BIP.gov.pl

REGULAMIN SAUNY FI?SKIEJ

O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie
ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzier?oniów

REGULAMIN SAUNY FI?SKIEJ

K?piel w saunie fi?skiej polega na przebywaniu na przemian w wysokiej i niskiej temperaturze. Warunki fizyczne w saunie decyduj? o intensywno?ci zmian fizjologicznych zachodz?cych
w ustroju. Im wy?sza jest temperatura w saunie, tym pobyt w niej powinien by? krótszy
a och?adzanie d?u?sze. Pobyt w saunie jest zabiegiem ciep?o leczniczym, wykorzystuj?cym dzia?anie ciep?ego powietrza (temp.70 - 120oC) w wyniku czego dochodzi do zmian w regulacji cieplnej organizmu. Sauna reguluje kr??enie krwi, usprawnia przemian? materii, oczyszcza
i uelastycznia naskórek, relaksuje, upi?ksza i pozwala d?u?ej cieszy? si? m?odo?ci?. Wilgotno?? w pomieszczeniu wynosi oko?o 10 %. W saunie mo?na przebywa? kilkana?cie minut, potem nale?y och?odzi? si? w wodzie.
Sauna fi?ska jest integraln? cz??ci? O?rodka i obwi?zuj? w niej przepisy Regulaminu Ogólnego O?rodka oraz niniejszego Regulaminu.
Przed wej?ciem do kabiny sauny fi?skiej nale?y si? zapozna? z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z tej us?ugi.
Uiszczenie op?aty za korzystanie z sauny fi?skiej jest równoznaczne z tym, ?e u?ytkownik zapozna? si? z Regulaminem i zobowi?zuje si? do przestrzegania jego zapisów oraz polece? i informacji, udzielanych przez Recepcj? Hotelu.
Osoby korzystaj?ce z sauny fi?skiej deklaruj? brak jakichkolwiek przeciwwskaza? zdrowotnych do tego typu zabiegów i bior? pe?n? odpowiedzialno?? za stan swojego zdrowia oraz osób pozostaj?cych pod swoj? opiek?.
Z sauny korzysta? mog? tylko osoby powy?ej 18 roku ?ycia, osoby niepe?noletnie wy??cznie pod opiek? osoby doros?ej.
Sauna czynna jest codziennie w godzina od 6:00 do 23:00 – wymagana wcze?niejsza rezerwacja telefoniczna w recepcji hotelu.
Grupy zorganizowane (kluby sportowe podleg?e Gminie Miejskiej Dzier?oniowa jak równie? b?d?ce na obozach sportowych w O?rodku) maj? pierwsze?stwo korzystania z pomieszcze? sauny.
W pomieszczeniach sauny mo?e przebywa? jednocze?nie maksymalnie 10 osób.
Na saunie ze wzgl?dów bezpiecze?stwa nie mo?e przebywa? sama pojedyncza osoba.
Nie zaleca si? korzystania z sauny:
• bezpo?rednio po intensywnym treningu wytrzyma?o?ciowym,
• bezpo?rednio po obfitym posi?ku
• osobom z chorobami kr??enia,
• osobom choruj?cym na cukrzyc?,
• kobietom w ci??y,
• kobietom w czasie menstruacji.
Nie wolno korzysta? z sauny b?d?c pod wp?ywem alkoholu lub innych ?rodków odurzaj?cych.
Na terenie sauny zabrania si?:
• wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu
• wykonywania zabiegów kosmetycznych
• ha?asowania oraz g?o?nego prowadzenia rozmów
• dotykania i manipulowania przy urz?dzeniach elektrycznych i grzewczych
• wnoszenia naczy?, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
• wnoszenia napojów alkoholowych
• palenia tytoniu
• niszczenia i uszkadzania wyposa?enia
• nieobyczajnego zachowania, b?d? zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obra?liwe.
ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY FI?SKIEJ
Do sauny fi?skiej nale?y wchodzi? nago, w celach higienicznych wykorzystujemy prze?cierad?o, które otrzymujemy na Recepcji Hotelu.
K?piel w saunie fi?skiej nie powinna przekracza? 3 cykli, gdzie przez cykl rozumie si?: faz? nagrzania cia?a, sch?odzenia i wypoczynku.
K?piel w saunie rozpoczyna si? od ?aw niskich stopniowo przechodz?c na wy?sze, w zale?no?ci od samopoczucia.
Dla podniesienia wilgotno?ci w kabinie mo?na pola? kamienie wod? z dodatkiem olejków zapachowych po uprzednim uzgodnieniu tej czynno?ci z innymi u?ytkownikami sauny.
Po ka?dym pobycie w kabinie sauny, opuszczamy j? w sposób spokojny, pami?taj?c o tym, ?e po wstaniu z pozycji le??cej nale?y odczeka? w pozycji siedz?cej oko?o 1 – 2 minut by w ten sposób zapobiec omdleniu.
Przy sch?adzaniu cia?a nale?y sch?adza? cia?o od stóp do g?ów w kierunku serca, nie nale?y polewa? zimnej wody bezpo?rednio na rozgrzan? g?ow?.
Po ostatnim wyj?ciu z sauny nie nale?y my? cia?a myd?em.

WSZELKIE ZMIANY SAMOPOCZUCIA, WSKAZUJ?CE NA NIETOLERANCJ? K?PIELI W SAUNIE, NALE?Y TRAKTOWA? POWA?NIE, W??CZNIE
Z PRZERWANIEM DALSZEJ K?PIELI


INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY FI?SKIEJ
Pierwsza faza k?pieli - Przygotowanie ( 10-15 minut)
Rozpoczynamy zabiegi w saunie 1,5 - 2 godzin po ostatnim posi?ku. Przed wej?ciem do sauny nale?y umy? cia?o myd?em i dok?adnie osuszy?. Osoby z „zimnymi" stopami powinny je ogrza? ciep?? wod?. Do sauny wchodzi si? z prze?cierad?em. Usi?d? lub po?ó? si? na prze?cieradle.
Druga faza k?pieli - Pierwsze przegrzanie (8-15minut)
Na ?awie nale?y po?o?y? si? lub usi??? z ugi?tymi nogami na prze?cieradle (nie powinno ono zajmowa? zbyt du?ej powierzchni, aby nie ogranicza? cyrkulacji ciep?ego powietrza). W celu przystosowania uk?adu kr??enia do prawid?owego funkcjonowania w pozycji stoj?cej, wskazane jest w ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyj?cie pozycji siedz?cej z opuszczonymi nogami. W trakcie pobytu w saunie nie wolno uzupe?nia? p?ynów, robi si? to dopiero w czasie wypoczynku.
Trzecia faza k?pieli - Och?odzenie (do 12 minut)
Im wy?sza temperatura panuje w saunie, tym krócej w niej przebywamy i d?u?ej och?adzamy organizm. Nale?y podda? si? zimnej wilgotnej k?pieli (10-30°C): wzi?? prysznic, pola? si? strumieniem wody - pocz?wszy od stop do g?owy. Nigdy odwrotnie. Sch?adzamy organizm stopniowo do momentu, kiedy poczujemy, ?e zaczynamy marzn??. Niewskazane jest u?ywanie myd?a. W czasie och?adzania zaleca si? nie forsowne ?wiczenia gimnastyczne, gimnastyk? oddechow?, trucht itp.
Czwarta faza k?pieli - Drugie przegrzanie (10-15 minut)
Wchodzimy do sauny, mo?emy teraz zaj?? drug? ?aw? i powtarzamy wy?ej opisane czynno?ci.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA SAUNY
Sauna jest istotnym elementem wspomagaj?cym organizm w walce ze stanami przedchorobowymi oraz wywiera korzystne dzia?anie w walce ze schorzeniami tj.:
• Choroby uk?adu kr??enia: nerwice sercowo – naczyniowe, czynno?ciowe choroby naczy? obwodowych, pocz?tkowe stadium nadci?nienia.
• Choroby uk?adu nerwowego: ró?nego rodzaju nerwice, zaburzenia snu, nerwobóle.
• Choroby kobiece: zaburzenie miesi?czkowania, stany pooperacyjne w obr?bie narz?dów p?ciowych, zaburzenia dojrzewania p?ciowego.
• Choroby uk?adu ruchu: urazy stawów, ko?ci, wi?zade? i mi??ni, ?agodne postacie chorób reumatycznych, zwyrodnieniowe zmiany stawów
• Choroby uk?adu oddechowego: zapobieganie przezi?bieniom, przewlek?e nie?yty górnych dróg oddechowych, chroniczne stany zapalne zatok, niektóre postacie astmy oskrzelowej.

BEZWZGL?DNE PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA SAUNY
• Wszystkie choroby w stanie ostrym i podostrym.
• Wszystkie postacie niewydolno?ci kr??enia.
• Choroby uk?adu kr??enia ze zmianami mia?d?ycowymi
• Zmiany degeneracyjne mi??nia sercowego ze wspó?istniej?c? dusznic? bolesn?.
• Choroby do pó? roku po przebytym zawale mi??nia sercowego.
• Wszystkie choroby serca przebiegaj?ce ze wzrostem oporu p?ucnego /serce p?ucne, wada zastawki dwudzielnej/.
• Grzybica skóry.
• Jaskra oraz daltonizm
• Ostre stany reumatyczne
• Stenokardia.
• Choroba nadci?nieniowa trzeciego stopnia.
• Kamica nerkowa.
• Padaczka, klaustrofobia.
• Nowotwory z?o?liwe.

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Hubert Grochowina
Publikacja dnia: 21.04.2019
Podpisał: Hubert Grochowina
Dokument z dnia: 21.04.2019
Dokument oglądany razy: 1028
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie