BIP.gov.pl

Regulamin Hali Sportowej

O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie
ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzier?oniów

 

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

§ 1

1. Hala sportowa s?u?y do przeprowadzenia:
a/ zaj?? treningowych,
b/ rozgrywania wszelkiego typu zawodów sportowy,
c/ imprez rekreacyjno – sportowo – kulturalnych,
d/ imprez wystawienniczych,
na które organizator wymienionych imprez musi uzyska? jednorazow? zgod? zarz?dzaj?cego obiektem.
2. Hala nie jest powszechnie dost?pna. Zaj?cia w hali sportowej odbywaj? si? wg wcze?nie ustalonego harmonogramu tygodniowego b?d? miesi?cznego.
3. Do dyspozycji uczestników zaj?? i innych form okre?lonych w §1 pkt. 1 oddaje si? szatnie oraz toalety. 
4. Za korzystanie z hali sportowej pobierane s? op?aty zgodne z obowi?zuj?cym cennikiem ustalonym przez Burmistrza Miasta Dzier?oniów.

§ 2

1. Z hali sportowej mog? korzysta?:
a/ dzieci i m?odzie? szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zaj?? pod nadzorem pe?noletniego opiekuna,
b/ kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
c/ zak?ady pracy, instytucje, organizacje,
d/ osoby fizyczne,
e/ osoby uczestnicz?ce oraz kibice wy??cznie podczas organizowanych imprez sportowych z udzia?em publiczno?ci.
2. Przebywa? na hali sportowej oraz korzysta? z urz?dze? hali mog? tylko osoby maj?ce zaj?cia sportowe lub uczestnicz?ce w imprezach sportowych.

§ 3

1. Korzystaj?cy z hali sportowej zobowi?zani s? do u?ywania strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 
2. Osoby korzystaj?ce z hali sportowej oraz prowadz?ce zaj?cia zobowi?zuje si? do:
a/ punktualnego rozpoczynania i ko?czenia zaj??,
b/ utrzymanie czysto?ci w hali sportowej,
c/ zabezpieczenia mienia warto?ciowego we w?asnym zakresie,
d/ przestrzeganie przepisów bhp, ppo?. ewakuacyjnych, porz?dkowych,
e/ niezw?ocznego odpuszczenia hali sportowej po zako?czeniu zaj??.
3. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upowa?nione do prowadzenia zaj??, zobowi?zani s? do kontrolowania czysto?ci obuwia sportowego uczestników zaj??.
4. O wszystkich uszkodzeniach sprz?tu, wyposa?enia, urz?dze? oraz wyst?puj?cych zagro?eniach nale?y natychmiast powiadomi? recepcj? Hotelu.
5. Obowi?zuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprz?tu oraz wyposa?enia gro??cego wypadkiem.
6. Za bezpiecze?stwo uczestników zaj?? odpowiedzialno?? prawn? ponosi osoba organizuj?ca zaj?cia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor). Obowi?zkiem tej osoby jest ka?dorazowe sprawdzenie przed zaj?ciami pomieszcze? hali pod wzgl?dem bezpiecze?stwa.
7. Za bezpiecze?stwo uczestników oraz kibiców podczas imprez sportowych odpowiada organizator imprezy sportowej.
8. O?rodek nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

§ 4

1. Ka?dy kto przebywa w obiekcie hali sportowej powinien zachowywa? si? tak, aby nie szkodzi? i nie zagra?a? innym.
2. Podczas rozgrywek oraz innych imprez uczestnicy i widzowie zobowi?zani s? stosowa? si? do zarz?dze? porz?dkowych organizatora imprezy pod gro?b? usuni?cia z obiektu.
3. Wszelkie wej?cia i wyj?cia oraz drogi ewakuacyjne musz? by? w stanie pozwalaj?cym na swobodne przemieszczanie si? nimi oraz w razie konieczno?ci sprawn? i szybk? ewakuacj? z obiektu.

§ 5

1. Zabrania si? wnoszenia na hal? sportow? ni?ej wymienionych przedmiotów:
a/ wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b/ materia?ów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materia?ów gro??cych po?arem,
c/ ?rodków odurzaj?cych lub substancji psychotropowych,
d/ butelek, puszek, kubków, innych przedmiotów wykonanych z kruchego, p?kaj?cego b?d? twardego materia?u,
e/ napojów alkoholowych.

2. Ponadto zakazuje si?:
a/ wst?pu osobom w stanie wskazuj?cym na spo?ycie alkoholu lub u?yciu ?rodków odurzaj?cych,
b/ wchodzenia na obszary, które nie s? dopuszczone dla widzów (parkiet, szatnie, pomieszczenia s?u?bowe),
c/ za?miecania obiektów hali i terenu przyleg?ego,
d/ niszczenia wyposa?enia obiektu,
e/ spo?ywania alkoholu, palenia tytoniu i wzniecanie ognia.

§ 6

Korzystanie z hali sportowej i przebywanie na jej terenie jest jednoznaczne z akceptacj? postanowie? niniejszego regulaminu.

§ 7

Za wszelkie zniszczenia wynik?e z niew?a?ciwego korzystania z hali sportowej, urz?dze? czy sprz?tu znajduj?cego si? na wyposa?eniu obiektu, odpowiedzialno?? ponosi korzystaj?cy lub przebywaj?cy w hali, powoduj?cy zniszczenie.

§ 8

Grupy zorganizowane (kluby sportowe przebywaj?ce na obozach sportowych oraz podleg?e Gminie Miejskiej Dzier?oniów) maj? pierwsze?stwo korzystania z pomieszczenia hali sportowej.

§ 9

Skargi i za?alenia dotycz?ce funkcjonowania hali sportowej przyjmuje Kierownik Obiektu od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 10:00 – 14:00.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Hubert Grochowina
Publikacja dnia: 21.04.2019
Podpisał: Hubert Grochowina
Dokument z dnia: 21.04.2019
Dokument oglądany razy: 987
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie