BIP.gov.pl

REGULAMIN ?CIANKI WSPINACZKOWEJ

 O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie
ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzier?oniów

REGULAMIN ?CIANKI WSPINACZKOWEJ


1. Osoby korzystaj?ce ze ?cianki wspinaczkowej zobowi?zane s? do zapoznania si? oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Wspinanie odbywa si? na w?asn? odpowiedzialno?? po wcze?niejszym podpisaniu o?wiadczenia w Recepcji Hotelu.
3. Ze ?ciany wspinaczkowej mog? korzysta? osoby pe?noletnie
4. Osoby niepe?noletnie mog? si? wspina? wy??cznie za pisemn? zgod? rodziców lub prawnych opiekunów. Ponadto osoby, które nie uko?czy?y 15 lat, mog? si? wspina? wy??cznie pod bezpo?redni? opiek? rodziców lub prawnych opiekunów, rodzice mog? powierzy? opiek? nad dzieckiem wykwalifikowanemu instruktorowi.
5. W ka?dym przypadku ze ?cianki wspinaczkowej korzysta? mog? osoby wymienione w pkt. 2 i 3 tylko i wy??cznie pod nadzorem osób, posiadaj?cych odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami itp.
6. Wspinaczka dozwolona jest wy??cznie z asekuracj? w uprz??y biodrowej u?ywanej w zgodzie z instrukcj? obs?ugi i u?ytkowania opracowan? przez producenta uprz??y. Wyj?tkiem jest wspinanie do wysoko?ci 3m. (tj. do przerywanej linii zaznaczonej na powierzchni ?ciany).
7. Osoba wspinaj?ca si? mo?e wa?y? maksymalnie do 1,5 raza wi?cej ni? osoba asekuruj?ca.
8. Asekuracja jest przeprowadzana za pomoc? liny wspinaczkowej przy u?yciu karabinka zakr?canego, stosuj?c przyrz?d asekuracyjny, który obs?uguje osoba asekuruj?ca.
9. Lin? do uprz??y nale?y wi?za? za pomoc? w?z?a "ósemki”, przestrzegaj?c instrukcji producenta uprz??y.
10. Podczas wspinania pod?oga pod ?cian? musi by? wolna od wszelkich zb?dnych przedmiotów.
11. Zabronione jest wszelkie post?powanie zagra?aj?ce bezpiecze?stwu w?asnemu lub innych u?ytkowników ?ciany, w szczególno?ci: przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu, wspinanie nad lub pod inn? osob?, asekurowanie w oddaleniu od ?ciany, asekuracja na siedz?co, hu?tanie si? na linach, wci?ganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprz?tu i urz?dze? niezgodne z ich prawid?owym przeznaczeniem.
12. Wspinaj?cy powinien trzyma? si? linii prostej pod górnym punktem asekuracyjnym (± 1,5 m), tak aby w przypadku odpadni?cia unikn?? ruchu wahad?owego i mo?liwo?ci pot?ucze?.
13. Po uko?czeniu drogi wspinaczkowej asekuruj?cy partner opuszcza wspinacza na linie przy pomocy przyrz?du asekuracyjnego z pr?dko?ci? nie wi?ksz? ni? 1m/s. Wi?ksza pr?dko?? mo?e grozi? nadmiernym zu?yciem liny, przegrzewaniem si? przyrz?dów asekuracyjnych, kontuzj? wspinacza (np. zwichni?cie nogi), a nawet oparzeniem!
14. Na ?cianie dozwolona jest wspinaczka z górn? asekuracj?, tzw. wspinaczka „na w?dk?”.
15. Nale?y pami?ta?, aby asekuruj?cy nie pozostawia? wi?cej ni? 0,5m tzw. luzu na linie. Nie wolno tak?e asekuruj?cemu oddala? si? nadmiernie od ?ciany np. nie wolno odchodzi? od ?ciany zamiast wybiera? tzw. luz na linie. W przypadku odpadni?cia wspinacza grozi to po?li?ni?ciem asekuruj?cego i uderzeniem o ziemie wspinacza. Nadmierny luz na linie (powy?ej 0,5m) mo?e tak?e spowodowa?, w przypadku odpadni?cia wspinacza w przewieszeniu, uderzenie z du?? si?? o ?cian?. Mo?e to by? niebezpieczne dla zdrowia wspinacza
16. Na ?cianie wolno wspina? si? u?ywaj?c rze?by powierzchni samej ?ciany wspinaczkowej, w tym rys, szczelin, a nie tylko dokr?canych chwytów. Powierzchnia ?ciany zosta?a specjalnie zaprojektowana w tym celu. Nie wolno natomiast chwyta? za górn? kraw?d? konstrukcji i uk?ady indywidualnej asekuracji górnej
17. Przed rozpocz?ciem wspinania ka?dy wspinaj?cy si? powinien sprawdzi? czy prawid?owo zawi?zano w?ze? ??cz?cy lin? z uprz???, zakr?cono karabinki.
18. Wszelkie zauwa?one usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinaj?cy si? s? zobowi?zani zg?asza? w Recepcji Hotelu.

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu mo?e zagra?a? bezpiecze?stwu osób oraz konstrukcji!


Sposób u?ytkowania przyrz?du asekuracyjnego tzw. kubka.
Kubek powinien by? u?ywany jedynie w sposób przedstawiony na poni?szych rysunkach. Wszelkie inne zastosowanie jest nieprawid?owe i mo?e grozi? niebezpiecze?stwem. Zawsze u?ywa? kubka z karabinkiem zakr?canym (r?cznie lub automatycznie). Zawsze nale?y sprawdza?, czy karabinek jest prawid?owo wpi?ty w kubek i ma zamkni?ty zamek.
Lin? nale?y umie?ci? w przyrz?dzie w sposób pokazany na rysunku A. W przypadku u?ywania liny podwójnej/bli?niaczej lin? umie?ci? zgodnie z rysunkiem B. Efektywne hamowanie wyst?puje jedynie w przypadku zapewnienia odpowiedniego k?ta opasania liny, tzn. kiedy ko?ce liny po obu stronach kubka (u góry i u do?u) wychodz? pod k?tem 180 stopni b?d? zbli?onym.
Uwaga:
Im mniejsza ?rednica liny, tym efekt hamuj?cy jest s?abszy. W przypadku u?ywania kubka do zjazdu zaleca si? stosowanie w?z?a prusika jako dodatkowe zabezpieczenie.

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Hubert Grochowina
Publikacja dnia: 21.04.2019
Podpisał: Hubert Grochowina
Dokument z dnia: 21.04.2019
Dokument oglądany razy: 993
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie