BIP.gov.pl

Regulamin basenu odkrytego

 REGULAMIN KAPIELISKA OSiR DZIERZONIÓW
1) K?pielisko jest obiektem O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie.
2) K?pielisko jest otwarte codziennie w godz. 10 - 19.
3) Do korzystania z k?pieliska uprawnione s? osoby maj?ce bilet wst?pu lub kart? wolnego wst?pu.
4) Dzieci do 7 lat mog? przebywa? na terenie k?pieliska oraz k?pa? si? wy??cznie pod opiek? osób doros?ych.
5) Zabrania si? wst?pu osobom» których stan wskazuje na spo?yci:;alkoholu» oraz sprzeda?y» podawania» wnoszenia i spo?ywania napojów alkoholowych na terenie k?pieliska.
6) Na terenie k?pieliska czynny jest bufet.
7) Za przedmioty warto?ciowe pozostawione w szatni» a nie oddane do depozytu» kierownictwo k?pieliska nie ponosi odpowiedzialno?ci.
8) Le?akowanie dozwolone jest na ca?ym terenie k?pieliska.
9) Osoby korzystaj?ce z k?pieli obowi?zuje noszenie stroju k?pielowego w dowolnym kolorze oraz przed wej?ciem do wody umycie si? pod natryskiem.
10) Ze wzgl?du na bezpiecze?stwo osób k?pi?cych si? zaleca si? wzajemn? obserwacj?» a w miar? potrzeby udzielenie pomocy.
11) Ratownikami s? osoby nosz?ce ubiór w kolorze pomara?czowym z emblematem "UOPFi" i czapk? ratownika.
12) Osoby korzystaj?ce z k?pieliska obowi?zane s? ?ci?le stosowo.c si? do polece? ratowników.
13) Osobom znajduj?cym si? na terenie k?pieliska nie wolnoi
1) przekraczac granicy strefy oznaczonej specjalnym napisem»je?eli nie umiej? p?ywa?»
2) wchodzic do wody wbrew zakazowi ratownika oraz u czasie» w którym wywieszona jest flaga czerwona»
3) niszczyc urz?dze? i sprz?tu k?pieliska»
4) korzysta? z k?pieli w stroju innym nii. Okre?lony w ust.11.
5) zak?óca? wypoczynku i k?pieli innych osób»a w szczególno?ci -
a) zak?ócac spokoju» popychac i wrzucac innych osób do wod^»
b) wchodzic na wie?? i skaka? z niej do wody»
c) le?akowa? i biega? po pomostach»
d) za?miecac i brudzie terenu k?pieliska»
14) Osoby naruszaj?ce porz?dek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu b?d? usuwane z terenu k?pieliska» niezale?nie od ewentualnego skierowania sprawy na drog? post?powania w sprawach o wykroczenia.
15) Osoby niszcz?ce i uszkadzaj?ce sprz?t wodny lub urz?dzenia k?pieliska ponosz? odpowiedzialno?? materialn? za uyrz?dzane szkody.
16) Skargi i wnioski nale?y zg?asza? .kierownikowi k?pieliska» ksi??ka skarg i wniosków znajduje si? w kasie k?pieliska.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Hubert Grochowina
Publikacja dnia: 21.04.2019
Podpisał: Hubert Grochowina
Dokument z dnia: 21.04.2019
Dokument oglądany razy: 942
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie