BIP.gov.pl

REGULAMIN KOMPLEKSU BOISK PI?AKRSKICH O?RODKA SPORTU I REKREACJI W DZIER?ONIOWIE

REGULAMIN
KOMPLEKSU BOISK PI?AKRSKICH
O?RODKA SPORTU I REKREACJI W DZIER?ONIOWIE
UL. STRUMYKOWA 1

§1

W sk?ad kompleksu boisk pi?karskich wchodz?:
• Boisko o nawierzchni trawiastej naturalnej o wym. 100m x 68m – boisko g?ówne
• Boisko o nawierzchni trawiastej naturalnej o wym. 95m x 70m – boisko treningowe
• Boisko o nawierzchni trawiastej syntetycznej o wym. 90m x 60m – boisko treningowe

§ 2

1. Kompleks boisk pi?karskich s?u?y do przeprowadzania zaj?? lekcyjnych, zaj?? 
treningowych i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-kulturalnych 
dopuszczonych przez kierownictwo O?rodka.
2. Kompleks boisk sportowych nie jest powszechnie dost?pny, zaj?cia odbywaj? si? 
wed?ug wcze?niej ustalonego harmonogramu tygodniowego b?d? miesi?cznego.
3. Do dyspozycji uczestników zaj?? i innych form okre?lonych w pkt. 1 oddaje si? szatnie 
i toalety.

§ 3

1. Za korzystanie z kompleksu boisk pi?karskich pobierane s? op?aty zgodnie z 
obowi?zuj?cym cennikiem.
2 Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania kompleksu boisk pi?karskich musz? 
by? zgodne z powszechnie obowi?zuj?cym prawem.

§ 4

1. Z kompleksu boisk pi?karskich mog? korzysta?:
• dzieci i m?odzie? szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zaj?? pod nadzorem pe?noletniego opiekuna
• kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
• zak?ady pracy, instytucje, organizacje
• osoby fizyczne
• osoby uczestnicz?ce oraz kibice wy??cznie podczas organizowanych imprez sportowych z udzia?em publiczno?ci
2. Przebywa? w kompleksie boisk pi?karskich oraz korzysta? z jego urz?dze? mog? tylko osoby maj?ce zaj?cia sportowe lub uczestnicz?ce w imprezach sportowych

§ 5

1. Korzystaj?cy z kompleksu boisk pi?karskich zobowi?zani s? do u?ywania strojów sportowych oraz obuwia sportowego.


2. Osoby korzystaj?ce z obiektu oraz prowadz?ce zaj?cia zobowi?zuje si? do :
• Punktualnego rozpoczynania i ko?czenia zaj??
• Utrzymanie czysto?ci na obiekcie
• Zabezpieczenie mienia warto?ciowego we w?asnym zakresie
• Przestrzeganie przepisów BHP, PPoz, ewakuacyjnych i porz?dkowych
• Niezw?ocznego opuszczenia boisk pi?karskich po zako?czeniu zaj??
3. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upowa?nione do prowadzenia zaj?? zobowi?zani s? do kontrolowania czysto?ci obuwia sportowego uczestników zaj?? podczas schodzenia do szatni po zaj?ciach.
4. O wszystkich uszkodzeniach sprz?tu, wyposa?enia, urz?dze? oraz wyst?puj?cych zagro?eniach nale?y niezw?ocznie powiadomi? zarz?dzaj?cego obiektem.
5. Obowi?zuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprz?tu oraz wyposa?enia gro??cego wypadkiem.
6. Za bezpiecze?stwo uczestników zaj?? odpowiedzialno?? prawn? ponosi osoba organizuj?ca zaj?cia /nauczyciel, opiekun, trener, instruktor/. Obowi?zkiem tej osoby jest ka?dorazowe sprawdzenie przed zaj?ciami terenu kompleksu boisk pi?karskich i ich urz?dze? pod wzgl?dem bezpiecze?stwa.
7. Za bezpiecze?stwo uczestników oraz kibiców podczas imprez sportowych odpowiada organizator imprezy sportowej.
8. Kierownictwo o?rodka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie o?rodka.

§ 6

1. Ka?dy kto przebywa na ternie obiektu powinien zachowywa? si? tak aby nie szkodzi? i nie zagra?a? innym osobom.
2. Podczas rozgrywek i innych imprez uczestnicy i widzowie zobowi?zani s? stosowa? si? do zarz?dze? porz?dkowych organizatora imprezy pod gro?b? usuni?cia z obiektu.
3. Wszelkie wej?cia i wyj?cia oraz drogi ewakuacyjne i P.Poz. musz? by? utrzymane w stanie wolnym

§ 7

1. Zabrania si? wnoszenia na teren obiektu ni?ej wymienionych przedmiotów:
• Wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
• Materia?ów wybuchowych, fajerwerków i wyrobów pirotechnicznych
• ?rodków odurzaj?cych lub substancji psychotropowych
• Napojów i innych artyku?ów w opakowaniach szklanych
• Napojów alkoholowych.
2. Ponadto zakazuje si? :
• Wst?pu osobom w stanie wskazuj?cym na spo?ycie alkoholu lub u?ycia ?rodków odurzaj?cych
• Wchodzenia na obszary, które nie s? dopuszczalne dla osób postronnych /szatnia, pomieszczenia s?u?bowe/
• Za?miecania terenu
• Niszczenie wszelkiego rodzaju sprz?tu i urz?dze?
• Spo?ywania alkoholu oraz palenia tytoniu

 

§ 8

Korzystaj?cy i przebywaj?cy na terenie obiektu winni zastosowa? si? do do zalece? niniejszego regulaminu.

§ 9

Za wszelkie szkody w sprz?cie i urz?dzeniach obiektu wynik?e z przyczyn niew?a?ciwego korzystania lub wandalizmu obci??ona b?dzie osoba odpowiedzialna za prowadzenie zaj?? lub osoba bezpo?rednio odpowiedzialna za szkod?.

 

 

Zatwierdzi?:
Dyrektor OSiR
mgr Robert Gulka

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Hubert Grochowina
Publikacja dnia: 21.04.2019
Podpisał: Hubert Grochowina
Dokument z dnia: 21.04.2019
Dokument oglądany razy: 987
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie