BIP.gov.pl

REGULAMIN SAUNY INFRARED

 O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie
ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzier?oniów

REGULAMIN SAUNY INFRARED

Sauna infrared to nowoczesny sposób na relaks. W pomieszczeniu sauny panuje temperatura 50 – 55 °C. Dzi?ki systemowi g??bokiego wnikania ciep?a nast?puje ogrzanie organizmu przy u?yciu promieni podczerwonych. Dodatkowo w saunie panuje niewysoka temperatura, dzi?ki czemu wizyta w niej nie obci??a tak mocno organizmu jak przy k?pielach w saunie fi?skiej czy rzymskiej. Sauna infrared zapewnia trening bez wysi?ku, uczucie jak po masa?u ca?ego cia?a, zwi?ksza wydajno?? serca, ale oprócz tego ?agodzi ból i przede wszystkim usuwa skutki stresu. Po jednej sesji poczujesz si? g??boko odpr??ony i zrelaksowany.
Sauna infrared jest integraln? cz??ci? O?rodka i obwi?zuj? w niej przepisy Regulaminu Ogólnego O?rodka oraz niniejszego Regulaminu.
Przed wej?ciem do kabiny sauny infrared nale?y si? zapozna? z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z tej us?ugi.
Uiszczenie op?aty za korzystanie z sauny infrared jest równoznaczne z tym, ?e u?ytkownik zapozna? si? z Regulaminem i zobowi?zuje si? do przestrzegania jego zapisów oraz polece? i informacji, udzielanych przez Recepcj? Hotelu.
Osoby korzystaj?ce z sauny infrared deklaruj? brak jakichkolwiek przeciwwskaza? zdrowotnych do tego typu zabiegów i bior? pe?n? odpowiedzialno?? za stan swojego zdrowia oraz osób pozostaj?cych pod swoj? opiek?.
Z sauny korzysta? mog? tylko osoby powy?ej 18 roku ?ycia, osoby niepe?noletnie wy??cznie pod opiek? osoby doros?ej.
Sauna czynna jest codziennie w godzina od 6:00 do 23:00 – wymagana wcze?niejsza rezerwacja telefoniczna w recepcji hotelu.
Grupy zorganizowane (kluby sportowe podleg?e Gminie Miejskiej Dzier?oniowa jak równie? b?d?ce na obozach sportowych w O?rodku) maj? pierwsze?stwo korzystania z pomieszcze? sauny.
W pomieszczeniach sauny mog? przebywa? jednocze?nie maksymalnie 3 osoby.
Na saunie ze wzgl?dów bezpiecze?stwa nie mo?e przebywa? sama pojedyncza osoba.
Nie zaleca si? korzystania z sauny:
• bezpo?rednio po intensywnym wysi?ku fizycznym,
• na czczo lub bezpo?rednio po obfitym posi?ku
• chorym na tarczyc?, klaustrofobi?, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
• z gor?czk?,
• osobom zm?czonym i w stanie intoksykacji,
• kobietom w ci??y oraz w czasie menstruacji.
Nie wolno korzysta? z sauny b?d?c pod wp?ywem alkoholu lub innych ?rodków odurzaj?cych.
Na terenie sauny zabrania si?:
• wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu
• wykonywania zabiegów kosmetycznych
• ha?asowania oraz g?o?nego prowadzenia rozmów
• dotykania i manipulowania przy urz?dzeniach elektrycznych i grzewczych
• wnoszenia naczy?, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
• wnoszenia napojów alkoholowych
• palenia tytoniu
• niszczenia i uszkadzania wyposa?enia
• nieobyczajnego zachowania, b?d? zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obra?liwe.
ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY INFRARED
Do sauny infrared zaleca si? wchodzi? nago, bez klapek, w celach higienicznych wykorzystujemy prze?cierad?o, które otrzymujemy na Recepcji Hotelu.
Zaleca si? pozostawienie na zewn?trz zegarków, okularów oraz innych przedmiotów metalowych, które mog? by? przyczyna poparze?.
Do kabiny wchodzimy ze spi?tymi w?osami ze wzgl?du na niebezpiecze?stwo przypadkowego ich zetkni?cia z gor?cymi promiennikami.
Jednorazowy pobyt w kabinie powinien trwa? od 20 do 30 minut.
Po wyj?ciu z sauny infrared nie jest konieczne sch?odzenie cia?a pod prysznicem. Mo?na to zrobi? ale korzysta? z letniej wodzie – nie nale?y u?ywa? myd?a.
Z sauny infrared mo?na korzysta? nawet codziennie.

WSZELKIE ZMIANY SAMOPOCZUCIA, WSKAZUJ?CE NA NIETOLERANCJ? K?PIELI W SAUNIE, NALE?Y TRAKTOWA? POWA?NIE, W??CZNIE
Z PRZERWANIEM DALSZEJ K?PIELI


INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY INFRARED
Pierwsza faza k?pieli - Przygotowanie ( 10-15 minut)
Rozpoczynamy zabiegi w saunie 1,5 - 2 godzin po ostatnim posi?ku. Przed wej?ciem do sauny nale?y umy? cia?o myd?em i dok?adnie osuszy?. Osoby z „zimnymi" stopami powinny je ogrza? ciep?? wod?. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarowa? cia?a lub twarzy ?adnymi kremami, gdy? powoduje to zmniejszenie powierzchni cia?a, która wydala pot. Do sauny wchodzi si? z prze?cierad?em. 
Druga faza k?pieli - przegrzanie (20-30 minut)
Nale?y usi??? na prze?cieradle, które powinno by? roz?o?one tak, aby ?adna cz??? cia?a nie styka?a si? bezpo?rednio z powierzchni? drewnian? (stopy powinny równie? by? na nim u?o?one). W trakcie pobytu w saunie nie stosowa? ?wicze? fizycznych, nie zaleca si? uzupe?nia? p?ynów, robi si? to dopiero w czasie wypoczynku.
Trzecia faza k?pieli - Odpoczynek (do 20 minut)
Po wyj?ciu z sauny owi? si? r?cznikiem lub szlafrokiem k?pielowym, po?ó? na le?aku. Zaleca si? uzupe?nienie p?ynów - najlepsze s? soki zawieraj?ce du?e ilo?ci minera?ów (np. pomara?czowy lub pomidorowy) lub woda mineralna.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA SAUNY INFRARED
?agodzi ból ró?nego pochodzenia m.in.: bóle pleców wywo?ane stresem, przem?czeniem, reumatyzmem, chorob? zwyrodnieniow?, bóle stawów spowodowane intensywnym wysi?kiem, urazami i uszkodzeniem tkanek mi?kkich, chorob? reumatyczn?, zwyrodnieniow?, rw? kulszow?, bóle menstruacyjne wywo?ane skurczem narz?dów rodnych, bóle towarzysz?ce oparzeniom, owrzodzeniem, pora?eniu nerwu twarzowego, bóle pochodzenia zapalnego, niedokrwiennego i nerwobóle.
Zwi?ksza rozci?gliwo?? tkanek kolagenowych. Bezpo?rednio zmniejsza sztywno?? stawów. Coraz cz??ciej stosowany jest w terapii nowotworowej. Zwi?ksza przep?yw krwi. Powoduje utrat? masy cia?a. Przy?piesza leczenie wielu chorób m.in. takich jak: pora?enie nerwu twarzowego, zapalenie stawów ostre i chroniczne, dnawe zapalenie stawów, niedoci?nienie, zrosty pooperacyjne, bóle pochodzenia zapalnego, niedokrwiennego i nerwobóle, choroby przew??enia uk?adu obwodowego, owrzodzenia nóg i odle?yny, hemoroidy, cukrzyca, ?ylaki, skurcze mi??ni o pod?o?u szkieletowym, stawowym lub neuropatologicznym, menopauza.
Niweluje negatywne skutki stresu tj.: zm?czenie, napi?cie nerwowe, z?e samopoczucie, apati?, dzia?a antydepresyjnie.
Poprawia wygl?d skóry, przez co zalecane jest w: chorobach, profilaktyce i terapii cellulitisu, chorobach skóry tj. grzybice, pokrzywka, wypryski, ?uszczyca, tr?dzik, bliznowcach, oparzeniach, odle?ynach, oparzenia, z?agodzenie bólu i przyspieszenie czasu zdrowienia, przy mniejszych bliznach. pora?enie nerwu twarzowego i innych dolegliwo?ciach skórnych.
PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA SAUNY
Nie zaleca si? stosowania nagrzewania dog??bnego w nast?puj?cych schorzeniach:
• niedoczynno?? nadnercza,
• uk?adowy liszaj rumieniowaty,
• stwardnienie rozsiane,
• ostry uraz stawu (do 48 godzin od urazu lub po ust?pieniu zaczerwienienia, gor?ca i opuchlizny),
• hemofilia lub sk?onno?? do krwotoków,
• ci??a.

Szczególn? ostro?no?? w stosowaniu nagrzewania dog??bnego nale?y zachowa? przy implantach chirurgicznych, wszczepach silikonowych i przyjmowaniu preparatów farmakologicznych, w tym tak?e ró?nego rodzaju ma?ci, ?eli i kremów leczniczych.

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Hubert Grochowina
Publikacja dnia: 21.04.2019
Podpisał: Hubert Grochowina
Dokument z dnia: 21.04.2019
Dokument oglądany razy: 1077
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie