BIP.gov.pl

REGULAMIN SI?OWNI

O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie
ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzier?oniów

REGULAMIN SI?OWNI

Si?ownia czynna jest codziennie w godzinach 7.00 – 22.00.
Osoby korzystaj?ce z si?owni o?wiadczaj?, ?e zapozna?y si? z niniejszym regulaminem i akceptuj? jego postanowienia, nie maj? przeciwwskaza? zdrowotnych do wykonywania ?wicze? fizycznych i wykonuj? je na w?asn? odpowiedzialno??.
Osoby poni?ej 18 roku ?ycia mog? korzysta? z si?owni za wiedz? i pisemn? zgod? opiekuna (na pro?b? obs?ugi klient ma obowi?zek okaza? dokument potwierdzaj?cy to?samo??).
Na si?owni obowi?zuje zakaz wst?pu dzieciom poni?ej 14 roku ?ycia.
Podstaw? do korzystania z si?owni jest zakup biletu jednorazowego wst?pu lub karnetu.
Karnet wystawiany jest imiennie i tylko na jedn? osob?, nie ma mo?liwo?ci jego odst?pienia.
W przypadku stwierdzenia, ?e u?ytkownikiem karnetu jest inna osoba, zostaje on anulowany, a niewykorzystane dni przepadaj?.
Po up?ywie okresu wa?no?ci karnetu, na jaki zosta? on wykupiony, nie wykorzystane dni przepadaj?.
W pomieszczeniach si?owni przebywaj? tylko osoby ?wicz?ce.
Wej?cie na si?owni? mo?liwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
Obowi?zkowo nale?y korzysta? z r?cznika podczas ?wicze?.
Obs?uga ma prawo odmówi? wst?pu na si?owni? osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ?wicze?, a w szczególno?ci obuwia.
Wykonywanie ?wicze? na przyrz?dach odbywa si? po zapoznaniu si? z instrukcj? urz?dzenia.
Przed ?wiczeniem nale?y sprawdzi? stan urz?dzenia - wszelkie usterki, uszkodzenia sprz?tu
i przyrz?dów nale?y zg?asza? recepcji Hotelu.
Zabrania si? wykonywania ?wicze? na przyrz?dach uszkodzonych lub niesprawnych.
Wszystkie urz?dzenia si?owni oraz sprz?t do ?wicze? mog? by? wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
Po zako?czeniu ?wicze? nale?y uporz?dkowa? u?ywane sprz?t i stanowisko.
Szkolne grupy zorganizowane mog? korzysta? z si?owni pod opiek? nauczyciela z odpowiednimi uprawnieniami, instruktora lub trenera po wcze?niejszej rezerwacji
Obs?uga ma prawo wyprosi? osoby ?ami?ce postanowienia niniejszego regulaminu oraz co do których powe?mie uzasadnione podejrzenie, ?e b?d? narusza? niniejszy regulamin lub przepisy prawa, nawet je?eli korzystanie z si?owni zosta?o przez te osoby op?acone i niewykorzystane.
Osoby ?wicz?ce ponosz? odpowiedzialno?? finansow? za wszelkie wyrz?dzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie si?owni. 
Za szkody wyrz?dzone przez osoby niepe?noletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.
O?rodek nie ponosi odpowiedzialno?ci za kontuzje i urazy powsta?e w wyniku niew?a?ciwego korzystania z urz?dze? si?owni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpiecze?stwa.
Organizowanie zawodów sportowych czy wykorzystanie si?owni do innych celów jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Dyrektora O?rodka
Zabrania si? korzystania z si?owni po spo?yciu alkoholu, ?rodków odurzaj?cych oraz w przypadku z?ego samopoczucia.
O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy pozostawione w szatni jak równie? w innych miejscach obiektu.
Grupy zorganizowane (kluby sportowe podleg?e Gminie Miejskiej Dzier?oniowa jak równie? b?d?ce na obozach sportowych w O?rodku) maj? pierwsze?stwo korzystania z pomieszcze? si?owni.

 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Hubert Grochowina
Publikacja dnia: 21.04.2019
Podpisał: Hubert Grochowina
Dokument z dnia: 21.04.2019
Dokument oglądany razy: 880
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie