BIP.gov.pl

REGULAMIN HOTELU

 O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie
ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzier?oniów

REGULAMIN HOTELU


W trosce o zapewnienie Pa?stwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu prosimy o zapoznanie si? i przestrzeganie poni?szego regulaminu.


Opiekunem, doradc? oraz udzielaj?cym wszelkich informacji zwi?zanych z pobytem jest recepcja hotelowa, tel. wew. 300.
Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.
Podstaw? do zameldowania Go?cia jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia nast?pnego.
Je?eli go?? nie okre?li? czasu pobytu najmuj?c pokój, przyjmuje si?, ?e pokój zosta? wynaj?ty na jedn? dob?.
?yczenie przed?u?enia pobytu go?? hotelowy powinien zg?osi? do godz. 10.00 dnia, w którym up?ywa termin najmu pokoju. B?dzie ono spe?nione w miar? istniej?cych mo?liwo?ci.
W przypadku rezygnacji Go?cia z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, op?ata za pobyt
w danym dniu nie jest zwracana.
Hotel ma obowi?zek zapewni?: warunki pe?nego i nieskr?powanego wypoczynku Go?cia, bezpiecze?stwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Go?ciu, profesjonaln?
i uprzejm? obs?ug?, sprz?tanie pokoju i wykonywanie niezb?dnych napraw urz?dze? podczas nieobecno?ci go?cia, a w jego obecno?ci tylko wówczas, gdy wyrazi takie ?yczenie.
Na ?yczenie Go?cia Hotel ?wiadczy nieodp?atnie nast?puj?ce us?ugi: udzielania informacji zwi?zanych z pobytem i podró??, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie w sejfie pieni?dzy i przedmiotów warto?ciowych w czasie pobytu Go?cia w hotelu, przechowywanie baga?u Go?ci zameldowanych w hotelu.
Odpowiedzialno?? hotelu z tytu?u utraty lub uszkodzenia kosztowno?ci, pieni?dzy, papierów warto?ciowych, przedmiotów maj?cych warto?? naukow? lub artystyczn? jest ograniczona,
o ile przedmioty te nie zosta?y zdeponowane w recepcji.
Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyj?cia do depozytu hotelowego przedmiotów o du?ej warto?ci lub du?ych kwot pieni?dzy.
Hotel nie ponosi odpowiedzialno?ci za uszkodzenia lub utrat? samochodu lub innego pojazdu nale??cego do Go?cia.
Go?? hotelowy ponosi odpowiedzialno?? materialn? za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposa?enia i urz?dze? technicznych hotelu, powsta?e z jego winy lub z winy odwiedzaj?cych Go osób.
Go?? powinien zawiadomi? recepcj? hotelow? o wyst?pieniu szkody, niezw?ocznie po jej stwierdzeniu.
Ka?dorazowo opuszczaj?c pokój Go?? powinien zamkn?? okna, wy??czy? telewizor, zgasi? ?wiat?o, zamkn?? krany instalacji wodoci?gowej, sprawdzi? zamkni?cie drzwi, a klucz pozostawi? w recepcji.
Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest op?ata 40 z?.
Go?? hotelowy nie mo?e przekazywa? pokoju osobom trzecim, nawet je?li nie up?yn?? okres, za który ui?ci? nale?n? za pobyt op?at?.
W hotelu obowi?zuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia nast?pnego.
Zachowanie go?ci i osób korzystaj?cych z us?ug hotelu nie powinno zak?óca? spokojnego pobytu innych go?ci. Hotel mo?e odmówi? dalszego ?wiadczenia us?ug osobie, która narusza t? zasad?.
Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej, restauracji oraz hallu recepcyjnym jest zabronione.
Ze wzgl?du na bezpiecze?stwo przeciwpo?arowe zabronione jest u?ywanie w pokojach hotelowych grza?ek, ?elazek elektrycznych i innych podobnych urz?dze? nie stanowi?cych wyposa?enia pokoju.
Hotel mo?e odmówi? przyj?cia Go?cia, który podczas poprzedniego pobytu ra??co naruszy? Regulamin wyrz?dzaj?c szkod? w mieniu hotelowym czy te? Go?ci lub szkod? innym osobom, albo te? w inny sposób zak?óci? spokojny pobyt Go?ci lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowi?zana jest do niezw?ocznego zastosowania si? do ??da? personelu hotelowego,
w szczególno?ci zap?aty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
Przedmioty osobistego u?ytku pozostawione przez wyje?d?aj?cego Go?cia w pokoju hotelowym b?d? odes?ane na adres wskazany przez Go?cia. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesi?ce. Po up?ywie tego terminu, przedmioty te przepadaj? na rzecz hotelu.
Osoby nie zameldowane w hotelu mog? przebywa? w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do 22.00.
Ka?dy Go?? wyra?a zgod? na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Go?cia w bazie danych hotelu zgodnie z Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporz?dzenie” lub „RODO”), oraz DZ.U. poz. 1000 o ochronie danych osobowych. Go?? ma prawo wgl?du w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
Go?? wyra?a zgod? na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
S?dem w?a?ciwym do rozstrzygania sporów pomi?dzy Go?ciem hotelowym a Hotelem jest s?d w?a?ciwy dla Hotelu "OSiR".

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Hubert Grochowina
Publikacja dnia: 21.04.2019
Podpisał: Hubert Grochowina
Dokument z dnia: 21.04.2019
Dokument oglądany razy: 1127
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie