BIP.gov.pl

2017

SPRAWOZDANIE Z DZIA?ALNO?CI

O?RODKA SPORTU I REKREACJI W DZIER?ONIOWIE ZA 2017 ROK

 

www.hotelosir.pl

e-mail: sekretariat@hotelosir.pl
MISJA O?RODKA:

 

Misj? O?rodka jest zaspokajanie potrzeb Klienta indywidualnego i zbiorowego w obszarze kultury fizycznej poprzez kompleksow? i profesjonaln? obs?ug?. Chcemy by? dumni z przynale?no?ci do zespo?u, który tworzy najwy?sz? jako?? us?ug sportowo-rekreacyjnych.

 

O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie zosta? powo?any Zarz?dzeniem
nr 1/75 Naczelnika Miasta Dzier?oniowa w dniu 31 lipca 1975 r. Zarz?dza terenem
o powierzchni oko?o 17 ha o trzech lokalizacjach.

Wykaz obiektów z podzia?em na poszczególne adresy:

 

UL. STRUMYKOWA 1

 

 • Hotel z 30 pokojami 2-osobowymi i 3 apartamentami. Wszystkie wyposa?one
  w ?azienki z pe?nym w?z?em sanitarnym, telewizor oraz internet bezprzewodowy
 • Hala sportowa 48 x 24 m z widowni? na 800 miejsc
 • Sauna, w sk?ad której wchodz?: sauna sucha 9 osobowa, sauna infrared 3 osobowa, wanna jacuzzi 7 osobowa, prysznice, le?akownia, przebieralnia oraz wc
 • Si?ownia
 • 2 sale do masa?u i fizykoterapii
 • Kuchnia z du?? sal? restauracyjno-konferencyjn? na 60 osób ze sprz?tem multimedialnym oraz ma?? sal? restauracyjn? na 30 osób
 • Zespó? szatniowy – 4 du?e i 2 ma?e szatnie z natryskami i wc
 • Pralnia hotelowa
 • Boisko pi?karskie o nawierzchni trawiastej 100 x 65 m z automatycznym systemem podlewania
 • Boisko pi?karskie o nawierzchni trawiastej 100 x 60 m
 • Boisko pi?karskie o nawierzchni sztucznej 92 x 70 m wraz z o?wietleniem
 • Czterotorowa Bie?nia lekkoatletyczna tartanowa 400 m, na d?ugo?ci 100 metrów – 8 torów
 • Basen odkryty z dwoma nieckami: dla umiej?cych p?ywa?, a drugi dla nieumiej?cych p?ywa? i dla ma?ych dzieci wraz z dwoma zje?d?alniami. Ponadto na terenie basenu znajduje si? pla?a trawiasta, boisko do pla?owej pi?ki siatkowej, budynek zaplecza szatniowego i stacja uzdatniania wody.
 • Zespó? 4 kortów tenisowych (w tym jeden kort z o?wietleniem) o nawierzchni ceglanej wraz z dwoma boiskami ze ?ciank? treningow? oraz kawiarenka letnia (dzier?awione przez prywatn? osob?)
 • 3 korty tenisowe o sztucznej nawierzchni
 • Mini Golf
 • Grill
 • Bulodrom umo?liwiaj?cy rozgrywanie meczów jednocze?nie nawet na 30 boiskach
 • 2 parkingi dla go?ci hotelowych i korzystaj?cych z us?ug O?rodka
 • Budynek administracyjny, w którym umiejscowiona jest administracja O?rodka
 • Zaplecze techniczne – kot?ownia, magiel hotelowy, gara?e oraz warsztaty naprawcze.
 • Pomieszczenia oraz plac dzier?awione na zak?ad stolarski

 

 

UL. SIENKIEWICZA 13

 

- Basen kryty a w nim: niecka basenu z zapleczem higieniczno-sanitarnym, gabinety do zabiegów balneologicznych, sauna (dzier?awione przez prywatn? osob?), pomieszczenia wynajmowane przez osoby prywatne oraz organizacje jak: ZHP, PZERiI, MKS „Dziewi?tka” Dzier?oniów.

- zaplecze techniczne – kot?ownia, warsztaty

- pomieszczenia dzier?awione przez prywatne pogotowie ratunkowe

 

UL. WROC?AWSKA 47

 

 • Boisko pi?karskie o nawierzchni trawiastej z trybunami na 3000 miejsc siedz?cych
 • Budynek szatniowo-socjalny, w którym znajduj? si? nast?puj?ce pomieszczenia: 2 szatnie z pe?nym w?z?em sanitarnym, pomieszczenia dla trenerów, pomieszczenia administracyjne dzier?awione przez klub sportowy, pomieszczenia biurowe i socjalne dla targowiska miejskiego, toalety dla potrzeb targowiska oraz stadionu, sala restauracyjna z zapleczem (dzier?awiona przez osob? prywatn?), taras widokowy, sala konferencyjna na 20 osób.
 • Targowisko miejskie - ogólna powierzchnia targowiska wynosi 17 824 m2

Powierzchnia sprzeda?owa wynosi 16 041,6 m2.

Liczba punktów sprzeda?y na koniec 2016 roku wynosi:

- pawilony handlowe – 69 szt.

- miejsca pod du?? wiat? - 22 szt.

- miejsca pod ma?? wiat? - 8 szt.

- miejsca na placu targowym – 400 miejsc (pod namioty + pod samochody + tzw. szrot + handel zwierz?tami)

 

UL. SIKORSKIEGO

Tor BMX

 

 

 

I. IMPREZY SPORTOWE 2017

Jednym z g?ównych kierunków dzia?alno?ci O?rodka Sportu i Rekreacji jest krzewienie kultury fizycznej w?ród spo?eczno?ci miasta Dzier?oniowa poprzez:

-     organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i m?odzie?y szkó?, w czasie których wykaza? mog? pe?ni? nabytych umiej?tno?ci,

-     organizowanie imprez o charakterze masowym, w których czynny udzia? bior? mieszka?cy miasta Dzier?oniowa,

-     organizowanie zawodów sportowych o charakterze krajowym i mi?dzy-narodowym daj?cym mo?liwo?? wspó?zawodnictwa, jak równie? ogl?dania ich przez spo?ecze?stwo miasta Dzier?oniowa.

Wykaz organizowanych przez O?rodek imprez w roku 2017 przedstawia tabela nr 1.

lp.

KALENDARZ IMPREZ 2017

ilo?? uczestników

Termin realizacji

1

Turniej SMS

90

31.01

2

Gala Sportu

100

10.02

3

Zimowa rekreacja - wyjazdy na narty

148

11.02; 25.02

4

Lekkoatletyczna Liga Przedszkoli

56

30.05

5

XIV Mi?dzynarodowy Memoria? S?awomira Harafa '06

177

28-29.01

6

Ogólnopolski Turniej NO-GI Fight (jujitsu)

400

04.02

7

Turniej Gier Komputerowych Winter Lan Party Dzier?oniów 2017

90

18-19.02

8

Tropem Wilczym. Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych

153

26.02

9

Gala Boksu Zawodowego

574

4.03

10

Zawody P?ywackie Szkó? Podstawowych

166

28.03

11

Tiger Open Cup

150

11-12.03

12

II Memoria? Wojciecha Jastrz?bia - Puchar Polski S?u?b Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Le??c. Otwarte Mistrzostwa Dzier?oniowa w Wyciskaniu Sztangi Le??c.

90

20.05

13

Mi?dzynarodowe Kryterium Kolarskie „DZIER?ONIÓW 2017”

737

8.04

14

Olimpiada Sportowa Przedszkoli

64

25.04

15

Festiwal Balonów

80

1-02.05

16

Szlakiem Grodów Piastowskich

60

maj

17

TRAKT 2017

1704

07.05

18

Turniej Pi?ki R?cznej O Puchar Szarych Szeregów

120

16-18.06

19

Olimpiada Sportowa Przedszkoli w P?ywaniu

75

4.06

20

Amatorska Liga Siatkówki - Fina?y

46

21.05

21

Wakacje 2017

300

1.04-30.09

22

III Memoria? Oskara Plinty '05 - Puchar Ligi Dolno?l?skiej

105

31.08

23

Festyn Rodzinny - ??czymy pokolenia

500

2.09

24

Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego GALMA CUP

39

30.09 – 1.10

25

Dzier?oniowska Liga BMX

134

wrzesie?-pa?dziernik

26

XI Seminarium Karate Kyokushin

100

7.10

27

Gala Mistrzów Karate Kyokushin

200

4.11

28

Paraolimpiada Przedszkoli

67

7.12

29

Mi?dzynarodowy Turniej Zapa?niczy z okazji "?wi?ta Niepodleg?o?ci"

159

11.11.

30

Dzier?oniowski Bieg Niepodleg?o?ci

320

11.11

31

Turniej Pi?ki Siatkowej M??czyzn im. Piotra Tworza

52

12.11

32

Andrzejkowe Zawody P?ywackie

266

2.12

33

M?ody Lekkoatleta

50

w trakcie roku

34

Kardio-aerobik

70

stycze?-czerwiec; wrzesie?- grudzie?

35

Turnieje Siatkówki dla Dziewcz?t

198

12.02; 09.04; 8.10; 3.12

36

Turnieje Tenisa Ziemnego Mikstów i Debli

66

27-28.05; 20.08; 16.09

37

Zawody Petanque

200

w trakcie roku

38

Poznaj swoj? Ma?? Ojczyzn? - piesze w?drówki po okolicach Dzier?oniowa

30

28.05

39

Maratony Fitness

100

01.04

40

Turniej Dzier?oniów Cup 2017

280

01.07

41

Cykl treningów sekcji p?ywackiej na basenie krytym

15

lipiec

42

Memoria? im. L.Tymcio - Grand Prix Dolnego ?l?ska w Bryd?u Sportowym Par

80

29.10

43

Rajdowe Kryterium Uliczne z okazji Dnia Niepodleg?o?ci

100

11.11

44

V Turniej Oldbojów o Puchar Burmistrza Dzier?oniowa i miko?ajkowy Turniej Pi?ki No?nej dla Najm?odszych Uczniów Szkó? Podstawowych

70

9.12

RAZEM

8581

 

 

W 2017 roku zrealizowanych zosta?o 44 imprez rekreacyjno-sportowych. Imprezy te, jak co roku wzbudza?y du?e zainteresowanie zarówno w?ród kibiców jak
i uczestników. Dobrze prosperuj?ca strona internetowa, obecno?? na portalach spo?eczno?ciowych takich jak Facebook czy Twitter oraz wspó?praca z lokalnymi mediami sprawia, i? informacje o imprezach docieraj? do coraz wi?kszej liczby osób. Imprezy, które na sta?e zago?ci?y w naszym kalendarzu imprez z roku na rok ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci?. W tym roku we wszystkich imprezach sportowych uczestniczy?o 8581 osób.

Ka?da z imprez organizowana jest z du?ym zaanga?owaniem, zawiera pe?ne rozliczenie oraz pe?n? dokumentacj? – regulaminy, preliminarze, komunikaty oraz inne za??czniki.

Najwi?kszymi imprezami sportowymi w roku 2017 by?y:

 • XIV Memoria? S?awomira Harafa w Pi?ce No?nej Dzieci do lat 11

Impreza organizowana zawsze w ostatni weekend stycznia, w której bior? udzia? dru?yny z ca?ej Polski. Celem imprezy jest upami?tnienie sylwetki jednego z najlepszych pi?karzy Lechii Dzier?oniów – S?awka Harafa – zmar?ego przedwcze?nie, najlepszego rozgrywaj?cego na Dolnym ?l?sku. W turnieju startuje szesna?cie dru?yn, które podzielone s? na 4 grupy. Dru?yny zajmuj?ce dwa pierwsze miejsca w grupach rywalizuj? ze sob? w niedzielnej sesji popo?udniowej o miano najlepszej w Memoriale, natomiast pozosta?e ekipy w sesji porannej o miejsca 9-16. W ostatniej edycji Memoria?u wzi??y udzia? m.in.: MKS Parasol Wroc?aw, Chojnik Jelenia Góra, UKS Polonia S?ubice, AP Falubaz Zielona Góra, Zag??bie Lubin oraz ko?cowy triumfator imprezy czyli Polonia/Stal ?widnica, ??cznie 177 m?odych adeptów futbolu.

 

 • Tropem Wilczym. Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych

Impreza ma na celu upami?tnienie heroicznej walki oraz postawy godnej na?ladowania ?o?nierzy, którzy nie zgadzali si? z indoktrynacj? Pa?stwa Polskiego przez ZSRR. Trasa na dystansie 1963 metrów (data ?mierci ostatniego ?o?nierza Wykl?tego) wiod?a ulicami Dzier?oniowskiego centrum, a start i meta usytuowane by?y na wprost Ratusza. Na starcie zameldowa?o si? 153 uczestników. Szczególnie cieszy du?a frekwencja w?ród ludzi m?odych, którzy nie zapominaj? o dawnych bohaterach, a tak?e krzewi? ducha patriotyzmu po?ród swych rówie?ników. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali okoliczno?ciowe medale oraz pakiety startowe, które zawiera?y koszulk?, opask? odblaskow? oraz broszury informacyjne.

 

 • Mi?dzynarodowe Kryterium Kolarskie „DZIER?ONIÓW 2017”Impreza traktowana jako nieoficjalne otwarcie sezonu kolarskiego w Polsce. Wpisana w Kalendarz Imprez Kolarskich Polskiego Zwi?zku Kolarskiego i wliczana do klasyfikacji generalnej challenge’u. Ubieg?oroczna edycja stanowi?a równie? II Eliminacj? Mistrzostw Polski Kryterium. Zawodniczki i zawodnicy z kraju i zagranicy ?cigali si? na rundzie o d?ugo?ci 1500 m, która bieg?a ulicami ?widnick? (start/meta), Pocztow?, Krasickiego, Nowowiejsk? i Ko?ciuszki. Uczestnicy w zale?no?ci od kategorii wiekowej (10 kategorii) mieli do pokonania dystans od 300 metrów (dzieci z roczników 2008-2009) do 45 kilometrów (Elita M??czyzn). W 2017 roku na starcie pojawi?o si? a? 737 zawodniczek i zawodników.

 

 • Terenowy Rajd Amatorów Kolarstwa i Turystyki „TRAKT 2017”

Impreza organizowana jest corocznie w maju i ma na celu zach?ci? mieszka?ców do aktywnego sp?dzania wolnego czasu. Rajd turystyczny jest imprez?, w której mog? uczestniczy? wszyscy, którzy zg?osz? swój udzia?. Coraz wi?ksza liczba uczestników bior?cych udzia? z roku na rok, ?wiadczy o popularyzacji aktywnych form sp?dzania czasu wolnego. W ostatniej edycji imprezy uczestniczy?o 1704 osoby. Maj? one do wyboru 3 trasy piesze: - nordic walking na dystansie 10km, - 25-cio kilometrow? piesz? górsk? oraz promuj?c? zabytki Dzier?oniowa - Trakt Smoka, a tak?e 8 tras rowerowych na dystansach: 10, 20, 30, 40, 50, 55 górska, 60 i 100 km. Na mecie na ka?dego czeka gor?cy posi?ek oraz mo?liwo?? wygrania wielu atrakcyjnych nagród, w?ród których jest nagroda g?ówna czyli rower turystyczny.

 • Puchar Polski S?u?b Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Le??c i XIII Otwarte Mistrzostwa Dzier?oniowa w Wyciskaniu Sztangi Le??c M??czyzn i Kobiet

Na pomo?cie ??cznie stan??o 90 zawodników oraz zawodniczek. Na zawody przyjechali zawodnicy m.in. z Gi?ycka, Katowic, Kielc, Warszawy, Koszalina, Gda?ska, Nowego Targu, a tak?e wielu innych miejscowo?ci. W Pucharze Polski S?u?b Mundurowych uczestnicy mierzyli si? w 7 kategoriach wagowych oraz w 3 kategoriach OPEN tj. kobiety, senior, weteran, w których o zwyci?stwie decydowa?y punkty liczone wed?ug formu?y Wilks’a. Dodatkowo zawodnicy zdobywali punkty do klasyfikacji dru?ynowej, w której ostatecznie najlepsza okaza?a si? Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. W Mistrzostwach Dzier?oniowa zawodnicy startowali natomiast w 8 kategoriach wagowych oraz w 5 kategoriach OPEN (kobiety, m?odzik, junior, senior, weteran). Ka?dy uczestnik ma 3 podej?cia, a wygrywa oczywi?cie ten, który w swojej kategorii wagowej wyci?nie najwi?cej.

 

 • III Memoria? Oskara Plinty w Pi?ce No?nej Dzieci do lat 12


Impreza pi?karska dla najm?odszych zawodników, którzy mog? sprawdzi? nabyte
w klubach umiej?tno?ci. W Memoriale wzi??o udzia? 105 zawodników z 8 dru?yn, które podzielone zosta?y na dwie grupy. Dru?yny z miejsc 1-2 rywalizowa?y w fazie pucharowej o miano najlepszej, a t? okaza?o si? Zag??bie Lubin, która po serii rzutów karnych zwyci??y?a w finale Marcinki K?pno.

 

 • Festyn Rodzinny – ??czymy Pokolenia

Impreza odbywaj?ca si? pocz?tkiem wrze?nia na Alei Bajkowych Gwiazd w Dzier?oniowie. Organizowana wspólnie przez Miasto Dzier?oniów, Dzier?oniowski O?rodek Kultury, Spó?dzielni? Mieszkaniow? w Dzier?oniowie oraz O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie. Jej g?ówn? ide? jest integracja rodzin i zach?cenie ich do wspólnego sp?dzania czasu. Podczas ostatniej edycji zorganizowano po raz pierwszy Charytatywny Bieg Sztafetowy „Pozytywnie Zabiegani”, z którego dochód przekazano na rzecz Wroc?awskiego Hospicjum dla Dzieci. Podczas Festynu ods?oni?to tak?e gwiazdy nowych postaci bajkowych na Alei oraz zorganizowano Festiwal Kolorów. Oprócz tego przygotowano wiele atrakcji dla najm?odszych, jak pokaz baniek mydlanych czy przedstawienia artystyczne. Zwie?czeniem Festynu by? wyst?p gwiazdy wieczoru – Mateusza Mija?a.

 

 • Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego GALMA-CUP

Turniej odbywaj?cy si? na kortach O?rodka Sportu i Rekreacji. Do rywalizacji
w ostatniej edycji przyst?pi?o 23 singlistów oraz 8 par deblowych, ??cznie 39 uczestników. Do Dzier?oniowa zjechali zawodnicy m.in. z Wroc?awia, ?widnicy i Bielawy. Najlepsi w ka?dej kategorii otrzymali pami?tkowe puchary oraz atrakcyjne nagrody finansowe.

 

 • Bieg Niepodleg?o?ci

Uliczny Bieg organizowany w celu uczczenia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Trasa biegu wiod?a ulicami okalaj?cymi dzier?oniowski Rynek i liczy?a sobie 2030 m. Na starcie pojawi?o si? wiele zorganizowanych grup z okolicznych szkó?, lecz najliczniejszym odsetkiem by?y rodziny z dzie?mi oraz osoby m?ode, co podkre?li?o patriotyczny charakter Biegu. W zawodach wzi??o udzia? 320 uczestników, którzy otrzymali pami?tkowe bia?o-czerwone numery startowe oraz s?odki pocz?stunek. Ponadto wszyscy bior?cy udzia? w biegu uczestniczyli w losowaniu nagród, a na mecie czeka? na nich gor?cy posi?ek.

 

 • Andrzejkowe Zawody P?ywackie

Zawody dla dzieci w wieku od 9 do 6 lat i m?odszych, rywalizuj?cych na dystansach 25 i 50 metrów stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym oraz motylkowym. Do zawodów zg?osi?o si? 266 dzieci z 21 klubów z terenu Dolnego ?l?ska m.in. z Wroc?awia, Kudowy Zdrój, Jeleniej Góry, Legnicy i Boles?awca.  Najlepsza szóstka
w ka?dej kategorii otrzymywa?a dyplomy, natomiast zawodnicy z miejsc I-III dodatkowo medale oraz nagrody rzeczowe. Najlepszy klub w klasyfikacji dru?ynowej zawodów otrzyma? ponadto pami?tkowy puchar.

 

 • Grand Prix w Siatkówce Pla?owej

Cykl turniejów organizowanych w czasie wakacji na basenie O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie. W Grand Prix bior? udzia? 2-osobowe dru?yny m?skie,
3-osobowe ?e?skie oraz 3-osobowe mieszane.  W finale, który rozegrano na boisku do siatkówki pla?owej znajduj?cym si? przy Alei Bajkowych Gwiazd, wyst?puje 8 najlepszych dru?yn, które zdoby?y najwi?cej punktów w trzech turniejach eliminacyjnych. Trzy najlepsze ekipy otrzyma?y nagrody finansowe oraz okaza?e puchary

   

 • Dzier?oniowska Liga BMX-MTB 2017

Cykl mini-wy?cigów MTB dla dzieci szkó? podstawowych z Dzier?oniowa i okolic, które rozgrywane s? na placu zabaw przy Alei Bajkowych Gwiazd w Dzier?oniowie. Ca?a Liga rozgrywana jest w kategoriach dziewczynki i ch?opcy w wieku 7-8 lat i m?odsi, 9-10 lat, 11-12 lat  W ostatniej edycji wzi??o udzia? ??cznie 134 dzieci. W turniejach kwalifikacyjnych pierwsze 6 miejsc nagradzanych by?o dyplomem oraz s?odkim upominkiem, natomiast w finale, za pierwsze miejsce do wygrania by? rower. Miejsca od 2 do 6 nagradzane by?y akcesoriami i sprz?tem rowerowym oraz medalem.

 

Kalendarz imprez sportowych 2017 zawiera? równie? szereg imprez dla najm?odszych m.in.:

 

 • Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, w której 8 przedszkoli, w 8 konkurencjach sportowo-sprawno?ciowych rywalizuje o miano najlepszego. Na zako?czenie wszyscy uczestnicy otrzymuj? z?ote medale, nagrod? rzeczow?, s?odki upominek oraz puchary,
 • Olimpiada P?ywacka Przedszkolaków, maj?ca za zadanie sprawdzenie nabytych umiej?tno?ci dzieci, które przez ca?y rok ucz?szcza?y na zaj?cia z nauki p?ywania. Wszyscy uczestnicy maj? za zadanie przep?yni?cie jednej d?ugo?ci basenu (25m). Ka?dy ze startuj?cych otrzymuje certyfikat potwierdzaj?cy nabyte umiej?tno?ci, nagrod? rzeczow?, a tak?e s?odki upominek,
 • Paraolimpiada. W XIII edycji tego wydarzenia, wzi??o udzia? 67 dzieci niepe?nosprawnych z naszego powiatu, reprezentuj?cych placówki specjalne i integracyjne. Go?cinnie w zawodach wzi??y równie? udzia? dzieci z Wroc?awskiego Przedszkola Fundacji Promyk S?o?ca, a tak?e Szko?y Specjalnej z partnerskiego miasta Lanskroun. Tegoroczna edycja odby?a si? pod has?em "Biegiem do ?wi?t". Zawodnicy wykonywali konkurencje dostosowane do ich poziomu sprawno?ci
  i tematycznie zwi?zane ze zbli?aj?cymi si? ?wi?tami.

 

O?rodek, dzi?ki pozyskanym ?rodkom z Miejskiej Komisji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzi? 3 projekty:

 • Zaj?cia sportowe dla przedszkolaków – prowadzenie zaj?? sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z dzier?oniowskich przedszkoli wraz z transportem na hal? OSiR
 • W trosce o zdrowie – program realizowany w postaci Halowej Ligi Pi?ki No?nej dla dzieci klas II i III szkó? podstawowych. Celem projektu s? dzia?ania wychowawcze maj?ce na uwadze stworzenie programu edukacyjno-profilaktycznego, a swoje dzia?ania kieruje na aktywno?? fizyczn? i zwi?kszenie ?wiadomo?ci w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, rozwijania poczucia odpowiedzialno?ci za w?asne zdrowie i post?powanie. W tej edycji wzi??o udzia? 19 dru?yn reprezentowanych ??cznie przez 183 uczniów.
 • Wakacje na trze?wo – wychowanie poprzez prac? w celu nauki odpowiedzialno?ci wyrabiania szacunku dla swojej i cudzej pracy. Organizacja prac porz?dkowych i gospodarczych na terenie O?rodka. Zorganizowanie zaj?? sportowych i kulturalnych (zawody, wycieczki itp.).

O?rodek nie zapomnia? te? o starszych mieszka?cach Dzier?oniowa, dla których przygotowa? zaj?cia, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów:

- KARDIO-AEROBIK - zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki i czwartki na hali OSiR-u. Ciesz? si? one du?? popularno?ci? szczególnie w?ród seniorów. Ka?dorazowo uczestniczy w nich ponad 50 osób.

- AQUA-AEROBIK – zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki, wtorki, ?rody i pi?tki na Basenie Krytym;

- GIMNASTYKA W WODZIE – zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki, wtorki, ?rody oraz pi?tki na Basenie Krytym.

  

Szereg imprez organizowanych na terenie naszego o?rodka mia?o charakter rekreacyjno-sportowy jak i komercyjny. Nale?a?y do nich takie imprezy jak: Turniej Siatkówki „UNISON CUP”, Letni Festyn firmy Unison, Festyn Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy Prezentacje Dzier?oniowskie. Imprezy te wzbudza?y równie? zainteresowanie nie tylko uczestników, ale i samych mieszka?ców Dzier?oniowa, którzy ch?tnie sp?dzali swój czas wolny na naszych obiektach.

 

Imprezy w wi?kszo?ci odbywa?y si? na terenie O?rodka oraz na obiektach dzier?oniowskich szkó? (hala SP5 i hala SP 1).

 

Na stronie internetowej na bie??co mo?na ?ledzi? nasz? dzia?alno??, zapozna? si? z nasz? pe?n? ofert?, si?gn?? do regulaminów i innych informacji.

Mamy ogromn? satysfakcj?, ?e zarówno imprezy, które na sta?e ju? zago?ci?y
w naszym kalendarzu, jak i te nowe, systematycznie przyci?gaj? coraz wi?ksz? liczb? uczestników i postrzegane s? jako atrakcyjne formy sp?dzania czasu wolnego. ?wiadczy to z pewno?ci? o trafno?ci naszych propozycji, która kierowana jest do bardzo szerokiej rzeszy mieszka?ców.

 

 

 

II. BASEN KRYTY

 

 1. PROGRAM RYBKA

W  realizacji zadania doskonalenia oraz nauki p?ywania „Rybka” w okresie stycze? -grudzie? 2017 roku br. uczestniczy?y dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy, Przedszkola Niepublicznego nr 3 ”Pod topol?”, Niepublicznego Przedszkola Promuj?cego Zdrowie „Szóstka” ,Przedszkola Publicznego  nr7, Przedszkola Niepublicznego „S?oneczna pi?tka”, Przedszkola Niepublicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddzia?ami Integracyjnymi i Oddzia?em Specjalnym.

 

Zadanie to by?o realizowane dla poszczególnych przedszkoli raz w tygodniu
(w czwartek lub pi?tek).  Czas trwania zaj?? - to godzina basenowa czyli 45 minut
w niecce basenowej. W trakcie zaj?? przeprowadzane by?y ró?norodne ?wiczenia oraz zabawy w wodzie maj?ce na celu oswojenie dzieci z wod?. Dzieci korzysta?y ze zgromadzonego na basenie sprz?tu min. makaronów, desek do p?ywania oraz pi?ek
i zabawek do nurkowania. 

 

Kolejnym etapem by?o nauczenie przedszkolaków le?enia na wodzie, a nast?pnie p?ywania na plecach w niecce o g??boko?ci 0,80 cm i 3,30 m.

W miesi?cu czerwcu przedszkolaki uczestnicz?ce w programie RYBKA wzi??y udzia? w olimpiadzie p?ywackiej. Ka?de dziecko po przep?yni?ciu d?ugo?ci  25 m na plecach, otrzyma?o dyplom uczestnictwa oraz nagrod? –niespodziank?.

 

W ramach profilaktyki zosta?y przeprowadzone pogadanki dotycz?ce bezpiecze?stwa przebywania na basenie, zdrowego stylu ?ycia oraz korzy?ci jak? daje umiej?tno?? p?ywania.

 

??cznie w okresie I-XII 2017 r. wszystkich wej?? na basen by?o 3384 ze wszystkich przedszkoli bior?cych udzia? w doskonaleniu oraz nauce p?ywania w programie „Rybka” .

Ogólna liczba godzin - 226.

 

Zbiorcze zestawienie wydatkowanych ?rodków w 2017 roku:

 

1

Ilo?? wszystkich zaj?? na basenie - przedszkola publiczne

97

2

Koszt jednej godz. basenowej dla przedszkoli publicznych netto

115 z?

3

Ilo?? wszystkich zaj?? na basenie -przedszkola niepubliczne

129

4

Koszt jednej godz. basenowej dla przedszkoli niepublicznych netto

115,75 z?

5

??czny koszt wynajmu basenu dla przedszkoli publicznych i niepublicznych netto

26086,75

6

Koszt wynajmu autokaru

17550,10z?

7

RAZEM – koszt programu RYBKA

43636,85 z?

 

W bud?ecie miasta zaplanowane zosta?y ?rodki na realizacj? zadania w wysoko?ci 44 000 z? netto.

 

 1. PROJEKT UMIEM P?YWA?- realizowany przez Dolno?l?sk? Federacj? Sportu, wspó?finansowany przez Samorz?d Województwa Dolno?l?skiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki

W roku 2017 projekt ten by? realizowany na basenie krytym w Dzier?oniowie
w dwóch cyklach luty-czerwiec oraz  wrzesie?-grudzie?. Uczestnikami  Projektu by?y dzieci z klas I-III z dzier?oniowskich Szkó? Podstawowych . Cykl zaj?? nauki p?ywania wynosi? 20 godzin lekcyjnych lub 10 zaj?? po 90 min dla ka?dej grupy-max 15 osobowej. W okresie marzec czerwiec grup tych by?o 3 , po jednej  ze szko?y podstawowej nr 9, 5  i 6, a w okresie wrzesie?-grudzie? 5 grup po jednej ze szko?y podstawowej nr 5, 3, i 9 oraz 2 grupy ze szko?y podstawowej nr 1

??cznie w programie uczestniczy?o 112 uczniów.

 1. PROGRAM POSEJDON

W programie uczestnicz? Szko?y Podstawowe i Gimnazjalne z Dzier?oniowa.

W trakcie 2017 r. szko?y korzysta?y z nast?puj?cej ilo?ci godzin

SP 3-                         46 godz.

SP 6 -                        34 godz. ( do czerwca 2017)

SP 9 -                        615 godz.

SP 5 -                        215,5 godz.

GIM nr 3-                   18 godz. (do czerwca 2017)

SP 1 -                        104 godz. (od wrze?nia 2017)

GIM. nr 1 –                18 godz. (do czerwca 2017)

??cznie                     1050,5 godz. 

 1. WYKORZYSTANIE BASENU

Klub

Sekcja P?ywacka

658 godz.

Klub

UKS Lechia Dzier?oniów

35 godz.

Klub

LKS Atom

10 godz.

Inne Stowarzyszenia

Delfinek, Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina

285 godz.

Przedszkola

Program „RYBKA”

226 godz.

Szko?a

Szko?a Mistrzostwa Sportowego

60 godz.

Inne wynajmy

Ko?ció? Betezda ,PZERiI itp.

39 godz.

Wej?cia jednorazowe

Benefit System, Ok System, Fit Profit, sekcja p?ywacka – godziny ranne, SWIM,  umiem p?ywa? , Stra? po?arna , zawody, karnety jednorazowe itp.

4493 wej??

Wej?cia indywidualne 

w tym   zaj?cia zorganizowane:

aerobik w wodzie i gimnastyka w wodzie

17978 wej??

 

Przepustowo?? basenu 40 osób/godz.

 1. KARTA DU?EJ RODZINY MIASTA DZIER?ONIÓW honorowana by?a w obiektach OSiR przez ca?y 2017 rok.

 

Ilo?? osób, które skorzysta?y z uprawnie? w ramach Programu

Koszty, jakie poniós? OSiR w wyniku realizacji Programu

Koszt Programu na osob? korzystaj?c? z uprawnie?

Basen Kryty

ul. Sienkiewicza 13

Bilet normalny

Bilet ulgowy

 

 

425

208

 

 

2125,00

728,00

 

 

5 z?

3,50

Basen Odkryty

ul. Strumykowa 1

Bilet normalny

Bilet ulgowy

 

 

323

833

 

 

1292,00

1666,00

 

 

4 z?

2z?

Si?ownia ul. Strumykowa 1

5

35,00

7 z?

W wyniku realizacji Programu w 2017 roku koszty funkcjonowania w zwi?zku z udzielanymi zni?kami wynios?y 5846 z?

 1. KARTA DU?EJ RODZINY GMINY DZIER?ONIÓW

W roku 2017 w obiektach OSiR honorowana by?a Karta Du?ej Rodziny któr? posiadaj? mieszka?cy Gminy Dzier?oniów. Uprawnione osoby skorzysta?y z oferty basenu krytego i basenu odkrytego.

Noty ksi?gowe zosta?y wystawione na ??czn? kwot? 350 z?.

 

 

Ilo?? osób, które skorzysta?y
z uprawnie? w ramach Programu

Basen odkryty ul. Strumykowa 1

Bilety ulgowe

Bilety normalne

 

33

9

Basen kryty ul. Sienkiewicza 13

Bilety ulgowe

Bilety normalne

 

40

37

 1. KARTA DU?EJ RODZINY GMINY PIESZYCE

W roku 2017 w obiektach OSiR honorowana by?a Karta Du?ej Rodziny któr? posiadaj? mieszka?cy Gminy Pieszyce. Uprawnione osoby skorzysta?y z oferty basenu krytego i basenu odkrytego oraz si?owni.

Noty ksi?gowa. zosta?y wystawione na ??czn? kwot? 538 z?.

 

 

Ilo?? osób, które skorzysta?y
z uprawnie? w ramach Programu

Si?ownia

2

Basen odkryty ul. Strumykowa 1

Bilety ulgowe

Bilety normalne

 

64

13

Basen kryty ul. Sienkiewicza 13

Bilety ulgowe

Bilety normalne

 

8

77

 1. FERIE ZIMOWE NA BASENIE w okresie 13 -26 luty

Ilo?? wej?? przy zakupie biletu feryjnego by?o 483. Bilet by? dost?pny dla dzieci i m?odzie?y do lat 18 potwierdzaj?cej legitymacj? ucz?szczanie do szko?y w Dzier?oniowie.

Dodatkow? atrakcj? by? wodny tor przeszkód, który zosta? zamontowany na basenie na okres 4 dni.

 1. URODZINY NA BASENIE

Urodziny na basenie to nowa, oryginalna propozycja dla aktywnych, lubi?cych wodne szale?stwo dzieci.  Nasze urodziny organizowane s? kompleksowo, poza zabaw? na basenie gwarantujemy równie? pocz?stunek i zabawy w Sali. Dzieci przebywaj? pod opiek? animatora od pocz?tku do ko?ca trwania imprezy,

Imprezy takie zorganizowane by?y 7 razy.

 1. NOCNE P?YWANIE

Przez ca?y 2017 rok w ka?dy pierwszy pi?tek miesi?ca mo?na by?o skorzysta? z nocnego p?ywania w godz.22-23.30 Do wykorzystania by?y le?aki na pla?y basenowej. Atmosfer? stwarza?y t-lighty w oknach. Jednak z powodu bardzo ma?ego zainteresowania zrezygnowano z jej kontynuowania.

 

 1.  HAPPY  HOURS czyli szcz??liwe godziny

To dwie godziny w tygodniu w cenie biletu 5 z? dla wszystkich ch?tnych Obecnie jest to sobota  od godz. 15 do 15.45 i niedziela od godz.16 do 16.45.

 1.  BONY PODARUNKOWE

Bony uprawnia?y do skorzystania z zaj?? ruchowych na basenie krytym (aerobik, gimnastyka, fitness) w ilo?ci 5 wej?? oraz z zabiegów balneologicznych (hydromasa? z pere?k? i ozonem lub masa? wirowy kr?gos?upa) w ilo?ci 5 wej??. Bony w cenie 60 z? zosta?y sprzedane w ilo?ci 20 sztuk z terminem realizacji do marca 2017 r.

 

III. BASEN ODKRYTY

Ogólny stan techniczny ca?ego obiektu tj. niecki basenowe, chodniki z betonowych p?ytek chodnikowych, pla?a wokó? niecek z kostki betonowej, brodziki, sanitariaty oraz instalacja wody obiegowej wraz z uzdatnialni? wody znajdowa?y si? w stanie technicznym dostatecznym dzi?ki przeprowadzonym w latach wcze?niejszych tj. 2014, 2015 i 2016 cz??ciowym remontom obiektu. Ka?de z tych prac remontowych tak w latach poprzednich jak i w roku 2017 pozwoli?y na w miar? bezawaryjne funkcjonowanie obiektu w sezonie letnim.

Pomimo, ?e od czterech lat s? przyznawane ?rodki finansowe na przeprowadzanie remontów na obiekcie, obiekt ten nadal wymaga dalszych niezb?dnych remontów. Do rangi niemal?e natychmiastowej nale?y podj?cie decyzji w sprawie stanu technicznego budynku basenowego. W jego cz??ci znajduj? si? sanitariaty wymagaj?ce gruntownego remontu. Dotychczasowe prace, które by?y przeprowadzane by?y pracami dora?nymi g?ównie pod potrzeby przepisów sanitarno-epidemiologicznych ale nie polepszaj?cych znacznie ich stan techniczny jak równie? wizerunkowy. Cz??? sanitariatów jest zlokalizowana pod tarasem, którego stan techniczny jest w bardzo z?ym stanie i wymaga natychmiastowego remontu albowiem woda przeciekaj?ca przez taras do sanitariatu nie pozwala na jego gruntowny remont. Równie? pilnego remontu wymagaj? chodniki. Ca?kowitej przebudowy wymaga g?ówny chodnik z p?yt betonowych. Wszystkie pozosta?e chodniki zosta?y ju? przebudowane w latach poprzednich.

 

W 2017 roku otrzymali?my dotacj? w wysoko?ci 150000,00z? na dalszy remont basenu. W ramach tej kwoty zlecaj?c wykonanie robót firmom zewn?trznym jak równie?
w ramach w?asnych si? przerobowych wykonali?my dalsze prace remontowe polegaj?ce na:

 

 • Modernizacji spr??arkowni /wymiana dwóch starych spr??arek t?okowych na jedn? wirow?/
 • Wymianie misek ust?powych i drzwi w toaletach
 • Wymianie rur wodnych  zasilaj?cych natryski w brodzikach
 • Uzupe?nieniu z?o?a filtracyjnego w filtrach
 • Zakupienie 50szt le?aków basenowych
 • Zakupienie i monta? 10szt parasoli pla?owych
 • Wymianie pryszniców w brodzikach
 • Wymianie cz??ci rur wodnych i zaworów
 • Wykonanie placu zabaw dla dzieci
 • Naprawa zje?d?alni wodnej

 

Dzi?ki wykonaniu powy?szych niezb?dnych prac remontowych oraz zakupieniu oraz zakupieniu i monta?u nowych urz?dze?, basen móg? dzia?a? niemal ?e bez awaryjnie oraz zyska? na wizerunku i atrakcyjno?ci. Basen móg? funkcjonowa? bez konieczno?ci zamykania go na jaki? czas celem dokonania uzdatnienia wody, cho? na basenie w niektóre dni przebywa?o w ci?gu dnia oko?o 1800 osób.

W sezonie letnim 2017r uzyskali?my nast?puj?ce wyniki w wykorzystaniu z basenu odkrytego przez spo?ecze?stwo naszego miasta i okolicznych miejscowo?ci:

 

 • Bilet normalny                                                 -           4398 osoby
 • Bilety ulgowe, karnety                                               -           10226 osób
 • Grupy sportowe, opieka spo?eczna             -           1657 osób

Sezon letni w 2017r trwa? od 24 czerwca do 04 wrze?nia i by? otwarty przez 73
i ?rednio w ci?gu jednego dnia na basenie przebywa?o 210 osób.

 

W wyniku dokonanych remontów basen w sezonie letnim dzia?a? bezawaryjnie jak równie? uleg?a radykalnej poprawie wypadkowo?? . Ponadto uleg?a poprawie wizualno?? obiektu jak i atrakcyjno?? poprzez zakup dodatkowych le?aków, parasoli pla?owych oraz wybudowanie placu zabaw dla dzieci, czego wyrazem by?y liczne pozytywne opinie osób korzystaj?cych z basenu.

 

Z powy?szych danych i w?asnych obserwacji oraz sygna?ów nap?ywaj?cych do nas od mieszka?ców naszego miasta nasuwa si? jeden wniosek, ?e w ten obiekt nale?y zainwestowa? wi?ksze ?rodki finansowe, poniewa? jest jedynym du?ym obiektem
z jakiego mog? korzysta? mieszka?cy miasta i okolicznych miejscowo?ci w okresie letnim /wakacje/.

 

Aby uzyska? zamierzony cel czyli atrakcyjno?? tak wielkiego i jedynego obiektu/w okresie letnim/ w mie?cie, nale?a?oby opracowa? plan strategiczny remontu dla tego obiektu. Dotychczasowe dzia?anias? dzia?aniami dora?nymi, które przynosz? efekt dora?nie ale nie gwarantuj? polepszenia sytuacji na d?u?szy okres. Pomimo wykonania dotychczasowych remontów obiekt nadal wymaga dalszych niezb?dnych remontów do prawid?owego dzia?ania a polegaj?cych na:

 

 • Przebudowie pozosta?ych starych chodników
 • Wymianie rur, zasuw i zaworów wody obiegowej i spr??onego powietrza/cz??ciowo/
 • Wykonanie nowych chodników
 • Pomalowanie du?ej niecki
 • Wyremontowanie tarasu nad toaletami
 • Utwardzenie dojazdu do magazynu ?rodków chemicznych

 

IV. WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH O?RODKA

A. KLUBY

                                                                                                                                    

Lp.

Jednostki

HALA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

1

MZKS LECHIA

Dzier?oniów

2

570

13

8

0

593

2

UKS LECHIA

Dzier?oniów

19

477

1

0

35

532

3

MKS ?AGIEW

Dzier?oniów

632

0

0

0

0

632

4

UKS JEDYNKA Dzier?oniów

381,5

0

0

0

0

381,5

5

MKS LIDER

Dzier?oniów

99

0

0

0

0

99

6

LKS

ATOM-BOXMET

Dzier?oniów

0

0

38

3

10

51

7

MULKS JUNIOR

Dzier?oniów

30

0

0

0

0

30

8

Stow. Przyjació? Koszykówki

B-BALL Dzier?oniów

86

0

1

0

0

87

9

Akademia Pi?karska

0

104

0

0

0

104

10

Lekkoatletyka

0

68

0

0

0

68

11

SALOS Dzier?oniów

20,5

0

0

0

0

20,5

12

SKT TIGER Dzier?oniów

26

0

0

0

0

26

13

DKSK Kyokushin

20

0

0

0

0

20

14

MKS DZIEWI?TKA Dzier?oniów

0

0

0

0

658

658

 

R A Z E M

1316

1219

53

11

703

3302

 

B. PRZEDSZKOLA

                                                                                                                                     

Lp.

Jednostki

HALA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

1

NR   1

Dzier?oniów

32

0

0

0

33

65

2

NR   2

Dzier?oniów

42

0

0

0

32

74

3

NR 3

Dzier?oniów

0

0

0

0

33

33

4

NR 4

Dzier?oniów

0

0

0

0

31

31

5

NR 5

Dzier?oniów

0

0

0

0

32

32

6

NR 6

Dzier?oniów

0

0

0

0

32

32

7

NR   7

Dzier?oniów

34

0

0

0

31

65

 

R A Z E M

108

0

0

0

224

332

 

C. SZKO?Y

                                                                                                                                    

Lp.

Jednostki

HALA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

1

SP NR 9

Dzier?oniów

457

0

0

0

645

1102

2

SP NR 6

Dzier?oniów

39

0

0

0

49

88

3

GIM.  NR 1

(SP NR 3)

Dzier?oniów

69

0

0

0

79

148

4

GIM.  NR 3

(SP NR 1)

Dzier?oniów

318

330

28

0

152

828

5

SP NR 5

Dzier?oniów

0

0

0

0

245,5

245,5

 

R A Z E M

883

330

28

0

1170,5

2411,5

 

D.   KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH I INNE

 

Lp.

Jednostki

HALA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

1

Imprezy kulturalne

77

25

0

0

0

102

2

Imprezy zgodne

z kalendarzem

271

96

0

0

16

367

 

R A Z E M

348

121

0

0

16

485

 

Razem

Lp.

 

HALA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

 

RAZEM

2655

1670

81

11

2113,5

6530,5

 

Reasumuj?c powy?sze tabele nale?y stwierdzi? ?e ob?o?enie naszych obiektów jest bardzo du?e i w zdecydowanej wi?kszo?ci (ok.90%) s? wykorzystywane przez nasze szko?y, kluby, przedszkola oraz dzier?oniowskie stowarzyszenia.

V. TARG

W 2017 roku O?rodek dysponowa? nast?puj?cymi punktami sprzeda?y na targowisku miejskim:

- pawilony handlowe- 69 szt.

- miejsca pod du?? wiat?- 22 szt.

- miejsca pod ma?? wiat?- 8 szt.

- miejsca na placu targowym- 400 szt. /pod namioty i samochody/

  Prawie wszystkie pawilony handlowe oraz miejsca pod wiat? du?? i ma?? by?y wynaj?te przez ca?y rok. W roku 2017 wszystkie wp?ywy z targowiska wynosi?y
603 561,26 z?. Na tej dzia?alno?ci uzyskano dodatni wynik finansowy w wysoko?ci 21 582,09 z?.

VI. Szczegó?owe sprawozdanie z przychodów i kosztów

O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie wykonuje zadania w zakresie :

 

a)     programowania i realizacji wszelkich us?ug z zakresu sportu i kultury fizycznej

b)     udost?pnia baz? sportowo – rekreacyjn? osobom fizycznym

c)      dzia?alno?ci hotelarsko – gastronomicznej

d)     dzia?alno?ci leczniczej –  profilaktycznej i rehabilitacyjnej

e)     prowadzenia targowiska miejskiego

f)        us?ug transportowych oraz innej dzia?alno?ci w celu pozyskania ?rodków.

 

O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie osi?gn??  za 2017 rok przychody w wysoko?ci 4.800.734,29   z?, na które sk?adaj? si? :

 

 

Lp.

§

Przychody

Plan

Wykonanie

%

1

0830

Przychody z us?ug

3.096.540,00

2.928.842,01

94,58%

2

0870

 

Przychody ze sprzeda?y sk?adników maj?tkowych

0,00

        73,17

 

3

0920

 

Pozosta?e (banki + inne)

0,00

 9.115,98

 

4

0580

 

Op?aty s?dowe i inne

0,00

     1.298,85

 

5

0970

 

Ró?ne dochody (ref. OHP, dofinansowanie ?rodk. finans. Zwrot kosztów s?dowych)

0,0

25.901,63

 

 

6

2650

Dotacja z bud?etu Miasta

1.680.000,00

1.679.994,85

99,99%

 

7

0750

Dochody z najmu i dzier?awy

200.428,00

155.507,80

77,58%

 

8

2460

Wp?yw z ró?nych rozlicze?

0,0

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

4.976.968,00

4.800.734,29

96,45%

 

Dotacja przekazana zosta?a w wysoko?ci 1.679.994,85 brutto. W RB 30 wykazano kwot? brutto, zgodnie z indywidualn? interpretacja dotacja nie podlega obowi?zkowi podatkowemu VAT

 

Wykonanie za 2017 rok . przychodów wed?ug poszczególnych paragrafów stanowi  96,45% planowanych rocznych przychodów.

Pozosta?e przychody nie wykazane w tabeli:

 • 687.629,19- pokrycie amortyzacji ?rodków trwa?ych otrzymanych nieodp?atnie b?d? z dotacji
 • 1.495,80 – inne zwi?kszenia rozwi?zanie odpisu aktualizuj?cego

 

Wydatki poniesione za 2017 rok wynios?y:  4.745.322,07

W tym:

Lp.

§

Wydatki

Plan     

Wykonanie                

%  

1

3020

Wydatki osobowe nie zale?ne od wynagrodze?

24.371,00

24.370,31

99,99%

2

4010

Wynagrodzenie osob. pracow.

1.940.767,00

1.940.764,79

99,99%

3

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

140.520,00

140.516,95

99,99%

4

4110

Sk?adki na ubezp. Spo?eczne

352.922,00

352.921,09

99,99%

5

4120

Sk?adki na fundusz pracy

33.372,00

33.371,46

99,99%

6

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

290.995,00

290.992,68

99,99%

7

4210

Zakup materia?ów i wyposa?enia

232.438,00

232.437,41

99,99%

8

4220

Zakup ?rodków ?ywno?ci

4.976,00

4.975,39

99,98%

9

4240

Zakup pomocy naukowych,…

 

 

 

10

4260

Zakup energii

691.365,00

691.360,33

99,99%

11

4270

Zakup us?ug remontowych

64.177,00

64.176,60

99,99%

12

4300

Zakup us?ug

473.039,00

463.208,72

97,92%

13

4350

Op?ata za us?ugi internetowe

 

 

 

14

4360

Telefony komórkowe

16.015,00

16.014,92

99,99%

15

4370

Telefony stacjonarne

 

 

 

16

4410

Podró?e s?u?bowe krajowe

3.160,00

2.609,94

82,59%

17

4430

Ró?ne op?aty i sk?adki

45.525,00

45.522,51

99,99%

18

4440

ZF?S

66.795,00

66.793,98

99,99%

19

4480

Podatek od nieruchomo?ci

108.700,00

107.415,00

98,81%

20

4500

Pozosta?e podatki na rzecz bud?etów Jedn. Samorz?du Terytorialnego

830,00

827,00

99,63%

21

4520

Op?aty na rzecz bud?etów Jedn. Samorz?du Terytorialnego

30.600,00

30.530,83

99,77%

22

4530

Podatek VAT

110.600,00

110.590,85

99,99%

23

4610

Koszty post?powania s?dowego

1.000,00

907,00

90,70%

24

6070

Wydatki inwestycyjne zak?adów bud?etowych

10.000,00

0,00

0,00

25

6080

Wydatki na zak. inwestycyjne

600,00

592,00

98,66%

26

4280

Zakup us?ug zdrowotnych

13.881,00

13.880,88

99,99%

27

4390

Zakup us?ug obejmuj?cych ekspertyzy, …

 

 

 

28

4230

Zakup leków i materia?ów medycznych

12.880,00

12.878,34

99,98%

29

4700

Szkolenia pracowników

14.000,00

12.879,43

91,99%

30

4600

Kary i odszkodowania …..

500,00

346,00

69,20%

31

4140

Wp?aty na PFRON

 

 

 

32

4670

Odsetki od podatku od nieruchomo?ci

 

 

 

33

4580

Pozosta?e odsetki

 

 

 

34

4190

Nagrody

84.450,00

84.437,84

99,98%

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

4.768.478,00

4.745.322,07

99,51%

 

Wykonanie za 2017 rok poniesionych wydatków stanowi  99,51 % planowanych rocznych wydatków.

 

Nale?no?ci netto wynosz?:    79.802,96   w tym nale?no?ci wymagalne: 61.574,20  niewymagalne 18.228,76

 

Zobowi?zania ogó?em wynosz?: 551.530,15 zobowi?zania niewymagalne: 544.490,28 zobowi?zania wymagalne  7.039,87. W kwocie zobowi?za? niewymagalnych kwota 50.912,84 to wysoko?? uk?adu ratalnego dotycz?cego podatku od nieruchomo?ci za lata 2011-2015. 

 

Pozosta?e koszty nie wykazane w tabeli:

 • 687.629,19 -  pokrycie amortyzacji ?rodków trwa?ych otrzymanych nieodp?atnie b?d? z dotacji
 • 323.293,94 – inne zmniejszenia, w tym : 176.219,19 – koszt w?asny sprzeda?y (warto?? sprzedanych towarów i materia?ów) , amortyzacja w?asna – 174.477,90, koszty pozosta?e zespo?u 7xx – -27.403,15

 

 

                                                          

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Damian Jarominiak
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Damian Jarominiak
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 1462
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie