BIP.gov.pl

2016

SPRAWOZDANIE Z DZIA?ALNO?CI

O?RODKA SPORTU I REKREACJI W DZIER?ONIOWIE ZA 2016 ROK

 

www.hotelosir.pl

e-mail: sekretariat@hotelosir.pl
MISJA O?RODKA:

Misj? O?rodka jest zaspokajanie potrzeb Klienta indywidualnego i zbiorowego w obszarze kultury fizycznej poprzez kompleksow? i profesjonaln? obs?ug?. Chcemy by? dumni z przynale?no?ci do zespo?u, który tworzy najwy?sz? jako?? us?ug sportowo-rekreacyjnych.

 

O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie zosta? powo?any Zarz?dzeniem
nr 1/75 Naczelnika Miasta Dzier?oniowa w dniu 31 lipca 1975 r. Zarz?dza terenem
o powierzchni oko?o 17 ha o trzech lokalizacjach.

Wykaz obiektów z podzia?em na poszczególne adresy:

 

UL. STRUMYKOWA 1

 

 • Hotel z 30 pokojami 2-osobowymi i 3 apartamentami. Wszystkie wyposa?one
  w ?azienki z pe?nym w?z?em sanitarnym, telewizor oraz internet bezprzewodowy
 • Hala sportowa 48 x 24 m z widowni? na 800 miejsc
 • Sauna, w sk?ad której wchodz?: sauna sucha 9 osobowa, sauna infrared 3 osobowa, wanna jacuzzi 7 osobowa, prysznice, le?akownia, przebieralnia oraz wc
 • Si?ownia
 • 2 sale do masa?u i fizykoterapii
 • Kuchnia z du?? sal? restauracyjno-konferencyjn? na 60 osób ze sprz?tem multimedialnym oraz ma?? sal? restauracyjn? na 30 osób
 • Zespó? szatniowy – 4 du?e i 2 ma?e szatnie z natryskami i wc
 • Pralnia hotelowa
 • Boisko pi?karskie o nawierzchni trawiastej 100 x 65 m z automatycznym systemem podlewania
 • Boisko pi?karskie o nawierzchni trawiastej 100 x 60 m
 • Boisko pi?karskie o nawierzchni sztucznej 92 x 70 m wraz z o?wietleniem
 • Czterotorowa Bie?nia lekkoatletyczna tartanowa 400 m, na d?ugo?ci 100 metrów – 8 torów
 • Basen odkryty z dwoma nieckami: dla umiej?cych p?ywa?, a drugi dla nieumiej?cych p?ywa? i dla ma?ych dzieci wraz z dwoma zje?d?alniami. Ponadto na terenie basenu znajduje si? pla?a trawiasta, boisko do pla?owej pi?ki siatkowej, budynek zaplecza szatniowego i stacja uzdatniania wody.
 • Zespó? 4 kortów tenisowych (w tym jeden kort z o?wietleniem) o nawierzchni ceglanej wraz z dwoma boiskami ze ?ciank? treningow? oraz kawiarenka letnia (dzier?awione przez prywatn? osob?)
 • 3 korty tenisowe o sztucznej nawierzchni
 • Mini Golf
 • Grill
 • Bulodrom umo?liwiaj?cy rozgrywanie meczów jednocze?nie nawet na 30 boiskach
 • 2 parkingi dla go?ci hotelowych i korzystaj?cych z us?ug O?rodka
 • Budynek administracyjny, w którym umiejscowiona jest administracja O?rodka
 • Zaplecze techniczne – kot?ownia, magiel hotelowy, gara?e oraz warsztaty naprawcze.
 • Pomieszczenia oraz plac dzier?awione na zak?ad stolarski

 

UL. SIENKIEWICZA 13

 

- Basen kryty a w nim: niecka basenu z zapleczem higieniczno-sanitarnym, gabinety do zabiegów balneologicznych, sauna (dzier?awione przez prywatn? osob?), pomieszczenia wynajmowane przez osoby prywatne oraz organizacje jak: ZHP, PZERiI, MKS „Dziewi?tka” Dzier?oniów.

- zaplecze techniczne – kot?ownia, warsztaty

- pomieszczenia dzier?awione przez prywatne pogotowie ratunkowe

 

UL. WROC?AWSKA 47

 

 • Boisko pi?karskie o nawierzchni trawiastej z trybunami na 3000 miejsc siedz?cych
 • Budynek szatniowo-socjalny, w którym znajduj? si? nast?puj?ce pomieszczenia: 2 szatnie z pe?nym w?z?em sanitarnym, pomieszczenia dla trenerów, pomieszczenia administracyjne dzier?awione przez klub sportowy, pomieszczenia biurowe i socjalne dla targowiska miejskiego, toalety dla potrzeb targowiska oraz stadionu, sala restauracyjna z zapleczem (dzier?awiona przez osob? prywatn?), taras widokowy, sala konferencyjna na 20 osób.
 • Targowisko miejskie - ogólna powierzchnia targowiska wynosi 17 824 m2

Powierzchnia sprzeda?owa wynosi 16 041,6 m2.

Liczba punktów sprzeda?y na koniec 2016 roku wynosi:

- pawilony handlowe – 69 szt.

- miejsca pod du?? wiat? - 22 szt.

- miejsca pod ma?? wiat? - 8 szt.

- miejsca na placu targowym – 400 miejsc (pod namioty + pod samochody + tzw. szrot + handel zwierz?tami)

 

UL. SIKORSKIEGO

Tor BMX

 

 

I. IMPREZY SPORTOWE 2016

Jednym z g?ównych kierunków dzia?alno?ci O?rodka Sportu i Rekreacji jest krzewienie kultury fizycznej w?ród spo?eczno?ci miasta Dzier?oniowa poprzez:

-     organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i m?odzie?y szkó?, w czasie których wykaza? mog? pe?ni? nabytych umiej?tno?ci,

-     organizowanie imprez o charakterze masowym, w których czynny udzia? bior? mieszka?cy miasta Dzier?oniowa,

-     organizowanie zawodów sportowych o charakterze krajowym i mi?dzy-narodowym daj?cym mo?liwo?? wspó?zawodnictwa, jak równie? ogl?dania ich przez spo?ecze?stwo miasta Dzier?oniowa.

Wykaz organizowanych przez O?rodek imprez w roku 2016 przedstawia tabela nr 1.

lp.

KALENDARZ IMPREZ 2016

ilo?? uczestników

Termin realizacji

1

Gala Sportu (PRSD)

 

19.02

2

Kardio-aerobik

112

ca?y rok

3

Turnieje Siatkówki dla Dziewcz?t

293

ca?y rok

4

Zimowa rekreacja - wyjazdy na narty (PRSD)

84

luty-marzec

5

Mi?dzynarodowa Liga Lekkoatletyczna Przedszkoli

70

16 i 23.02 17.05

6

XIV Mi?dzynarodowy Memoria? S?awomira Harafa '05

224

30-31.01

7

Ogólnopolski Turniej NO-GI Fight (jujitsu)

230

23.01

8

Turniej Gier Komputerowych Winter Lan Party Dzier?oniów 2016

300

13-14.02

9

Tropem Wilczym. Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych

377

28.02

10

Zawody P?ywackie Szkó? Podstawowych

184

16.03

11

Tiger Open Cup

478

19-20.03

12

Mistrzostwa Polski S?u?b Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Le??c Otwarte Mistrzostwa Dzier?oniowa w Wyciskaniu Sztangi Le??c.

100

16.04

13

Mi?dzynarodowe Kryterium Kolarskie „DZIER?ONIÓW 2016”

770

02.04

14

Olimpiada Sportowa Przedszkoli

56

26.04

15

Inspektorialne Igrzyska M?odzie?y Salezja?skiej

200

8-10.04

16

Festiwal balonów

80

2-3.05

17

Szlakiem Grodów Piastowskich

80

8.05

18

TRAKT 2016

1626

15.05

19

Turnieje Tenisa Ziemnego Mikstów i Debli

30

28-29.05

20

Pokazy Modelarskie RC Monkeys

40

29.05

21

Olimpiada Sportowa Przedszkoli w P?ywaniu

68

29,05

22

Amatorska Liga Siatkówki - Fina?y

40

czerwiec

23

Wakacje 2016 - turnieje Pi?ki Siatkowej i No?nej Pla?owej

58

lipiec-sierpie?

24

II Memoria? Oskara Plinty '04

130

27.08

25

Nordic walking

100

29.05

26

XIII Mi?dzynarodowy Memoria? Jerzego Klempela

240

3.09

27

Piknik Rodzinny

250

3.09

28

Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego

38

24-25.09

29

Dzier?oniowska Liga BMX

102

pa?dziernik, listopad

30

Paraolimpiada Przedszkoli

100

7.12

31

Mi?dzynarodowy Turniej Zapa?niczy z okazji "?wi?ta Niepodleg?o?ci"

85

12.11

32

Dzier?oniowski Bieg Niepodleg?o?ci

492

11.11

33

Turniej Pi?ki Siatkowej M??czyzn im. Piotra Tworza

50

20.11

34

Andrzejkowe Zawody P?ywackie

334

3.12

35

M?ody Lekkoatleta

50

w trakcie roku

46

Zawody Petanque

104

w trakcie roku

37

Poznaj swoj? Ma?? Ojczyzn? - piesze w?drówki po okolicach Dzier?oniowa

56

22.05,19.06,18.09

38

Mi?dzynarodowa Liga Lekkoatletyczna Przedszkoli - Fina?y

40

17.05

39

II Turniej Tenisa Ziemnego Mikstów i Debli

28

6 i 20.08

40

X Ogólnopolskie Seminarium Karate Kyokushin

70

30.09-2.10

41

Sportowe Potyczki Rodzinne

105

24.09

42

Turniej Unihokeja Szkó? Podstawowych

128

9.12.

43

Zaj?cia sportowe dla przedszkolaków wraz z dowozem na hal? OSiR

60

grudzie?

 

RAZEM

8062

 

 

W 2016 roku zrealizowane zosta?y 43 imprezy rekreacyjno-sportowe. Imprezy te, jak co roku wzbudza?y du?e zainteresowanie zarówno w?ród kibiców jak
i uczestników. Dobrze prosperuj?ca strona internetowa, obecno?? na portalach spo?eczno?ciowych takich jak Facebook czy Twitter oraz wspó?praca z lokalnymi mediami sprawia, i? informacje o imprezach docieraj? do coraz wi?kszej liczby osób. Imprezy, które na sta?e zago?ci?y w naszym kalendarzu imprez z roku na rok ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci?. W tym roku we wszystkich imprezach sportowych uczestniczy?o 8062 osoby, nie bior?c oczywi?cie pod uwag? publiczno?ci, która licznie dopingowa?a zawodników.

Ka?da z imprez organizowana jest z du?ym zaanga?owaniem, zawiera pe?ne rozliczenie oraz pe?n? dokumentacj? – regulaminy, preliminarze, komunikaty oraz inne za??czniki.

Najwi?kszymi imprezami sportowymi w roku 2016 by?y:

 • XII Memoria? S?awomira Harafa w Pi?ce No?nej Dzieci do lat 11

Impreza organizowana zawsze w ostatni weekend stycznia, w której bior? udzia? dru?yny z Polski i z zagranicy. Celem imprezy jest upami?tnienie sylwetki jednego z najlepszych pi?karzy Lechii Dzier?oniów – S?awka Harafa – zmar?ego przedwcze?nie, najlepszego rozgrywaj?cego na Dolnym ?l?sku. W turnieju startuje szesna?cie dru?yn, które podzielone s? na 4 grupy. Dru?yny zajmuj?ce dwa pierwsze miejsca w grupach rywalizuj? ze sob? w niedzielnej sesji popo?udniowej o miano najlepszej w Memoriale, natomiast pozosta?e ekipy w sesji porannej
o miejsca 9-16. W Memoriale wzi??y udzia? m.in.: Eagles Londyn, FC Wroc?aw Academy, Akademia Pi?karska Reissa, AP Falubaz Zielona Góra czy ostateczny triumfator – Zag??bie Lubin.

 • Tropem Wilczym. Bieg Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych

Impreza ma na celu upami?tnienie heroicznej walki oraz postawy godnej na?ladowania ?o?nierzy, którzy nie zgadzali si? z indoktrynacj? Pa?stwa Polskiego przez ZSRR. Trasa na dystansie 1963 metrów (data ?mierci ostatniego ?o?nierza Wykl?tego) wiod?a ulicami Dzier?oniowskiego centrum, a start i meta usytuowane by?y na wprost Ratusza. Na starcie zameldowa?o si? a? 377 uczestników, co jest nowym rekordem imprezy. Szczególnie cieszy du?a frekwencja w?ród ludzi m?odych, którzy nie zapominaj? o dawnych bohaterach, a tak?e krzewi? ducha patriotyzmu po?ród swych rówie?ników. 300 uczestników otrzyma?o pami?tkow? koszulk? oraz medal, a na wszystkich na mecie czeka?a gor?ca herbata.

 

 • Mistrzostwa Polski S?u?b Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Le??c
  i XII Otwarte Mistrzostwa Dzier?oniowa w Wyciskaniu Sztangi Le??c Kobiet i M??czyzn

Na pomo?cie ??cznie stan??o 100 zawodników oraz zawodniczek. Na zawody przyjechali zawodnicy m.in. z Gi?ycka, Katowic, Kielc, Szczecina, Koszalina, Warszawy, Rzeszowa, a tak?e wielu innych miejscowo?ci. W Mistrzostwach S?u?b Mundurowych uczestnicy mierzyli si? w 7 kategoriach wagowych oraz w 3 kategoriach OPEN tj. kobiety, senior, weteran, w których o zwyci?stwie decydowa?y punkty liczone wed?ug formu?y Wilks’a. W Mistrzostwach Dzier?oniowa zawodnicy startowali natomiast w 8 kategoriach wagowych oraz w 5 kategoriach OPEN (kobiety, m?odzik, junior, senior, weteran). Ka?dy uczestnik ma 3 podej?cia, a wygrywa oczywi?cie ten, który w swojej kategorii wagowej wyci?nie najwi?cej. Podczas zawodów ustanowiono nowy rekord imprezy, który od teraz wynosi 250 kg. Dokona? tego ?ukasz Zdobiak z Kutna.

 

 • Mi?dzynarodowe Kryterium Kolarskie „DZIER?ONIÓW 2016”

Impreza traktowana jako nieoficjalne otwarcie sezonu kolarskiego w Polsce. Wpisana w Kalendarz Imprez Kolarskich Polskiego Zwi?zku Kolarskiego i wliczana do klasyfikacji generalnej challenge’u. Jest to równie? I Eliminacja Mistrzostw Polski Kryterium. Zawodniczki i zawodnicy z kraju i zagranicy ?cigaj? si? na rundzie d?ugo?ci 1500 m, która biegnie ulicami ?widnicka (start/meta), Pocztowa, Krasickiego, Nowowiejska i Ko?ciuszki. W zale?no?ci od kategorii wiekowej (10 kategorii), pocz?wszy od dzieci klas I-II szkó? podstawowych, na Elicie M??czyzn ko?cz?c, kolarze maj? do pokonania od 1 do 30 rund. W roku 2016 na starcie pojawi?o si? a? 770 zawodniczek i zawodników.

 

 • Terenowy Rajd Amatorów Kolarstwa i Turystyki „TRAKT 2016”

Impreza organizowana jest w drugim tygodniu maja i ma na celu zach?ci? mieszka?ców do aktywnego sp?dzania wolnego czasu. Rajd turystyczny jest imprez?,
w której mog? uczestniczy? wszyscy, którzy zg?osz? swój udzia? w dniu imprezy. Coraz wi?ksza liczba uczestników bior?cych udzia? z roku na rok, ?wiadczy o popularyzacji aktywnych form sp?dzania czasu wolnego. W ubieg?ym roku, mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, w imprezie wzi??o udzia? 1626 uczestników. Uczestnicy maj? do wyboru trasy piesze: - nordic walking na dystansie 10km, - 25-cio kilometrow? piesz? górsk? oraz promuj?c? zabytki Dzier?oniowa - Trakt Smoka, trasy rowerowe na dystansach: 10, 20, 30, 40, 50, 55 górska, 60 i 100 km oraz tras? motocyklow? . Na mecie na ka?dego czeka gor?cy posi?ek oraz mo?liwo?? odbioru nagrody, w?ród których jest nagroda g?ówna – rower turystyczny.

 

 • I Memoria? Oskara Plinty w Pi?ce No?nej Dzieci do lat 12

Impreza pi?karska dla najm?odszych zawodników, którzy mog? sprawdzi? nabyte
w klubach umiej?tno?ci. W Memoriale wzi??o udzia? 130 zawodników z 10 dru?yn, które podzielone zosta?y na dwie grupy. Dru?yny z miejsc 1-2 rywalizowa?y w fazie pucharowej o miano najlepszej, a t? okaza?o si? Zag??bie Lubin, która po serii rzutów karnych zwyci??y?a w finale Poloni?/Stal ?widnic? 5:4.

  

 • Piknik Rodzinny – ??czymy Pokolenia

Impreza zorganizowana z okazji oddania do u?ytku trzech placów zabaw w parku na os. B??kitnym a g?ówn? jej ide? by?o zach?cenie do wspólnej aktywno?ci ruchowej dzier?oniowskich rodzin z?o?onych min. z dwóch cz?onków ró?nych pokole? (w tym osoba doros?a). Ka?da rodzina po dokonaniu rejestracji w Biurze Zawodów, mia?a do zaliczenia 8 konkurencji rekreacyjnych, w których ka?dy musia? wzi?? udzia?. Na ka?d? rodzin? ko?cz?c? rywalizacj? czeka?y s?odkie upominki, dyplomy, ciep?y posi?ek oraz bra?a ona udzia? w losowaniu atrakcyjnych nagród. Imprez? towarzysz?c? Festynowi, by? Dzier?oniowski NORDIC WALKING - z kijkami po zdrowie, w którym 41 uczestników wyruszy?o na jedn? spo?ród dwóch mo?liwych tras – 5,5 km lub 7,5 km.

  

 • Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego GALMA-CUP

Turniej odbywaj?cy si? zawsze w ramach Dzier?oniowskich Prezentacji na kortach O?rodka. 38 uczestników rywalizowa?o w dwóch kategoriach: singiel m??czyzn OPEN oraz debel m??czyzn. Do Dzier?oniowa zjechali zawodnicy m.in. z Wroc?awia, ?widnicy, Bolkowa, K?tów Wroc?awskich i Bielawy. Najlepsi w ka?dej kategorii otrzymali pami?tkowe puchary oraz atrakcyjne nagrody finansowe.

 

 • Bieg Niepodleg?o?ci

Trasa biegu wiod?a ulicami okalaj?cymi dzier?oniowski Rynek i liczy?a sobie 1965 m. Na starcie pojawi?o si? wiele zorganizowanych grup z okolicznych szkó?, lecz najliczniejszym odsetkiem by?y rodziny z dzie?mi, co podkre?li?o patriotyczny charakter Biegu. W zawodach wzi??o udzia? 492 uczestników. Pierwsze 400 osób, które zapisa?o si? na bieg, otrzyma?o pami?tkowe koszulki. Z kolei wszyscy bior?cy udzia? w biegu uczestniczyli w losowaniu nagród, a na mecie czeka? na nich gor?cy posi?ek.

  

 • Andrzejkowe Zawody P?ywackie

Zawody dla dzieci klas I-III szkó? podstawowych oraz m?odszych, rywalizuj?cych na dystansach 25 i 50 metrów stylem dowolnym, grzbietowym, ?abk? oraz motylkowym. Do zawodów zg?osi?o si? 334 dzieci z 17 klubów z terenu Dolnego ?l?ska. Najlepsza szóstka w ka?dej kategorii otrzymywa?a dyplomy, natomiast zawodnicy z miejsc I-III dodatkowo medale oraz nagrody rzeczowe. Najlepszy klub w klasyfikacji dru?ynowej zawodów otrzyma? ponadto pami?tkowy puchar.

 

 • Grand Prix w Siatkówce Pla?owej

Cykl turniejów organizowanych w czasie wakacji na basenie O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie. W Grand Prix bior? udzia? 2-osobowe dru?yny m?skie,
3-osobowe ?e?skie oraz 3-osobowe mieszane W finale, który w tym roku po raz pierwszy rozegrano na boisku do siatkówki pla?owej znajduj?cym si? przy Alei Bajkowych Gwiazd, wyst?puje 8 najlepszych dru?yn, które zdoby?y najwi?cej punktów w trzech turniejach eliminacyjnych. Trzy najlepsze ekipy otrzymuj? okaza?e puchary oraz bony na zakup sprz?tu sportowego.

  

 • Dzier?oniowska Liga Kolarska BMX-MTB 2015

Cykl mini-wy?cigów MTB dla dzieci szkó? podstawowych z Dzier?oniowa i okolic, które ko?cz? si? fina?em w parku obok toru BMX na osiedlu Jasnym. Ca?a Liga rozgrywana jest w kategoriach dziewczynki i ch?opcy klas I-II, III-IV oraz V-VI.
W zawodach wzi??o udzia? ??cznie 102 zawodniczki i zawodników. W turniejach kwalifikacyjnych pierwsze 6 miejsc nagradzanych by?o dyplomem oraz s?odkim upominkiem, natomiast w finale, za pierwsze miejsce do wygrania by? rower. Miejsca od 2 do 6 nagradzane by?y akcesoriami i sprz?tem rowerowym oraz medalem.

 

Kalendarz imprez sportowych 2016 zawiera? równie? szereg imprez dla najm?odszych m.in.:

 • Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, w której 8 przedszkoli, w 8 konkurencjach sportowo-sprawno?ciowych rywalizuje o miano najlepszego. Na zako?czenie wszyscy uczestnicy otrzymuj? z?ote medale, nagrod? rzeczow?, s?odki upominek oraz puchary,
 • Olimpiada P?ywacka Przedszkolaków, maj?ca za zadanie sprawdzenie nabytych umiej?tno?ci dzieci, które przez ca?y rok ucz?szcza?y na zaj?cia z nauki p?ywania. Wszyscy uczestnicy maj? za zadanie przep?yni?cie jednej d?ugo?ci basenu (25m). Ka?dy ze startuj?cych otrzymuje certyfikat potwierdzaj?cy nabyte umiej?tno?ci, nagrod? rzeczow?, a tak?e s?odki upominek,
 • Paraolimpiada. XII edycja tego wydarzenia, w której wzi??o udzia? 100 dzieci niepe?nosprawnych z naszego powiatu, reprezentuj?cych placówki specjalne i integracyjne. Go?cinnie w zawodach wzi??y równie? udzia? dzieci z Wroc?awskiego Przedszkola Fundacji Promyk S?o?ca, a tak?e Szko?y Specjalnej z partnerskiego miasta Lanskroun. Tegoroczna edycja odby?a si? pod has?em "Biegiem do ?wi?t". Zawodnicy wykonywali konkurencje dostosowane do ich poziomu sprawno?ci i tematycznie zwi?zane ze zbli?aj?cymi si? ?wi?tami.

 

O?rodek, dzi?ki pozyskanym ?rodkom z Miejskiej Komisji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzi? 3 projekty:

 • Zaj?cia sportowe dla przedszkolaków – prowadzenie zaj?? sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z dzier?oniowskich przedszkoli wraz z transportem na hal? OSiR
 • W trosce o zdrowie – program realizowany w postaci Halowej Ligi Pi?ki No?nej dla dzieci klas II i III szkó? podstawowych. Celem projektu s? dzia?ania wychowawcze maj?ce na uwadze stworzenie programu edukacyjno-profilaktycznego, a swoje dzia?ania kieruje na aktywno?? fizyczn? i zwi?kszenie ?wiadomo?ci w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, rozwijania poczucia odpowiedzialno?ci za w?asne zdrowie i post?powanie. W tej edycji wzi??o udzia? 18 dru?yn (ponad 162 uczniów), rozegrano 96 meczów, w których obejrzeli?my 437 bramek.;
 • Wakacje na trze?wo – wychowanie poprzez prac? w celu nauki odpowiedzialno?ci wyrabiania szacunku dla swojej i cudzej pracy. Organizacja prac porz?dkowych i gospodarczych na terenie O?rodka. Zorganizowanie zaj?? sportowych i kulturalnych (zawody, wycieczki itp.).

O?rodek nie zapomnia? te? o starszych mieszka?cach Dzier?oniowa, dla których przygotowa? zaj?cia, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów:

- KARDIO-AEROBIK - zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki i czwartki na hali OSiR-u. W zaj?ciach ka?dorazowo uczestniczy ok. 25 osób, a wst?p na zaj?cia jest bezp?atny;

- AQUA-AEROBIK – zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki, wtorki, ?rody i pi?tki na Basenie Krytym;

- GIMNASTYKA W WODZIE – zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki, wtorki, ?rody oraz pi?tki na Basenie Krytym.

  

Szereg imprez organizowanych na terenie naszego o?rodka mia?o charakter rekreacyjno-sportowy jak i komercyjny. Nale?a?y do nich takie imprezy jak: Mi?dzywydzia?owy Turniej Siatkówki „UNISON-CUP”, Letni Festyn firmy Unison czy Prezentacje Dzier?oniowskie. Imprezy te wzbudza?y równie? zainteresowanie nie tylko uczestników, ale i samych mieszka?ców Dzier?oniowa, którzy ch?tnie sp?dzali swój czas wolny na naszych obiektach.

Imprezy w wi?kszo?ci odbywa?y si? na terenie O?rodka oraz na obiektach dzier?oniowskich szkó? (hala SP5 i hala ZG 3).

Na stronie internetowej na bie??co mo?na ?ledzi? nasz? dzia?alno??, zapozna? si? z nasz? pe?n? ofert?, si?gn?? do regulaminów i innych informacji.

Mamy ogromn? satysfakcj?, ?e zarówno imprezy, które na sta?e ju? zago?ci?y
w naszym kalendarzu, jak i te nowe, systematycznie przyci?gaj? coraz wi?ksz? liczb? uczestników i postrzegane s? jako atrakcyjne formy sp?dzania czasu wolnego. ?wiadczy to z pewno?ci? o trafno?ci naszych propozycji, która kierowana jest do bardzo szerokiej rzeszy mieszka?ców.

 

II. BASEN KRYTY

 

 1. PROGRAM RYBKA

W realizacji zadania doskonalenia oraz nauki p?ywania „Rybka” w okresie stycze? -grudzie? 2016 roku br. uczestniczy?y dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Jana Brzechwy, Przedszkola Niepublicznego nr 3 ”Pod topol?”, Niepublicznego Przedszkola Promuj?cego Zdrowie „Szóstka”, Przedszkola Publicznego nr7, Przedszkola Niepublicznego „S?oneczna pi?tka”, Przedszkola Niepublicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddzia?ami Integracyjnymi i Oddzia?em Specjalnym.

Zadanie to by?o realizowane dla poszczególnych przedszkoli raz w tygodniu
(w czwartek lub pi?tek).  Czas trwania zaj?? - to godzina basenowa czyli 45 minut
w niecce basenowej. W trakcie zaj?? przeprowadzane by?y ró?norodne ?wiczenia oraz zabawy w wodzie maj?ce na celu oswojenie dzieci z wod?. Dzieci korzysta?y ze zgromadzonego na basenie sprz?tu min. makaronów, desek do p?ywania oraz pi?ek
i zabawek do nurkowania. Kolejnym etapem by?o nauczenie przedszkolaków le?enia na wodzie, a nast?pnie p?ywania na plecach w niecce o g??boko?ci 0,80 cm i 3,30 m.

W miesi?cu maju przedszkolaki uczestnicz?ce w programie RYBKA wzi??y udzia? w olimpiadzie p?ywackiej. Ka?de dziecko po przep?yni?ciu d?ugo?ci 25 m na plecach, otrzyma?o dyplom uczestnictwa i nagrod? –niespodziank?.

W ramach profilaktyki zosta?y przeprowadzone pogadanki dotycz?ce bezpiecze?stwa przebywania na basenie, zdrowego stylu ?ycia oraz korzy?ci jak? daje umiej?tno?? p?ywania.

??cznie w okresie I-XII 2016 r. wszystkich wej?? na basen by?o 3080 ze wszystkich przedszkoli bior?cych udzia? w doskonaleniu oraz nauce p?ywania w programie „Rybka” .

Ogólna liczba godzin - 192.

 

Zbiorcze zestawienie wydatkowanych ?rodków w 2016 roku :

 

1

Ilo?? wszystkich zaj?? na basenie - przedszkola publiczne

89

2

Koszt jednej godz. basenowej dla przedszkoli publicznych netto

115 z?

3

Koszt wynajmu basenu dla przedszkoli publicznych

89 x 115z? = 10 235,00 z?

4

Ilo?? wszystkich zaj?? na basenie -przedszkola niepubliczne

103

5

Koszt jednej godz. basenowej dla przedszkoli niepublicznych netto

115,75 z?

6

Koszt wynajmu basenu dla przedszkoli niepublicznych netto

103 x 115,75 = 11 922,25 z?

7

Koszt wynajmu autokaru

za okres I-V 2016 r.– 7782,01 brutto

IX-XII 2016r. -7279,75 netto

15 061,76 z?

8

RAZEM (poz.3 + poz.6  + poz.7)

37 219,01 z?

W bud?ecie miasta zaplanowane zosta?y ?rodki na realizacj? zadania w wysoko?ci 37 194 z? netto. Kwot? 25,01 z? O?rodek Sportu i Rekreacji pokry? ze ?rodków w?asnych ze wzgl?du na przekroczenie kwoty zawartej w Porozumieniu nr BS-2.8141 17 2016 na pokrycie kosztów Programu „Rybka”.

 

2. PROJEKT UMIEM P?YWA? - realizowany przez Dolno?l?sk? Federacj? Sportu, wspó?finansowany przez Samorz?d Województwa Dolno?l?skiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki

Realizowany by? w roku 2016 w dwóch cyklach marzec-czerwiec oraz wrzesie?-grudzie? na basenie krytym w Dzier?oniowie. Uczestnikami Projektu by?y dzieci
z klas I-III z dzier?oniowskich Szkó? Podstawowych. Cykl zaj?? nauki p?ywania wynosi? 20 godzin lekcyjnych lub 10 zaj?? po 90 min dla ka?dej grupy-max 15 osobowej. W okresie marzec czerwiec grup tych by?o 3, po jednej ze szko?y podstawowej nr 3, 5 i 6, a w okresie wrzesie?-grudzie? 4 grupy po jednej ze szko?y podstawowej
nr 5, 3, 6 i 9.

??cznie w programie uczestniczy?o 101 uczniów.

 

 1. PROGRAM POSEJDON

W programie uczestnicz? Szko?y Podstawowe i Gimnazjalne z Dzier?oniowa.

W trakcie 2016 r. szko?y korzysta?y z nast?puj?cej ilo?ci godzin:

SP 3             34 godz.

SP 6             59 godz.

SP 9             587 godz.

SP 5             278 godz.

Gim. nr. 1    25,5 godz.

Gim. nr. 3    43 godz.

??cznie       1026,5 godz. 

 

 1. WYKORZYSTANIE BASENU

Klub

Sekcja P?ywacka

575 godz.

Klub

UKS Lechia Dzier?oniów

34 godz.

Klub

LKS Atom-BOXMET

13 godz.

Inne Stowarzyszenia

Delfinek, Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina

297 godz.

Szko?a

Szko?a Mistrzostwa Sportowego

99 godz.

Inne wynajmy

Zespó? Szkó? nr 1, Ko?ció? Betezda

27 godz.

Wej?cia jednorazowe

Benefit System, Ok System, Fit Profit, sekcja p?ywacka – godzinny ranne, SWIM,  Aktiv-fun, zawody itp.

3466 wej??

Wej?cia indywidualne 

w tym zaj?cia zorganizowane:

aerobik w wodzie i gimnastyka w wodzie

17 231 wej??

 

Przepustowo?? basenu 40 osób/godz.

 

 1. KARTA DU?EJ RODZINY MIASTA DZIER?ONIÓW honorowana by?a w obiektach OSiR przez ca?y 2016 rok.

 

 

Ilo?? osób, które skorzysta?y z uprawnie? w ramach Programu

Koszty, jakie poniós? OSiR w wyniku realizacji Programu

Basen Kryty ul. Sienkiewicza 13

809

4045 z?

Basen Odkryty ul. Strumykowa 1

1363

5452 z?

Si?ownia ul. Strumykowa 1

38

266 z?

??cznie

2210

9763 z?

 

Do wylicze? wzi?to pod uwag? cen? biletów normalnych w obiektach OSiR.                                                                          

 1. KARTA DU?EJ RODZINY GMINY DZIER?ONIÓW

W roku 2016 w obiektach OSiR honorowana by?a Karta Du?ej Rodziny któr? posiadaj? mieszka?cy Gminy Dzier?oniów. Uprawnione osoby skorzysta?y z oferty basenu krytego i basenu odkrytego.

Noty ksi?gowe zosta?y wystawione na ??czn? kwot? 335,50 z?.

 

 

Ilo?? osób, które skorzysta?y
z uprawnie? w ramach Programu

Basen odkryty ul. Strumykowa 1

Bilety ulgowe

Bilety normalne

 

56

15

Basen kryty ul. Sienkiewicza 13

Bilety ulgowe

Bilety normalne

 

43

14

 1. KARTA DU?EJ RODZINY GMINY PIESZYCE.

Od dnia zawarcia umowy tj. 21.06.2016 r. w obiektach OSiR honorowana by?a Karta Du?ej Rodziny któr? posiadaj? mieszka?cy Gminy Pieszyce. Uprawnione osoby skorzysta?y z oferty basenu krytego i basenu odkrytego.

Noty ksi?gowe. zosta?y wystawione na ??czn? kwot? 294,50 z?.

 

 

Ilo?? osób, które skorzysta?y
z uprawnie? w ramach Programu

Basen odkryty ul. Strumykowa 1

Bilety ulgowe

Bilety normalne

 

25

10

Basen kryty ul. Sienkiewicza 13

Bilety ulgowe

Bilety normalne

 

5

48

 1. FERIE ZIMOWE NA BASENIE

Bilety w cenie 1 z? dla dzieci i m?odzie?y ucz?cej si? - ilo?? wej?? 894 .

 1. MIKO?AJKI NA BASENIE KRYTYM

Cena biletu na basen wynios?a 1 z?.

 

 

Ilo?? osób, które skorzysta?y z uprawnie? w ramach Programu

Koszty, jakie poniós? OSiR w wyniku realizacji Programu *

Bilet na basen

46

322 z?

Basen na aerobik/gimnastyk?

42

630 z?

*do przeliczenia kosztów wzi?to pod uwag? cen? biletów normalnych

 

III. BASEN ODKRYTY

Ogólny stan techniczny ca?ego obiektu tj. niecki basenowe, chodniki z betonowych p?ytek chodnikowych, pla?a wokó? niecek z kostki betonowej, brodziki, sanitariaty oraz instalacja wody obiegowej wraz z uzdatnialni? wody znajdowa?y si? w stanie technicznym dostatecznym dzi?ki przeprowadzonym w latach wcze?niejszych tj. 2014 i 2015 cz??ciowym remontom obiektu. Ka?de z tych prac remontowych tak
w latach poprzednich jak i w roku 2016 pozwalaj? na w miar? bezawaryjne funkcjonowanie obiektu w sezonie letnim.

Pomimo, ?e od trzech lat s? przyznawane ?rodki finansowe na przeprowadzanie remontów na obiekcie, obiekt ten nadal wymaga dalszych niezb?dnych remontów. Do rangi niemal?e natychmiastowej nale?y podj?cie decyzji w sprawie stanu technicznego budynku basenowego. W jego cz??ci znajduj? si? sanitariaty wymagaj?ce gruntownego remontu. Dotychczasowe prace, które by?y przeprowadzane by?y pracami dora?nymi g?ównie pod potrzeby przepisów sanitarno-epidemiologicznych ale niepolepszaj?cych znacznie ich stan techniczny jak równie? wizerunkowy. Cz??? sanitariatów jest zlokalizowana pod tarasem, którego stan techniczny jest w bardzo z?ym stanie i wymaga natychmiastowego remontu albowiem woda przeciekaj?ca przez taras do sanitariatu nie pozwala na jego gruntowny remont. Równie? pilnego remontu wymagaj? chodniki oraz zje?d?alnia ?limakowa. Z sygna?ów jakie do nas docieraj? od klientów korzystaj?cych z basenu, dla podniesienia atrakcyjno?ci baseny, potrzeba wykona? plac zabaw dla ma?ych dzieci oraz ustawi? parasole. W 2016r dla wzbogacenia atrakcyjno?ci basenu zakupili?my 50 szt. le?aków basenowy. Zakup okaza? si? bardzo trafn? inwestycj? poniewa? le?aki cieszy?y si? bardzo du?ym zainteresowaniem a ich liczba najcz??ciej by?a niewystarczaj?ca. Zasadne jest aby
w sezonie 2017r liczb? le?aków podwoi?.

W 2016 roku otrzymali?my dotacj? w wysoko?ci 100 000,00 z? na dalszy remont basenu. W ramach tej kwoty zlecaj?c wykonanie robót firmom zewn?trznym jak równie? w ramach w?asnych si? przerobowych wykonali?my dalsze prace remontowe polegaj?ce na:

 • Wymianie trzech pomp wody obiegowej
 • Wyremontowaniu trzech zaworów zwrotnych przy pompach wody obiegowej
 • Wymianie rur dolotowych wodnych do ma?ej niecki basenowej
 • Uzupe?nieniu z?o?a filtracyjnego w filtrach
 • Wymianie stolarki drzwiowej w kabinach toaletowych
 • Wymianie sp?uczek w damskiej toalecie
 • Wymianie dysz dolotowych wody obiegowej do ma?ej niecki basenowej
 • Wymianie cz??ci rur wodnych i zaworów

Dzi?ki wykonaniu powy?szych niezb?dnych prac remontowych basen móg? dzia?a? bez konieczno?ci zamykania go na jaki? czas celem dokonania uzdatnienia wody, cho? lato by?o bardzo upalne i na basenie w niektóre dni przebywa?o w ci?gu dnia oko?o 1800 osób.

W sezonie letnim 2016r uzyskali?my nast?puj?ce wyniki w korzystaniu z basenu odkrytego przez spo?ecze?stwo naszego miasta i okolicznych miejscowo?ci:

 • Bilet normalny                                                 -           4089 osoby
 • Bilety ulgowe, karnety                                    -           10915 osób
 • Grupy sportowe, opieka spo?eczna              -           1718 osób

Sezon letni w 2016r trwa? od 24 czerwca do 4 wrze?nia i by? otwarty przez 73 dni i ?rednio w ci?gu jednego dnia na basenie przebywa?o 230 osób.

W wyniku dokonanych remontów basen w sezonie letnim dzia?a? bezawaryjnie jak równie? uleg?a radykalnej poprawie wypadkowo?? . Ponadto uleg?a poprawie wizualno?? obiektu jak i atrakcyjno?? poprzez zakup cho?by nawet le?aków, czego wyrazem by?y liczne pozytywne opinie osób korzystaj?cych z basenu.

Z powy?szych danych i w?asnych obserwacji oraz sygna?ów nap?ywaj?cych do nas od mieszka?ców naszego miasta nasuwa si? jeden wniosek, ?e w ten obiekt nale?y zainwestowa? wi?ksze ?rodki finansowe, poniewa? jest jedynym du?ym obiektem z jakiego mog? korzysta? mieszka?cy miasta i okolicznych miejscowo?ci w okresie letnim /wakacje/.

Aby uzyska? zamierzony cel czyli atrakcyjno?? tak wielkiego i jedynego obiektu/w okresie letnim/ w mie?cie, nale?a?oby opracowa? plan strategiczny remontu dla tego obiektu. Dotychczasowe dzia?ania s? dzia?aniami dora?nymi, które przynosz? efekt dora?nie ale nie gwarantuj? polepszenia sytuacji na d?u?szy okres. Pomimo wykonania dotychczasowych remontów obiekt nadal wymaga dalszych niezb?dnych remontów do prawid?owego dzia?ania a polegaj?cych na;

 • Wymianie spr??arek powietrznych
 • Wymianie rur, zasuw i zaworów wody obiegowej i spr??onego powietrza/cz??ciowo/
 • Wykonanie nowych chodników
 • Wymiana spr??arek powietrznych
 • Naprawa zje?d?alni ?limakowej
 • Cz??ciowa wymiana instalacji wodnej

IV. WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH O?RODKA

A. KLUBY

                                                                                                                                    

Lp.

Jednostki

HALA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

1

MZKS LECHIA

Dzier?oniów

0

676,5

11,5

0

0

688

2

UKS LECHIA

Dzier?oniów

34

244

0

0

34

312

3

MKS ?AGIEW

Dzier?oniów

633,5

0

26,5

6

0

666

4

UKS JEDYNKA Dzier?oniów

190

0

19,5

1

0

210,5

5

MKS LIDER

Dzier?oniów

91,5

0

0

0

0

91,5

6

LKS

ATOM-BOXMET

Dzier?oniów

0

0

29

8

13

50

7

MULKS JUNIOR

Dzier?oniów

24

0

0

0

0

24

8

Stow. Przyjació? Koszykówki

B-BALL Dzier?oniów

142,5

0

14

0

0

156,5

9

Akademia Pi?karska

14

129

0

0

0

143

10

L.A.

0

68

0

0

0

68

11

SALOS Dzier?oniów

26

0

0

0

0

26

12

SKT TIGER Dzier?oniów

38

0

0

0

0

38

13

DKSK Kyokushin

10

0

0

0

0

10

 

R A Z E M

1203,5

1117,5

100,5

15

47

2483,5

 

B. PRZEDSZKOLA

                                                                                                                                     

Lp.

Jednostki

HALA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

1

NR   1

Dzier?oniów

36

0

0

0

0

36

2

NR   2

Dzier?oniów

58

0

0

0

0

58

3

NR   7

Dzier?oniów

31

0

0

0

0

31

 

R A Z E M

125

0

0

0

0

125

 

C. SZKO?Y

                                                                                                                                     

Lp.

Jednostki

HALA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

1

SP NR 9

Dzier?oniów

588

0

0

0

0

588

 

SP NR 6

Dzier?oniów

63,5

0

0

0

0

63,5

2

GIM.  NR 1

Dzier?oniów

127

0

0

0

0

127

3

GIM.  NR 3

Dzier?oniów

317

311

29

0

99

756

 

R A Z E M

1095,5

311

29

0

99

1534,5

 

D.   KALENDARZ IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH I INNE

 

Lp.

Jednostki

HALA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

1

Imprezy kulturalne

64

48

0

0

0

112

2

Imprezy zgodne

z kalendarzem

212

83

0

0

13

308

 

R A Z E M

276

131

0

0

13

420

 

Razem

Lp.

 

HALA

BOISKO

SI?OWNIA

SAUNA

BASEN

RAZEM

 

RAZEM

2700

1559,5

129,5

15

159

4563

 

Reasumuj?c powy?sze tabele nale?y stwierdzi? ?e ob?o?enie naszych obiektów jest bardzo du?e i w zdecydowanej wi?kszo?ci (ok.90%) s? wykorzystywane przez nasze szko?y, kluby, przedszkola oraz dzier?oniowskie stowarzyszenia.

                                            V. TARG

W 2016 roku O?rodek dysponowa? nast?puj?cymi punktami sprzeda?y na targowisku miejskim:

- pawilony handlowe- 69 szt.

- miejsca pod du?? wiat?- 22 szt.

- miejsca pod ma?? wiat?- 8 szt.

- miejsca na placu targowym- 400 szt. /pod namioty i samochody/

  Prawie wszystkie pawilony handlowe oraz miejsca pod wiat? du?? i ma?? by?y wynaj?te przez ca?y rok. W roku 2016 wszystkie wp?ywy z targowiska wynosi?y
647 061,64 z?. Na tej dzia?alno?ci uzyskano dodatni wynik finansowy w wysoko?ci 123 450,85 z?.

VI. Szczegó?owe sprawozdanie z przychodów i kosztów

O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie wykonuje zadania w zakresie:

 1. programowania i realizacji wszelkich us?ug z zakresu sportu i kultury fizycznej
 2. udost?pnia baz? sportowo – rekreacyjn? osobom fizycznym
 3. dzia?alno?ci hotelarsko – gastronomicznej
 4. dzia?alno?ci leczniczej – profilaktycznej i rehabilitacyjnej
 5. prowadzenia targowiska miejskiego
 6. us?ug transportowych oraz innej dzia?alno?ci w celu pozyskania ?rodków.

O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie osi?gn?? 2016 rok przychody w wysoko?ci 4.690.488,28 z?, na które sk?adaj? si?:

 

Lp.

§

Przychody

Plan

Wykonanie

%

1

0830

Przychody z us?ug

2.872.298,00

2.848.434,10

99,17%

 

2

 

0870

 

Przychody ze sprzeda?y sk?adników maj?tkowych

 

0,00

 

0,00

 

 

3

 

0920

 

Pozosta?e (banki + inne)

 

0,00

 

4.288,84

 

 

4

 

0580

 

Op?aty s?dowe i inne

 

0,00

 

0,0

 

5

0970

 

Ró?ne dochody (ref. OHP, dofinansowanie ?rodk. finans. Zwrot kosztów s?dowych)

 

0,0

7.012,10

 

6

2650

Dotacja z bud?etu Miasta

1.680.000,00

1.672.053,55

99,53%

 

7

 

0750

 

Dochody z najmu i dzier?awy

192.500,00

158.699,69

82,45%

 

 

 

RAZEM

4.744.798,0000

4.690.488,28

98,86%

 

Wykonanie za 2016 rok przychodów wed?ug poszczególnych paragrafów stanowi  98,86% planowanych rocznych przychodów.

Pozosta?e przychody niewykazane w tabeli:

 • 687.754,65 - pokrycie amortyzacji ?rodków trwa?ych otrzymanych nieodp?atnie b?d? z dotacji
 • 10.388,84– inne zwi?kszenia.

 

W roku 2016 zosta?y przekazane dotacje celowe na zakupy inwestycyjne  i inwestycyjne w kwocie 120.528,51.

Wydatki poniesione za 2016 rok wynios?y:  4.300.545,99

W tym:

Lp.

§

Wydatki

Plan     

Wykonanie                

%  

1

3020

Wydatki osobowe nie zale?ne od wynagrodze?

18.070,00

18.048,55

99,89

2

4010

Wynagrodzenie osob. pracow.

1.743.730,00

1.743.687,35

  99,99

3

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

136.180,00

136.154,08

99,98

4

4110

Sk?adki na ubezp. Spo?eczne

327.888,00

327.820,64

99,98

5

4120

Sk?adki na fundusz pracy

32.485,00

32.446,31

99,88

6

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

241.780,00

241.730,85

99,98

7

4210

Zakup materia?ów i wyposa?enia

361.850,00

266.639,20

73,69

8

4220

Zakup ?rodków ?ywno?ci

8.850,00

8.847,07

99,97

9

4240

Zakup pomocy naukowych,…

 

 

 

10

4260

Zakup energii

628.900,00

628.862,45

99,99

11

4270

Zakup us?ug remontowych

72.640,00

70.995,41

97,74

12

4300

Zakup us?ug

512.790,00

512.316,76

99,91

13

4360

Telekomunikacyjne

16.740,00

16.688,69

99,69

14

4410

Podró?e s?u?bowe krajowe

4.660,0

2.404,70

51,60

15

4430

Ró?ne op?aty i sk?adki

41.550,00

41.540,69

99,98

16

4440

ZF?S

59.400,00

59.306,16

99,84

17

4480

Podatek od nieruchomo?ci

107.800,00

107.723,00

99,93

18

4500

Pozosta?e podatki na rzecz bud?etów Jedn. Samorz?du Terytorialnego

273,00

252,00

92,31

19

4520

Op?aty na rzecz bud?etów Jedn. Samorz?du Terytorialnego

29.356,00

29.355,56

99,99

20

4530

Podatek VAT

30.244,00

30.217,70

99,91

21

4610

Koszty post?powania s?dowego

920,00

917,21

99,70

22

6070

Wydatki inwestycyjne zak?adów bud?etowych

 

 

 

23

6080

Wydatki na zak. inwestycyjne

 

 

 

24

4280

Zakup us?ug zdrowotnych

16.580,0

16.576,50

99,98

25

4390

Zakup us?ug obejmuj?cych ekspertyzy, …

 

 

 

26

4230

Zakup leków i materia?ów medycznych

3.180,00

3.176,13

99,89

27

4700

Szkolenia pracowników

4.700,00

4.640,98

98,75

28

4600

Kary i odszkodowania …..

 

 

 

29

4140

Wp?aty na PFRON

198,00

198,00

100

30

4670

Odsetki od podatku od nieruchomo?ci

 

 

 

31

4580

Pozosta?e odsetki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

4.400.764,00

4.300.545,99

97,73

 

Wykonanie za 2016 rok poniesionych wydatków stanowi 97,73% planowanych rocznych wydatków.

Nale?no?ci netto wynosz?: 152.088,24, w tym nale?no?ci wymagalne: 93.625,08 niewymagalne 58.463,16

Zobowi?zania ogó?em wynosz?: 722.180,56 zobowi?zania niewymagalne: 708.662,46 zobowi?zania wymagalne  13.518,10. W kwocie zobowi?za? niewymagalnych kwota 125.173,84 to wysoko?? uk?adu ratalnego dotycz?cego podatku od nieruchomo?ci za lata 2011-2015. 

Pozosta?e koszty niewykazane w tabeli:

 • 687.754,65 - pokrycie amortyzacji ?rodków trwa?ych otrzymanych nieodp?atnie b?d? z dotacji
 • 557.725,63 – inne zmniejszenia, w tym: 174.465,49 – koszt w?asny sprzeda?y (warto?? sprzedanych towarów i materia?ów), amortyzacja w?asna – 122.081,74, koszty inne zespo?u 761  

 

 

Zobowi?zania niewymagalne      125.615,80

Pozosta?e zobowi?zania               583.046,66

Zobowi?zania wymagalne            13.518,10

 

Nale?no?ci wymagalne                 95.120,88

Nale?no?ci niewymagalne           26.820,64

Pozosta?e nale?no?ci                     31.642,52     

            VII. Plany na 2017 rok

 • pozyskanie nowych odbiorców naszych us?ug,
 • pozyskanie dodatkowych ?rodków finansowych na obs?ug? imprez obj?tych kalendarzem imprez sportowych oraz sprawniejsze ich przeprowadzanie,
 • ci?g?e podnoszenie jako?ci ?wiadczonych us?ug i kwalifikacji pracowników
 • dalsze podnoszenie atrakcyjno?ci i poprawa stanu technicznego basenów odkrytych
 • modernizacja trzech kortów tenisowych ziemnych
 • remont budynku zaplecza technicznego boisk sportowych
 • modernizacja toru BMX

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Damian Jarominiak
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Damian Jarominiak
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 1369
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie