BIP.gov.pl

REGULAMIN BASENU KRYTEGO

REGULAMIN BASENU KRYTEGO


1.Basen kryty jest obiektem O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie.
2.Basen kryty jest czynny: w dni powszednie w godz. 5.45 – 22.15 w soboty w godz.5.45 – 21.30, w niedziele w godz. 12.00 - 20.00. 
3.Na terenie basenu znajduje si? system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mog? by? podstaw? do poci?gni?cia do odpowiedzialno?ci w stosunku do u?ytkowników którzy nie stosuj? si? do regulaminu. Monitoring jest prowadzony w sposób nie naruszaj?cy dóbr u?ytkowników.
4.Przed wej?ciem na teren obiektu nale?y zapozna? si? z niniejszym regulaminem. Ka?da osoba korzystaj?ca z basenu jest zobowi?zana do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu i stosowania si? do polece? obs?ugi.
5.Osoby, których stan wskazuje na spo?ycie alkoholu nie b?d? wpuszczane na basen kryty.
6.Osoby korzystaj?ce z obiektu zobowi?zane s? do stosowania si? do znaków ostrzegawczych, nakazu i zakazu, zachowania szczególnej ostro?no?ci na schodach i przej?ciach zw?aszcza mokrych, u?ytkowania sprz?tu zgodnie z przeznaczeniem, bezzw?ocznego informowania s?u?b ratowniczych o zaistnia?ym wypadku i innych zdarzeniach mog?cym mie? wp?yw na bezpiecze?stwo osób.
7.Osoby przebywaj?ce na terenie obiektu i naruszaj?ce porz?dek publiczny, dobre obyczaje, u?ywaj?ce wulgaryzmów, stwarzaj?ce zagro?enie dla innych osób przebywaj?cych w obiekcie a tak?e osób nie stosuj?cych si? do niniejszego regulaminu lub do polece? s?u?b ratowniczych mog? zosta? usuni?te z obiektu.
8.Dzieci do lat 13 mog? przebywa? w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pe?noletnich.
9.Na terenie basenu obowi?zuje sygnalizacja d?wi?kowa:
D?ugi sygna? d?wi?kowy – zako?czenie/rozpocz?cie zaj??
Kilka krótkich sygna?ów d?wi?kowych - nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika.
10.Na basenie wyznaczone s? nast?puj?ce strefy do których , po uwzgl?dnieniu swoich umiej?tno?ci nale?y dostosowa? w?asne plany aktywno?ci
-strefa dla nieumiej?cych p?ywa? o g??boko?ci do 120 cm
-strefa dla umiej?cych p?ywa? o g??boko?ci do 330 cm
(g??boko?ci podane s? na ?cianach niecek basenowych)
11.Przed wej?ciem do szatni obowi?zuje zmiana obuwia zewn?trznego na obuwie basenowe. Po zako?czeniu p?ywania oraz przebraniu si? zmiana obuwia na zewn?trzne nast?puje po opuszczeniu szatni – w holu basenu (za bramk?).
12.Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa si? w przebieralniach.
13.Przed wyj?ciem z szatni nale?y sprawdzi? czy szafka jest zamkni?ta.Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych kierownik basenu nie ponosi odpowiedzialno?ci.
14.Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie obiektu, a nie oddane na przechowanie opiekunowi grupy lub do depozytu, kierownik basenu nie ponosi odpowiedzialno?ci. 
15.Ka?d? osob? obowi?zuje przed wej?ciem do wody dok?adne umycie ca?ego cia?a pod natryskiem (tak?e po skorzystaniu z WC) i dezynfekcja stóp . 
16. Na basenie krytym obowi?zuje strój k?pielowy spe?niaj?ce wymogi higieniczne i estetyczne.
17.Dzieci do lat 3 korzystaj?ce z basenu powinny posiada? na sobie jednorazowe pielucho majtki.
18.Na teren obiektu zakazany jest wst?p osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mog? by? niebezpieczne dla innych u?ytkowników.
19.Ratownikami s? osoby nosz?ce strój z napisem RATOWNIK.
20. W obr?bie torów p?ywackich obowi?zuje ruch prawostronny wzd?u? torów. 
21.Ze wzgl?du na zapewnienie zasad higieny i bezpiecze?stwa osobom znajduj?cym si? na terenie obiektu nie wolno:
a)wchodzi? do wody wbrew zakazowi ratownika, przy braku ratownika na stanowisku oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej.
b)wnosi? i spo?ywa? napoje alkoholowe oraz ?rodki odurzaj?ce
c)wchodzi? do wody do strefy g??bokiej (powy?ej 120 cm) je?li nie umie si? p?ywa?
d)nurkowa? z butl? oraz skaka? do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika
e)wnosi? opakowa? szklanych, puszek ostrych narz?dzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
f)biega?, popycha? i wrzuca? do wody, krzycze? oraz zachowywa? si? w sposób zagra?aj?cy bezpiecze?stwu w?asnemu oraz innych u?ytkowników obiektu
g)wchodzi? i wychodzi? z basenu poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki)
h)u?ywa? sprz?tu ratowniczego, poza sytuacjami wypadkowymi
i)za?mieca? i zanieczyszcza? pomieszcze? oraz nieck? basenow?
j)niszczy? urz?dzenia oraz wyposa?enie obiektu
k)pali? tytoniu
l)?u? gumy i spo?ywa? pokarmy w obr?bie niecki basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków
?)pozostawia? klapek basenowych w strefach komunikacji
m)wprowadza? zwierz?t, rolek, rowerów 
n)zaspokaja? potrzeby fizjologiczne poza WC
22.Noszenie okularów i szkie? kontaktowych odbywa si? na w?asne ryzyko u?ytkownika. 
23.Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z w?asnego sprz?tu sportowego i rekreacyjnego mo?e si? odbywa? wy??cznie po uzyskaniu zgody ratownika.
24.Z basenu krytego mog? korzysta?:
a/grupy – pod opiek? osoby prowadz?cej zaj?cia,
b/ klienci indywidualni. 
25.Zaj?cia zorganizowane na basenie krytym odbywaj? si? w grupach (rekomendowane jest 15 osób na jedn? osob? prowadz?c? zaj?cia) wed?ug ustalonego grafiku zaj??. 
26.Maksymalna ilo?? osób przebywaj?cych w niecce to 40 osób.
27.Wst?p na basen kryty jest dozwolony osobom posiadaj?cym kart? wst?pu, bilety lub karnety. Dokument uprawniaj?cy do wst?pu na basen zachowa? do kontroli.
28.Osoby prowadz?ce zaj?cia – wchodz? na basen kryty w stroju ?wiczebnym i w obuwiu specjalnym/ trampki, tenisówki lub obuwie podobne/.
29.Za bezpiecze?stwo osób przebywaj?cych na basenie krytym odpowiedzialno?? ponosi prowadz?cy zaj?cia, w pomieszczeniach basenu krytego za w?a?ciwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy, a za bezpiecze?stwo p?ywaj?cych odpowiedzialny jest ratownik.
30.Kierownik basenu mo?e skontrolowa? wszystkie zaj?cia a w razie stwierdzenia uchybie? – zakaza? dalszego korzystania z basenu krytego.
31.Grupy korzystaj?ce z basenu krytego powinny po zaj?ciach z?o?y? w wyznaczonym miejscu sprz?t p?ywaj?cy, 
32.Grupy oraz osoby indywidualne korzystaj?ce z basenu krytego uprawnione s? do korzystania z szatni na 10 min. przed rozpocz?ciem zaj??. Po zaj?ciach szatnia powinna by? niezw?ocznie opró?niona.
33. Z basenu korzysta si? 60 min. Wliczaj?c w to umycie przed i po zaj?ciach na basenie.
34.Ratownicy pe?ni?cy dy?ur na basenie krytym sprawuj? ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywaj?ce na terenie basenu obowi?zane s? podporz?dkowa? si? ich nakazom.
35.Rzeczy znalezione na terenie obiektu nale?y przekaza? personelowi. Personel wydaje rzeczy po ich identyfikacji przez w?a?ciciela do 30 dni od ich pozostawienia.
36.Wszelka dzia?alno?? zarobkowa wewn?trz obiektu- w tym równie? udzielanie prywatnej nauki p?ywania mo?liwe jest za zgod? kierownika obiektu.
37.Skargi i wnioski nale?y zg?asza? do kierownika basenu krytego.
38.W innych sprawach nieobj?tych regulaminem decyduj? przepisy ogólne i kierownik basenu. Za zdarzenia wynik?e z nie przestrzegania niniejszego regulaminu, kierownik basenu nie ponosi odpowiedzialno?ci.
39.Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacj? regulaminu.

Zatwierdzi?: 
Dyrektor OSiR
mgr Robert Gulka

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Hubert Grochowina
Publikacja dnia: 21.04.2019
Podpisał: Hubert Grochowina
Dokument z dnia: 21.04.2019
Dokument oglądany razy: 1057
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie