dzieci z 16 klubów m.in. z Wroc?awia, Opola, Jeleniej Góry, ?wiebodzic i Boles?awca.  Najlepsza szóstka w ka?dej kategorii otrzymywa?a dyplomy, natomiast zawodnicy z miejsc I-III dodatkowo medale oraz nagrody rzeczowe. Najlepszy klub w klasyfikacji dru?ynowej zawodów otrzyma? ponadto pami?tkowy puchar.

 

 • Grand Prix w Siatkówce Pla?owej

Cykl turniejów organizowanych w czasie wakacji na basenie O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie. W Grand Prix bior? udzia? 2-osobowe dru?yny m?skie,
3-osobowe ?e?skie oraz 3-osobowe mieszane.  W finale, który rozegrano na boisku do siatkówki pla?owej znajduj?cym si? przy Alei Bajkowych Gwiazd, wyst?puje 8 najlepszych dru?yn, które zdoby?y najwi?cej punktów w trzech turniejach eliminacyjnych. Trzy najlepsze ekipy otrzyma?y nagrody finansowe oraz okaza?e puchary.

   

 • Dzier?oniowska Liga BMX-MTB 2018

Cykl mini-wy?cigów MTB dla dzieci szkó? podstawowych z Dzier?oniowa i okolic, które rozgrywane s? na placu zabaw przy Alei Bajkowych Gwiazd w Dzier?oniowie oraz w okolicznych miejscowo?ciach. Ca?a Liga rozgrywana jest w kategoriach dziewczynki i ch?opcy w wieku 7-8 lat i m?odsi, 9-10 lat, 11-12 lat oraz 13-14 lat  W ostatniej edycji wzi??o udzia? ??cznie 167 dzieci z Dzier?oniowa, Bielawy, Pieszyc, Ja?winy, Mo?ciska i Tuszyna. W etapach eliminacyjnych nagrodami by?y medale oraz s?odkie upominki. Natomiast w finale 5 najlepszych zawodników i zawodniczek w ka?dej kategorii wiekowej otrzyma?o medale oraz nagrody rzeczowe, w tym za pierwsze miejsce - rower.

 

Kalendarz imprez sportowych 2018 zawiera? równie? szereg imprez dla najm?odszych m.in:

 

 • Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, w której 7 przedszkoli, w 7 konkurencjach sportowo-sprawno?ciowych rywalizuje o miano najlepszego. Na zako?czenie wszyscy uczestnicy otrzymuj? z?ote medale, nagrody rzeczowe, s?odkie upominki oraz puchary.

 

 • Olimpiada P?ywacka Przedszkolaków, maj?ca za zadanie sprawdzenie nabytych umiej?tno?ci dzieci, które przez ca?y rok ucz?szcza?y na zaj?cia z nauki p?ywania. Wszyscy uczestnicy maj? za zadanie przep?yni?cie jednej d?ugo?ci basenu (25m). Ka?dy ze startuj?cych otrzymuje certyfikat potwierdzaj?cy nabyte umiej?tno?ci, nagrod? rzeczow?, a tak?e s?odki upominek.

 

 • Paraolimpiada. W XIV edycji tego wydarzenia bior? udzia? dzieci niepe?nosprawne z naszego powiatu, reprezentuj?ce placówki specjalne i integracyjne. Go?cinnie w zawodach wzi??y równie? udzia? dzieci z Wroc?awskiego Przedszkola Integracyjnego „Promyk S?o?ca”. W?ród konkurencji, z którymi mierzyli si? uczestnicy by?y m.in. zbieranie cukierków do taczki, rzut do celu, uk?adanie puzzli, wieszanie kartek z napisami.

 

O?rodek, dzi?ki pozyskanym ?rodkom z Miejskiej Komisji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzi? 3 projekty:

 • M?ody Olimpijczyk – prowadzenie zaj?? sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
  z dzier?oniowskich przedszkoli wraz z transportem na hal? OSiR
 • W trosce o zdrowie – program realizowany w postaci Halowej Ligi Pi?ki No?nej dla dzieci klas III szkó? podstawowych. Celem projektu s? dzia?ania wychowawcze maj?ce na uwadze stworzenie programu edukacyjno-profilaktycznego, a swoje dzia?ania kieruje na aktywno?? fizyczn? i zwi?kszenie ?wiadomo?ci w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, rozwijania poczucia odpowiedzialno?ci za w?asne zdrowie i post?powanie. W tej edycji wzi??o udzia? 6 dru?yn reprezentowanych ??cznie przez 55 uczniów.
 • Wakacje na trze?wo – wychowanie poprzez prac? w celu nauki odpowiedzialno?ci wyrabiania szacunku dla swojej i cudzej pracy. Organizacja prac porz?dkowych i gospodarczych na terenie O?rodka.

O?rodek nie zapomnia? te? o starszych mieszka?cach Dzier?oniowa, dla których przygotowa? zaj?cia, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów:

- KARDIO-AEROBIK - zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki i czwartki na hali OSiR-u. Ciesz? si? one du?? popularno?ci? szczególnie w?ród seniorów. Ka?dorazowo uczestniczy w nich ponad 50 osób.

- AQUA-AEROBIK – zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki, wtorki, ?rody i pi?tki na   Basenie Krytym;

- GIMNASTYKA W WODZIE – zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki, wtorki, ?rody oraz pi?tki na Basenie Krytym.

IMGP0005  IMGP9510 (Large)

Szereg imprez organizowanych na terenie naszego o?rodka mia?o charakter rekreacyjno-sportowy jak i komercyjny. Nale?a?y do nich takie imprezy jak: Letni Festyn firmy Unison, Festyn Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy Prezentacje Dzier?oniowskie. Imprezy te wzbudza?y równie? zainteresowanie nie tylko uczestników, ale i samych mieszka?ców Dzier?oniowa, którzy ch?tnie sp?dzali swój czas wolny na naszych obiektach.

 

Imprezy w wi?kszo?ci odbywa?y si? na terenie O?rodka oraz na obiektach dzier?oniowskich szkó? (hala SP5 i hala SP 1).

 

Na stronie internetowej na bie??co mo?na ?ledzi? nasz? dzia?alno??, zapozna? si? z nasz? pe?n? ofert?, si?gn?? do regulaminów i innych informacji.

Mamy ogromn? satysfakcj?, ?e zarówno imprezy, które na sta?e ju? zago?ci?y
w naszym kalendarzu, jak i te nowe, systematycznie przyci?gaj? coraz wi?ksz? liczb? uczestników i postrzegane s? jako atrakcyjne formy sp?dzania czasu wolnego. ?wiadczy to z pewno?ci? o trafno?ci naszych propozycji, która kierowana jest do bardzo szerokiej rzeszy mieszka?ców.

 

 

II. BASEN KRYTY

 

1. PROGRAM RYBKA

W  realizacji zadania doskonalenia oraz nauki p?ywania „Rybka” w okresie stycze? -grudzie? 2018 roku br. uczestniczy?y dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy, Przedszkola Niepublicznego nr 3 ”Pod topol?”, Niepublicznego Przedszkola Promuj?cego Zdrowie „Szóstka” ,Przedszkola Publicznego  nr7, Przedszkola Niepublicznego „S?oneczna pi?tka”, Przedszkola Niepublicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddzia?ami Integracyjnymi i Oddzia?em Specjalnym.

Zadanie to by?o realizowane dla poszczególnych przedszkoli raz w tygodniu (w czwartek lub pi?tek).  Czas trwania zaj?? - to godzina basenowa czyli 45 minut w niecce basenowej. W trakcie zaj?? przeprowadzane by?y ró?norodne ?wiczenia oraz zabawy w wodzie maj?ce na celu oswojenie dzieci z wod?. Dzieci korzysta?y ze zgromadzonego na basenie sprz?tu min. makaronów, desek do p?ywania oraz pi?ek i zabawek do nurkowania. 

Kolejnym etapem by?o nauczenie przedszkolaków le?enia na wodzie, a nast?pnie p?ywania na plecach w niecce o g??boko?ci 0,80 cm i 3,30 m.

W miesi?cu czerwcu przedszkolaki uczestnicz?ce w programie RYBKA wzi??y udzia? w olimpiadzie p?ywackiej. Ka?de dziecko po przep?yni?ciu d?ugo?ci  25 m na plecach, otrzyma?o dyplom uczestnictwa oraz nagrod? –niespodziank?.

W ramach profilaktyki zosta?y przeprowadzone pogadanki dotycz?ce bezpiecze?stwa przebywania na basenie, zdrowego stylu ?ycia oraz korzy?ci jak? daje umiej?tno?? p?ywania.

 

Rodzaj zaj??

Prowadz?cy

Okres realizacji zadania

Ilo?? godz.

zrealizowanych

Ilo?? dzieci uczestnicz?cych w zaj?ciach

(ilo?? wej?? na basen)

Program nauki i doskonalenia p?ywania „Rybka”

Aneta Wojszczak 

 

Wojciech Poborczyk

Stycze?- grudzie? 2018

213

3084

 

Zbiorcze zestawienie wydatkowanych ?rodków:

 

1

Ilo?? wszystkich zaj?? na basenie - przedszkola publiczne

92

2

Koszt jednej godz. basenowej dla przedszkoli publicznych netto

115 z?

3

Ilo?? wszystkich zaj?? na basenie -przedszkola niepubliczne

121

4

Koszt jednej godz. basenowej dla przedszkoli niepublicznych netto

115,75 z?

5

??czny koszt wynajmu basenu dla przedszkoli publicznych i niepublicznych netto

24585,75

6

Koszt wynajmu autokaru

18 444,13

7

RAZEM – koszt programu RYBKA

43029,88 z?

 

W bud?ecie miasta  zosta?y zabezpieczone ?rodki na pokrycie kosztów wynajmu autokaru na dowóz dzieci  przedszkole- basen- przedszkole. Przedszkola nie p?aci?y za korzystanie z basenu, jedynie za instruktorów.

 

2. PROJEKT UMIEM P?YWA?- realizowany przez Dolno?l?sk? Federacj? Sportu, wspó?finansowany przez Samorz?d Województwa Dolno?l?skiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

W roku 2018 projekt ten by? realizowany na basenie krytym w Dzier?oniowie
w dwóch cyklach luty-czerwiec oraz  wrzesie?-grudzie?. Uczestnikami  Projektu by?y dzieci z klas I-III z dzier?oniowskich Szkó? Podstawowych . Cykl zaj?? nauki p?ywania wynosi? 20 godzin lekcyjnych po 90 min dla ka?dej max 15 osobowej grupy. ??cznie w Programie wzi??o udzia? 118 dzieci.

 

 

LUTY-CZERWIEC

WRZESIE?- GRUDZIE?

 

Ilo?? grup

Ilo?? dzieci

Ilo?? grup

Ilo?? dzieci

SP 1

1

15

1

15

SP 3

1

15

-

-

SP 5

2

29

1

14

SP 9

1

15

1

15

 

3. WYKORZYSTANIE BASENU

 

SZKO?Y

 

 

STYCZE?-CZERWIEC

Ilo?? godzin zarezerwowanych w tygodniu

WRZESIE?- GRUDZIE?

Ilo?? godzin zarezerwowanych w tygodniu

??czna ilo?? wykorzystanych godzin

 

SP 9

19

19

619,5

SP 3

2

2

63

SP 5

4,3

4,2

162

SP 1

10

3

155,25

RAZEM

35,3

28,2

999,75

 

POZOSTALI KLIENCI

 

Klub

Sekcja P?ywacka                                                            

673 godz.

Klub

UKS Lechia Dzier?oniów, LKS Atom

49 godz.

Inne

Delfinek,

Niepubl.Szko?a Sióstr Salezjanek

198 godz.

54 godz.

Przedszkola

Program „RYBKA”

213 godz.

Inne wynajmy

Ko?ció? Betezda ,PZERiI itp.

35 godz.

Wej?cia jednorazowe

Benefit System, Ok System, Fit Profit, sekcja p?ywacka – godziny ranne, SWIM,  umiem p?ywa? , Stra? po?arna , zawody, karnety jednorazowe itp.

4520 wej??

Wej?cia indywidualne 

w tym   zaj?cia zorganizowane:

aerobik w wodzie i gimnastyka w wodzie

16685 wej??

 

Przepustowo?? basenu 40 osób/godz.

 

4. KARTA SENIORA

 

Mieszka?cy Dzier?oniowa pos?uguj?cy si? Dzier?oniowsk? Kart? Seniora skorzystali z udzielanych przez O?rodek Sportu i Rekreacji zni?ek:

 

- z zabiegów leczniczych – 6 osób – (za 9 zabiegów p?aci pacjent – koszt 1 zabiegu pokrywa OSiR)  koszt jednostkowy jest uzale?niony od ceny zabiegu leczniczego .

-gimnastyka, aerobik  – 794 wej?cia - koszt jednostkowy to 1 z?

 

??czne koszty jakie poniós? OSiR uczestnicz?c w programie „Dzier?oniów przyjazny seniorom” to kwota 858 z?.

 

5. KARTA DU?EJ RODZINY MIASTA DZIER?ONIÓW honorowana by?a w obiektach OSiR przez 2018 rok.

 

 

Ilo?? osób, które skorzysta?y z uprawnie? w ramach Programu

Koszty, jakie poniós? OSiR w wyniku realizacji Programu

Koszt Programu na osob? korzystaj?c? z uprawnie?

Basen Kryty
ul. Sienkiewicza 13

Bilet normalny

Bilet ulgowy

 

 

318

208

 

 

1590,00

  728,00

 

 

5 z?

3,50

Basen Odkryty
ul. Strumykowa 1

Bilet normalny

Bilet ulgowy

 

 

519

1550

 

 

2076,00

3100,00

 

 

4 z?

2z?

Si?ownia
ul. Strumykowa 1

1

 

    7,00

 

7 z?

 

 

W wyniku realizacji Programu w 2018 roku koszty programu w zwi?zku z udzielanymi zni?kami wynios?y 7501  z?

                                                                                 

6. KARTA DU?EJ RODZINY GMINY DZIER?ONIÓW

 

W roku 2018 w obiektach OSiR honorowana by?a Karta Du?ej Rodziny któr? posiadaj? mieszka?cy Gminy Dzier?oniów. Uprawnione osoby skorzysta?y z oferty basenu krytego i basenu odkrytego.

 

Noty ksi?gowe zosta?y wystawione na ??czn? kwot? 276,50 z?.

 

 

Ilo?? osób, które skorzysta?y z uprawnie? w ramach Programu

Basen odkryty ul. Strumykowa 1

Bilety ulgowe

Bilety normalne

 

9

4

Basen kryty ul. Sienkiewicza 13

Bilety ulgowe

Bilety normalne

 

83

18


 

7. KARTA DU?EJ RODZINY GMINY PIESZYCE.

 

W roku 2018 w obiektach OSiR honorowana by?a Karta Du?ej Rodziny któr? posiadaj? mieszka?cy Gminy Pieszyce. Uprawnione osoby skorzysta?y z oferty basenu krytego i basenu odkrytego.

Noty ksi?gowa zosta?y wystawione na ??czn? kwot? 551,50 z?.

 

 

 

 

Ilo?? osób, które skorzysta?y z uprawnie? w ramach Programu

Basen odkryty ul. Strumykowa 1

Bilety ulgowe

Bilety normalne

 

115

 37

Basen kryty ul. Sienkiewicza 13

Bilety ulgowe

Bilety normalne

 

  7

29

 

 

8. FERIE ZIMOWE NA BASENIE (15-28 stycze? 2018)

 

Ilo?? wej?? przy zakupie biletu feryjnego  za 1 z? by?o 497. Bilet by? dost?pny dla dzieci i m?odzie?y do lat 18  za okazaniem legitymacji szkolnej potwierdzaj?cej ucz?szczanie do szko?y w Dzier?oniowie.

 

9. HAPPY  HOURS czyli szcz??liwe godziny

 

To dwie godziny w tygodniu w cenie biletu 5 z? dla wszystkich ch?tnych. Jedna godzina w sobot? i jedna w niedziel?.

 

 

10. IMPREZY NA BASENIE :

 

- Dzie? Matki i Dzie? Dziecka - z animatorem  - 25 i 26 maj – 27 uczestników;

- Urodziny - 1  raz;

- Maraton aerobiku w wodzie (1,5 godz. ?wicze? z instruktorami)-to nowa propozycja w której uczestniczy?o 6 osób. W 2019 roku planowane jest kontynuowanie imprezy. 

 

 

WNIOSKI:

           

- du?e zainteresowanie ?wiczeniami w wodzie z instruktorem (gimnastyka i aerobik). W zwi?zku z tym systematycznie zwi?kszana jest liczba zaj?? popo?udniowych
i porannych. Odbiorcami tych zaj?? oprócz klientów indywidualnych s? cz?onkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dziennego Domu Pomocy Spo?ecznej, PZERiI.

 

- drastycznie zmniejszona liczba godzin basenowych zarezerwowanych przez  Szko?? Podst. Nr 1 –    I pó?rocze 2018 – 10 godz.  II pó?rocze - 3 godz.;

 

- z roku na rok malej?ca ilo?? zarezerwowanych godzin przez Szko?? Podst. nr 5;

 

- niska atrakcyjno?? basenu przy obecnym stanie technicznym ( wej?cie - wyj?cie do/z niecki na dzwonek)

 

III. BASEN ODKRYTY

Ogólny stan techniczny ca?ego obiektu tj. niecki basenowe, chodniki z betonowych p?ytek chodnikowych, pla?a wokó? niecek z kostki betonowej, brodziki, sanitariaty oraz instalacja wody obiegowej wraz z uzdatnialni? wody znajdowa?y si? w stanie technicznym dostatecznym dzi?ki przeprowadzonym w latach wcze?niejszych tj. 2014, 2015, 2016 i 2017 cz??ciowym remontom obiektu. Ka?de z tych prac remontowych tak w latach poprzednich jak i w roku 2017 pozwoli?y na w miar? bezawaryjne funkcjonowanie obiektu w sezonie letnim.

Pomimo, ?e od szeregu lat s? przyznawane ?rodki finansowe na przeprowadzanie remontów na obiekcie, obiekt ten nadal wymaga dalszych niezb?dnych remontów. Do rangi niemal?e natychmiastowej nale?y podj?cie decyzji w sprawie stanu technicznego budynku basenowego. W jego cz??ci znajduj? si? sanitariaty wymagaj?ce gruntownego remontu. Dotychczasowe prace, które by?y przeprowadzane by?y pracami dora?nymi g?ównie pod potrzeby przepisów sanitarno-epidemiologicznych ale nie polepszaj?cych znacznie ich stan techniczny jak równie? wizerunkowy. Cz??? sanitariatów jest zlokalizowana pod tarasem, którego stan techniczny jest w bardzo z?ym stanie i wymaga natychmiastowego remontu albowiem woda przeciekaj?ca przez taras do sanitariatu nie pozwala na jego gruntowny remont. Równie? pilnego remontu wymagaj? chodniki. Ca?kowitej przebudowy wymaga g?ówny chodnik z p?yt betonowych. Wszystkie pozosta?e chodniki zosta?y ju? przebudowane w latach poprzednich.

W 2018 roku z uwagi na brak ?rodków finansowych prowadzone by?y tylko remonty bie??ce.

Dzi?ki wykonaniu  niezb?dnych prac remontowych  oraz zakupieniu i monta?u nowych urz?dze?, basen móg? dzia?a? niemal ?e bez awaryjnie oraz zyska? na wizerunku i atrakcyjno?ci. Basen móg? funkcjonowa? bez konieczno?ci zamykania go na jaki? czas celem dokonania uzdatnienia wody, cho? na basenie w niektóre dni przebywa?o w ci?gu dnia oko?o 1800 osób.

W sezonie letnim 2017r uzyskali?my nast?puj?ce wyniki w wykorzystaniu z basenu odkrytego przez spo?ecze?stwo naszego miasta i okolicznych miejscowo?ci:

 • Bilet normalny                                                      -           5776 osób
 • Bilety ulgowe, karnety                                        -           15339 osób
 • Grupy sportowe                                                    -           1941 osób

Sezon letni w 2018r trwa? od 24 czerwca do 04 wrze?nia i by? otwarty przez 73
i ?rednio w ci?gu jednego dnia na basenie przebywa?o 210 osób.

W wyniku dokonanych remontów basen w sezonie letnim dzia?a? bezawaryjnie jak równie? uleg?a radykalnej poprawie wypadkowo??  Z powy?szych danych i w?asnych obserwacji oraz sygna?ów nap?ywaj?cych do nas od mieszka?ców naszego miasta nasuwa si? jeden wniosek, ?e w ten obiekt nale?y zainwestowa? wi?ksze ?rodki finansowe, poniewa? jest jedynym du?ym obiektem z jakiego mog? korzysta? mieszka?cy miasta i okolicznych miejscowo?ci w okresie letnim /wakacje/.

Aby uzyska? zamierzony cel czyli atrakcyjno?? tak wielkiego i jedynego obiektu/w okresie letnim/ w mie?cie, nale?a?oby opracowa? plan strategiczny remontu dla tego obiektu. Dotychczasowe dzia?ania  s? dzia?aniami dora?nymi, które przynosz? efekt dora?nie ale nie gwarantuj? polepszenia sytuacji na d?u?szy okres. Pomimo wykonania dotychczasowych remontów obiekt nadal wymaga dalszych niezb?dnych remontów do prawid?owego dzia?ania a polegaj?cych na;

 

 • Przebudowie pozosta?ych starych chodników
 • Wymianie rur, zasuw i zaworów wody obiegowej i spr??onego powietrza/cz??ciowo/
 • Wykonanie nowych chodników
 • Pomalowanie du?ej niecki
 • Wyremontowanie tarasu nad toaletami
 • Utwardzenie dojazdu do magazynu ?rodków chemicznych /zalecenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzier?oniowie/

IV. BOISKA SPORTOWE

O?rodek zarz?dza czterema boiskami do gry w pi?k? no?n?, w tym trzy boiska
o nawierzchni trawiastej naturalnej. Jedno na Stadionie Miejskim przy ul. Wroc?awskiej i dwa boiska przy ul. Strumykowej oraz jedno boisko wraz z trzema kortami
o sztucznej nawierzchni przy ul. Strumykowej. Z uwagi na du?? ilo?? grup sportowych /wiekowych/ wykorzystanie boisk jest bardzo intensywne poprzez du?? ilo?? treningów, meczy, turniejów oraz obozy i zgrupowania sportowe. Pomimo tak intensywnej eksploatacji obiekty /nawierzchnie boisk/ s? w dobrym stanie dzi?ki rozs?dnemu roz?o?eniu obci??e? na poszczególne obiekty jak równie? dzi?ki umiej?tnym
i w odpowiednim czasie wykonanym zabiegom agrotechnicznym, które w 100% s? wykonywane we w?asnym zakresie co znacznie obni?a koszty ich utrzymania. O bardzo dobrej jako?ci boisk mo?e ?wiadczy? fakt ilo?ci odbywaj?cych si? zgrupowa?
i obozów dru?yn klubów z ca?ego kraju i kadrowiczów DZPN a tak?e klubów zagranicznych. Rozs?dne dzia?ania w?adz miasta i kierownictwa O?rodka przyczyniaj? si? do pozytywnych opinii o naszych obiektach oraz wizerunku miasta. Jednak?e dobry stan obiektów nie oznacza, ?e nie mamy problemów. W tym roku pojawi? si? problem na boiskach o nawierzchni trawiastej naturalnej. Na wszystkich obiektach wyst?pi? problem choroby tzw. „czarcich kr?gów”. Przyczyna jej powstania jest z?o?ona
a g?ówn? przyczyn? jest intensywno?? obci??enia boiska. Jest to choroba niezwykle gro?na dla trawy prowadz?ca do ca?kowitego jej zaniku a w dalszej kolejno?ci do wymiany gleby na ca?ym obiekcie. Aby do tego nie dopu?ci? zosta?y podj?te natychmiastowe dzia?ania poprzez konsultacje z firmami wyspecjalizowanymi do walki z t? chorob?. Zosta? opracowany specjalny program stosowania ?rodków chemicznych zwalczaj?cych t? chorob? oraz nawozów wzmacniaj?cych traw?. Zastosowanie tych ?rodków jest bardzo kosztowne ale aby utrzyma? obiekty w dobrym stanie nale?y je bezwzgl?dnie zastosowa?. Przy wczesnym stadium walki z t? chorob? jest szansa na jej zwalczenie poprzez zastosowanie samych ?rodków chemicznych i odpowiednich zabiegów agrotechnicznych. Je?li to si? nie powiedzie b?dziemy zmuszeni do usuni?cia chorej gleby i wykona? now? nawierzchnie.

Wokó? g?ównego boiska przy ul. Strumykowej jest usytuowana czterotorowa bie?nia o d?ugo?ci 400 m i sze?ciotorowa d?. 100 m o nawierzchni tartanowej. Bie?nia jest wykorzystywana przez dzier?oniowskie szko?y i przedszkola w okresie od wiosny do jesieni. Przez ca?y rok z bie?ni korzysta klub lekkoatletyczny, uczestnicy zgrupowa? sportowych oraz mieszka?cy.

Boisko o sztucznej nawierzchni jest wykorzystywane przez ca?y rok. Boisko to funkcjonuje ju? 12 lat i wymaga ju? remontu polegaj?cego na wymianie sztucznej trawy i poprawie instalacji odwadniaj?cej. W wyniku d?ugotrwa?ej eksploatacji nawierzchnia z trawy uleg?a wytarciu o ½ swojej wysoko?ci przez co p?yta boiska traci na swoich walorach.

Do boisk o nawierzchni naturalnej jest przyleg?y teren zielony tzw. „??czka”z wiat? grillow?. Obiekt ten jest wykorzystywany do ró?nego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez zak?ady pracy, ró?nego rodzaju stowarzyszenia i organizacje a tak?e przez osoby prywatne.

Pomi?dzy boiskami jest usytuowana profesjonalna si?ownia zewn?trzna. Z si?owni mog? korzysta? wszyscy ch?tni do uprawiania tego typu sportu. Po wybudowaniu i oddaniu do u?ytku obiekt zyska? wielu ch?tnych do uprawiania tego sportu. Bardzo pozytywne opinie o si?owni wyrazili trenerzy i dzia?acze organizuj?cy zgrupowania na naszym terenie.

V. BULODROM

Na terenie O?rodka powsta?o trzydziestostanowiskowe boisko do gry w bule
z w?asnym zapleczem biurowo-magazynowym. Z obiektu tego korzysta klub „KARO”, który propaguje t? dyscyplin? sportu w?ród mieszka?ców naszego miasta i nie tylko. Odbywaj? si? zawody rangi mistrzostw ró?nego szczebla.

VI. KORTY TENISOWE

Obiekt kortów tenisowych obejmuje cztery korty i ?ciank? treningow? o nawierzchni naturalnej ceglastej. Obiekt ten zosta? wydzier?awiony w drodze przetargu firmie „TELIRO”. Przy kortach dzia?a Dzier?oniowskie Towarzystwo Tenisowe zrzeszaj?ce 48 cz?onków. Na obiekcie rozgrywane s? ró?nego rodzaju mecze indywidualne i turniejowe. Prowadzone s? lekcje nauki gry dla ró?nych grup wiekowych.
W okresie wakacyjnym prowadzona jest nauka gry dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat. W tego rodzaju zaj?ciach udzia? wzi??o 63 osoby.

Ponadto przy kortach jest pole Mini Golfa z osiemnastoma stanowiskami.
Z obiektu tego korzystaj? osoby indywidualne oraz zawodnicy przebywaj?cy
w O?rodku na zgrupowaniach sportowych. Obiekt ten cieszy si? te? du?ym zainteresowaniem w czasie gdy jest czynny basen odkryty.

VII. TOR KOLARSKI BMX

Obiekt znajduje si? przy ul. Gen. Sikorskiego. W tym roku obiekt zosta? zmodernizowany. Zosta?y przebudowane i wyasfaltowane ?ukowe elementy toru i rampa zjazdowa, pozosta?e elementy toru zosta?y przeprofilowane i utwardzone kruszywem naturalnym. Zamontowano maszyn? startow? z sygnalizacj? ?wietln?. Wykonano instalacj? wodn? i elektryczn? oraz postawiono kontener biurowo magazynowy. Po dokonanej modernizacji na obiekcie tym mog? si? odbywa? zawody rangi mistrzostw krajowych. Z obiektu korzysta klub sportowy „Ogniwo” W czasie gdy z obiektu nie korzystaj? zawodnicy zrzeszeni w klubie obiekt ten jest dost?pny dla wszystkich ch?tnych  uprawiaj?cych tego rodzaju dyscyplin? sportow?.

VIII. PLACE ZABAW

Z dniem pierwszego stycznia O?rodek przej?? w trwa?y zarz?d place zabaw podlegaj?ce Gminie Miejskiej Dzier?oniowa. S? to obiekty rozmieszczone w ró?nych miejscach miasta:

 1. Plac zabaw  przy ul. Brzegowej
 2. Plac zabaw przy ul. Ogrodowej
 3. Plac zabaw przy ul. Os. Kolorowe
 4. Plac zabaw przy ul. Kopernika
 5. Plac zabaw przy ul. Przedmie?cie
 6. Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego
 7. Plac zabaw przy ul. ?wierczewskiego – Aleja Bajkowych Gwiazd

Oprócz placu zabaw przy ul. Przedmie?cie pozosta?e place s? obiektami nowo wybudowanymi, s? ogrodzone i posiadaj? równie? urz?dzenia do ?wicze? fitness. Plac zabaw przy ul. Przedmie?cie jest najstarszym placem, posiada tylko cz??ciowe ogrodzenie i jest wyposa?ony wy??cznie w urz?dzenia zabawowe. Najwi?kszym placem zabaw jest Aleja Bajkowych Gwiazd dlatego te? wymaga sta?ego dozoru technicznego dla zapewnienia bezpiecze?stwa osobom korzystaj?cym z ró?nego rodzaju urz?dze? tam zamontowanych. Ponadto Aleja Bajkowych Gwiazd jest nadal w fazie dalszej rozbudowy Wszystkie obiekty s? dost?pne ca?odobowo przez ca?y rok.

IX. WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH O?RODKA

A. KLUBY

                                                                                                                                    

Lp.

Jednostki

HALA

SALA UL. SZKOLNA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

1

MZKS LECHIA

Dzier?oniów

0

0

601,5

10

3

0

614,5

2

UKS LECHIA

Dzier?oniów

70,5

19,5

595,5

0

0

33

718,5

3

MKS ?AGIEW

Dzier?oniów

638,5

0

0

0

0

0

638,5

4

UKS JEDYNKA Dzier?oniów

381,5

0

0

0

0

0

381,5

5

MKS LIDER

Dzier?oniów

137

0

0

0

0

0

137

6

LKS

ATOM-BOXMET

Dzier?oniów

0

27

0

44

0

16

87

7

MULKS JUNIOR Dzier?oniów

30

0

0

0

0

0

30

8

Stow. Przyjació? Koszykówki

B-BALL Dzier?oniów

20

215

0

0

0

0

235

9

Akademia Pi?karska Dzier?oniów

7

0

229

0

0

0

236

10

Lekkoatletyka

0

14

105

0

0

0

119

11

SALOS Dzier?oniów

0

93

0

0

0

0

93

12

SKT TIGER Dzier?oniów

29

0

0

0

0

0

29

13

DKSK Kyokushin

20

0

0

0

0

0

20

14

MKS DZIEWI?TKA Dzier?oniów

0

0

0

0

0

673

673

15

Stowarzyszenie ID? DO PRZODU

27

48

0

0

0

0

75

 

R A Z E M

1360,5

416,5

1531

54

3

722

4087

 

B. PRZEDSZKOLA

                                                                                                                                    

Lp.

Jednostki

HALA

SALA UL. SZKOLNA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

1

NR   1

Dzier?oniów

34

0

0

0

0

29

63

2

NR   2

Dzier?oniów

70

134

0

0

0

31

235

3

NR 3

Dzier?oniów

0

0

0

0

0

30

30

4

NR 4

Dzier?oniów

0

0

0

0

0

30

30

5

NR 5

Dzier?oniów

0

58,5

0

0

0

32

90,5

6

NR 6

Dzier?oniów

0

0

0

0

0

29

29

7

NR   7

Dzier?oniów

36

0

0

0

0

32

68

 

R A Z E M

140

192,5

0

0

0

213

545,5

 

C. SZKO?Y

                                                                                                                                    

Lp.

Jednostki

HALA

SALA UL. SZKOLNA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

1

 SP NR 1

Dzier?oniów

314

0

328

28

0

155,25

825,25

2

 SP NR 3

Dzier?oniów

98

134

0

0

0

63

295

3

SP NR 5

Dzier?oniów

0

0

0

0

0

162

162

4

SP NR 9

Dzier?oniów

498,5

0

0

0

0

619,5

1118

 

R A Z E M

910,5

134

328

28

0

999,75

2400,25

 

D.   KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH I INNE

 

Lp.

Jednostki

HALA

SALA UL. SZKOLNA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

1

Imprezy kulturalne

77

0

25

0

0

0

102

2

Imprezy zgodne

z kalendarzem

271

0

96

0

0

15,5

382,5

 

R A Z E M

348

0

121

0

0

15,5

484,5

 

Razem

Lp.

 

HALA

SALA UL. SZKOLNA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

 

RAZEM

2759

743

1652

82

3

1950,25

7189,25

 

Reasumuj?c powy?sze tabele nale?y stwierdzi? ?e ob?o?enie naszych obiektów jest bardzo du?e i w zdecydowanej wi?kszo?ci (ok.90%) s? wykorzystywane przez nasze szko?y, kluby, przedszkola oraz dzier?oniowskie stowarzyszenia.

 

X. SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW

O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie wykonuje zadania w zakresie:

 • programowania i realizacji wszelkich us?ug z zakresu sportu i kultury fizycznej
 • udost?pnia baz? sportowo – rekreacyjn? osobom fizycznym
 • dzia?alno?ci hotelarsko – gastronomicznej
 • dzia?alno?ci leczniczej –  profilaktycznej i rehabilitacyjnej
 • obs?ugi placów zabaw
 • us?ug transportowych oraz innej dzia?alno?ci w celu pozyskania ?rodków.

 

O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie osi?gn?? za rok 2018 roku dochody
w wysoko?ci 2.075.352,92 z?, na które sk?adaj? si?:

 

dzia?

926

rozdzia?

92604

paragraf

plan

wykonanie

udzia? %

0750

199 600,00

202 004,72

101,20%

0830

1 965 400,00

1 829 085,25

96,06%

0920

-

1 082,45

 

0970

-

20 448,06

 

SUMA

2 165 000,00

2 052 620,48

91,81%

 

     

 

     

dzia?

926

rozdzia?

92605

paragraf

plan

wykonanie

udzia? %

0970

31 050,00

22 732,44

73,21%

 

     

SUMA

31 050,00

22 732,44

73,21%

 

Wykonanie za  rok 2018 roku dochodów  wed?ug poszczególnych paragrafów

w dziale 926 rozdziale 92604  stanowi  91,81% planowanych rocznych dochodów

w dziale 926 rozdziale 92605  stanowi  83,21% planowanych rocznych dochodów

 

?ród?o pochodzenia dochodów

Dzia? 926 rozdzia? 92604.

W paragrafie 075 przychody otrzymane dotycz? przede wszystkim  obci??enia kontrahentów wynajmowanych obiektów z tytu?u: wynajmu, wody, energii gazy, ogrzewania, s? to wynajmy parkingu, udost?pnienia Sali konferencyjnej, dzier?aw terenu, wystawionych refaktur za media, podatek od nieruchomo?ci je?eli nie jest uj?ty w czynszu najmu, wynajem budynku mieszkalnego, wynajem placu manewrowego, wynajem parkingu,

Wykonanie planu w 101,20% wynika?o z dodatkowego wynajmu Sali gimnastycznej przy szkole nr 3, oraz obci??eniach ZBM za koszty Targowiska Miejskiego.

 

W paragrafie 083 przychody otrzymywane s? z tytu?u sprzeda?y z dzia?alno?ci podstawowej:

 • sprzeda? basen kryty: karnety, bilety, kardioaerobik, zabiegi balneologia, nauka p?ywania
 • basen odkryty: bilety wst?pu, karnety
 • hala: zaj?cia sportowe
 • boiska: udost?pnienie boisk grupom i klubom sportowym, udost?pnienie grilla
 • hotel: zakwaterowanie, si?ownia i sauna, sprzeda? towarów recepcja, korty sztuczne wej?cia
 • bufet: wy?ywienie
 • dzia? sportu; reklama, wpisowe za turnieje, obs?uga imprez, karnety na obiekty sportowe
 • grupy: refaktury wydatków ponoszonych do obs?ugi grup sportowych przebywaj?cych na obozach
 • minigolf: bilety wst?pu
 • sala gimnastyczna SP nr 3: udost?pnienie Sali

Wykonanie planu 96,06% wynik?o z pobytu wi?kszej ilo?ci grup sportowych
w obu pó?roczach ni? to by?o zamierzone co spowodowa?o zwi?kszenie dochodów na hotelu oraz gastronomii i boiskach

 

W paragrafie 097 przychody otrzymywane s? z tytu?u: zwrot za telefony, odszkodowanie,

W paragrafie 092 przychody otrzymywane s? z tytu?u: odsetek od nale?no?ci, odsetek z kont bankowych oraz lokat, ró?nic kursowych ze sprzeda?y w  EUR

 

Dzia? 926 rozdzia? 92605

W paragrafie 097 przychody otrzymane s? z tytu?u wpisowego na imprezy sportowe.

Wykonanie planu w 73,21% wynik?o z organizacji wi?kszej ilo?ci imprez, do których wymagane by?o wpisowe.

W celu uzyskania nale?no?ci zosta?a podj?ta windykacja telefoniczna oraz korespondencja papierowa- wezwania do zap?aty, ponadto cz??? spraw zosta?a skierowana na drog? s?dowa, a nale?no?ci ju? dochodzone na drodze s?dowej po uzyskaniu tytu?ów wykonawczych zosta?y skierowane do windykacji komorniczej.

Na dzie? 18 lutego 2019 nale?no?ci bie??ce zosta?y wp?acone w wysoko?ci  6.436,96

Nale?no?ci wymagalne poza skierowanymi na drog? windykacji s?dowej lub komorniczej zosta?y sp?acone w wysoko?ci 9.143,80. Z zaj?cia komorniczego 173,92.

 

Wydatki poniesione za rok 2018 roku wynios?y: 6 033 900,91 z?, na które sk?adaj? si?:

 

dzia?

926

rozdzia?

92604

paragraf

plan

wykonanie

udzia? %

3020

21 486,00

21 485,90

100,00%

4010

2 056 450,00

2 048 935,28

99,63%

4040

138 591,00

138 591,00

100,00%

4110

377 333,00

376 761,37

99,85%

4120

36 004,00

36 004,00

100,00%

4170

255 038,00

255 038,00

100,00%

4190

9 754,00

9 753,94

100,00%

4210

302 974,00

302 973,65

100,00%

4220

194 529,00

194 528,99

100,00%

4230

3 239,00

3 239,00

100,00%

4260

771 980,00

771 980,00

100,00%

4270

63 509,00

63 508,85

100,00%

4280

1 700,00

1 700,00

100,00%

4300

209 935,00

199 316,57

94,94%

4360

18 583,00

18 582,91

100,00%

4410

1 734,00

1 734,00

100,00%

4430

41 970,00

41 969,70

100,00%

4440

69 370,00

66 910,76

96,45%

4480

79 615,00

79 614,84

100,00%

4500

257,00

257,00

100,00%

4520

76 308,00

76 307,86

100,00%

4610

98,00

97,50

99,49%

4700

10 617,00

10 617,00

100,00%

6050

379 000,00

361 122,30

95,28%

6060

114 000,00

111 415,09

97,73%

SUMA

5 234 074,00

5 192 445,51

99,20%

 

 

 

 

 

 

 

 

dzia?

926

rozdzia?

92605

paragraf

plan

wykonanie

udzia? %

4110

5 743,00

5 556,80

96,76%

4120

933,00

639,65

68,56%

4170

49 328,00

49 328,00

100,00%

4190

91 290,00

68 314,23

74,83%

4210

39 109,00

39 066,46

99,89%

4220

5 517,00

5 517,00

100,00%

4280

12 125,00

7 807,50

64,39%

4300

285 087,00

278 772,12

97,78%

4430

1 950,00

1 949,50

99,97%

SUMA

491 082,00

456 951,26

93,05%

       
       

dzia?

150

rozdzia?

15011

paragraf

plan

wykonanie

udzia? %

4170

14 024,00

12 350,00

88,06%

4210

2 800,00

2 800,00

100,00%

4220

6 000,00

6 000,00

100,00%

4260

3 000,00

3 000,00

100,00%

4280

2 500,00

2 500,00

100,00%

4300

7 476,00

7 476,00

100,00%

SUMA

35 800,00

34 126,00

95,32%

       
       

dzia?

851

rozdzia?

85154

paragraf

plan

wykonanie

udzia? %

4170

22 000,00

21 244,33

96,57%

4190

3 800,00

3 769,90

99,21%

4300

29 800,00

29 163,90

97,87%

SUMA

55 600,00

54 178,13

97,44%

       
       

dzia?

854

rozdzia?

85412

paragraf

plan

wykonanie

udzia? %

4210

2 000,00

1 200,01

60,00%

SUMA

2 000,00

1 200,01

60,00%

       
       

dzia?

900

rozdzia?

90095

paragraf

plan

wykonanie

udzia? %

6050

296 000,00

295 000,00

99,66%

SUMA

296 000,00

295 000,00

99,66%

 

 

Wykonanie za rok  2018  roku  poniesionych wydatków wed?ug poszczególnych paragrafów:

 

w dziale 926 rozdziale 92604  stanowi  99,20 % planowanych rocznych wydatków

w dziale 926 rozdziale 92605  stanowi 93,05 % planowanych rocznych wydatków

w dziale 150 rozdziale 15011  stanowi  95,32 % planowanych rocznych wydatków

w dziale 851 rozdziale 85154  stanowi 97,44% planowanych rocznych wydatków

w dziale 854 rozdziale 85412  stanowi  60,00 % planowanych rocznych wydatków

w dziale 900 rozdziale 90095   stanowi 99,66 % planowanych rocznych wydatków

 

Omówienie zrealizowanych wydatków bud?etowych

 

Dzia? 926 rozdzia? 92604

Wydatki ponoszone na bie??c? dzia?alno?? O?rodka

Paragraf 3020: wydatki na ?wiadczenia BHP dla pracowników : w pierwszym pó?roczu zosta?a zakupiona odzie? ochronna i robocza dla pracowników, napoje, zwrot za okulary korekcyjne, wyp?acony ekwiwalent za pranie odzie?y, badania lekarskie,

Paragraf 4010: wynagrodzenia osobowe: wyp?acone wynagrodzenia osobowe za miesi?ce grudzie?;

Paragraf 4040: dodatkowe wynagrodzenie roczne: wyp?ata tzw „13” za rok 2017

Paragraf 4110: sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne: wyp?acone sk?adki od wynagrodze? osobowych oraz umów zlece? za okresy listopad 2017 kwiecie? 2018

Paragraf 4120:  sk?adki na fundusz pracy: wyp?acone sk?adki od wynagrodze? osobowych oraz umów zlece? za okresy listopad 2017 kwiecie? 2018

Paragraf 4170;  wynagrodzenia bezosobowe: wyp?acone umowy zlecenia oraz umowy o dzie?o za okres stycze? 2018 czerwiec 2018

Paragraf 4190: nagrody : zakup dyplomów oraz upominków za uczestnictwo w kardioaerobiku;

Paragraf 4210: zakup materia?ów : zakup materia?ów biurowych, materia?ów do remontów i konserwacji, ?rodków czysto?ci i dezynfekcji, zakup paliwa i butli gazowych,

Paragraf 4220: zakup ?rodków ?ywno?ci: zakup produktów spo?ywczych do obs?ugi sekretariatu, zakup materia?ów ?ywno?ciowych na recepcj? oraz do bufetu do przygotowywania posi?ków,

Paragraf 4230: zakup leków i wyrobów medycznych: zakup leków i opatrunków do apteczek na basen kryty i odkryty oraz dla grup sportowych,

Paragraf 4260: zakup energii: zakup energii elektrycznej, gazu, wody oraz energii cieplnej dal obiektów do wykonywania bie??cej dzia?alno?ci;

Paragraf 4270: zakup us?ug remontowych: wydatki na bie??ce remonty obiektów, naprawy urz?dze? i pomieszcze? oraz konserwacj? posiadanych urz?dze?,

Paragraf 4280: zakup us?ug medycznych: wydatek na zabezpieczenie medyczne przebywaj?cych grup sportowych,

Paragraf 4300: zakup us?ug: wydatki ponoszone na: monitoring obiektów, wynajem pomieszcze?, us?ugi transportowe, us?ugi pocztowe, dzier?aw? , reklam?, wywóz nieczysto?ci, us?ugi informatyczne, bhp i ppo?, obs?ug? instruktorsk? oraz ratownicz?,  wpisowe, pranie po?cieli,

Paragraf 4360: us?ugi telekomunikacyjne: wydatki ponoszone na telefony stacjonarne, komórkowe oraz internet

Paragraf 4410:  wydatki zwi?zane podró?ami s?u?bowymi

Paragraf 4430: wydatki zwi?zane z ró?nymi op?atami, min. op?aty  bankowe, parkingowe, licencje artystyczne i na alkohol, ubezpieczenia, pe?nomocnictwa, przejazdy autostrad?,

Paragraf 4440: odpis na ZF?S,

Paragraf 4480: podatek od nieruchomo?ci za rok 2018 oraz raty uk?adu

Paragraf 4500: podatek od ?rodków transportu,

Paragraf 4520: op?aty z tytu?u trwa?ego zarz?du,

Paragraf 4700: wydatki ponoszone na szkolenia pracowników,

Paragraf 6050; wydatki inwestycyjne,

Paragraf 6060: zakupy inwestycyjne

Wydatki realizowane s? wed?ug bie??cych potrzeb o?rodka.

 

Dzia?  926 rozdzia? 92605

Wydatki ponoszone na dzia?alno?? O?rodka zwi?zan? z Kalendarzem Imprez Sportowych

Paragraf 4110 : sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne: wyp?acone sk?adki od umów zlece? zwi?zanych z prowadzeniem i obs?ug? Imprez Sportowych

Paragraf 4120: sk?adki na ubezpieczenie fundusz pracy: wyp?acone sk?adki umów zlece? zwi?zanych z prowadzeniem i obs?ug? Imprez Sportowych, b?d? umowy zlecenia dla osób spoza jednostki

Paragraf 4170: umowy zlecenia: wyp?acone umowy zlecenia zwi?zanych z prowadzeniem i obs?ug? Imprez Sportowych

Paragraf 4190: zakup nagród: zakupione nagrody zwi?zane z organizacj? Imprez Sportowych

Paragraf 4210: zakup materia?ów: zakup materia?ów biurowych i pozosta?ych zwi?zanych z organizacj? Imprez Sportowych

Paragraf 4220: zakup ?ywno?ci: zakup ?ywno?ci oraz pocz?stunków przy Imprezach Sportowych

Paragraf 4280: zakup us?ug zdrowotnych: zabezpieczenie medyczne Imprez Sportowych

Paragraf 4300 zakup  us?ug: us?ugi zwi?zane z organizacj? Imprez Sportowych: gastronomiczne, organizacyjne, s?dziowskie, wynajmy

Paragraf 4430: ró?ne op?aty: ubezpieczenie Imprez Sportowych

 

Dzia? 150 rozdzia? 151011

Wydatki poniesione przez O?rodek na obs?ug? Prezentacji Dzier?oniowskich

Paragraf 4210: zakup materia?ów niezb?dnych do obs?ugi Prezentacji

Paragraf 4220; zakup ?ywno?ci zwi?zanej z obs?uga Prezentacji

Paragraf 4260: zu?ycie energii elektrycznej zwi?zanej z obs?ug? Prezentacji

Paragraf 4300: zakup us?ug zwi?zanych z obs?uga Prezentacji

 

Dzia? 851 rozdzia? 75154

Wydatki poniesione przez O?rodek w zwi?zku z realizacj? Porozumienia AA

Paragraf 4170: umowy zlecenia zwi?zane z obs?ug? porozumienia AA: Rybka i Halowa Liga

Paragraf 4190: zakup nagród zwi?zanych z obs?ug? porozumienia AA: Rybka i Halowa Liga

Paragraf 4300: wydatki na us?ugi zwi?zane z obs?ug? porozumienia AA: Rybka i Halowa Liga- transport oraz wynajem Sali

 

Dzia? 754 rozdzia? 85412

Wydatki O?rodka zwi?zane z obs?uga Porozumienia wakacje 2018

Paragraf 4210: wydane bilety na basen odkryty dla dzieci  z biednych rodzin

 

Dzia? 900 Rozdzia? 90095

Wydatki inwestycyjne  poniesione na wykonanie si?owni plenerowej

Paragraf 6050 : wykonanie si?owni plenerowej przy boisku O?rodka ul. Strumykowa 1

 

Zobowi?zania niewymagalne z tytu?u zakupu materia?ów i us?ug  zosta?y op?acone
w czasie zgodnie z terminami ich p?atno?ci.

Pozosta?e zobowi?zania dotycz?; wynagrodze? pracowniczych wyp?aconych 3 i 10 stycznia 2019 , sk?adek ZUS i podatku op?acanych 5 stycznia i lutego 2019 oraz 20 stycznia i lutego 2019,

 

Na koniec okresu nie wyst?pi?y zobowi?zania wymagalne.

 

 

 

 

 

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Damian Jarominiak
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Damian Jarominiak
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 1985
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie