BIP.gov.pl

Statut

~~UCHWA?A NR XXXIX/278/17
RADY MIEJSKIEJ DZIER?ONIOWA
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie nadania Statutu O?rodkowi Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala si?, co nast?puje:
§1. Nadaje si? Statut jednostce bud?etowej - O?rodkowi Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej uchwa?y.
§ 2. Traci moc statut O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniow ie dzia?aj?cego jako samorz?dowy zak?ad bud?etowy nadany Uchwa?? Nr LXII 1/375/10 Rady Miejskiej Dzier?oniowa z dnia 27 wrze?nia 2010 r. w'sprawie nadania statutu O?rodkowi Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie zmienionego Uchwa?? Nr XXXII/221/17 z dnia 27 marca 2017 r.
§ 3. Wykonanie uchwa?y powierza si? Burmistrzowi Dzier?oniowa.
§ 4. Uchwa?a w chodzi w ?ycie z dniem podj?cia z moc? obowi?zuj?c? od 1 stycznia 2018 roku.
 

 

 
Za??cznik do Uchwa?y Nr XXXIX/278/17 Rady Miejskiej Dzier?oniowa z dnia 27 listopada 2017 r.
STATUT
O?RODKA SPORTU I REKREACJI W DZIER?ONIOWIE
Rozdzia? 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie dzia?a na podstawie obowi?zuj?cych przepisów prawa, a w szczególno?ci w oparciu o przepisy:
ljustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym;
2) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci;
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz?dowych;
5) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
6) niniejszego statutu.
§ 2. O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie jest jednostk? organizacyjn? Gminy Miejskiej Dzier?oniów prowadzon? w formie jednostki bud?etowej.
§3. Terenem dzia?ania O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniow ie jest Gmina Miejska Dzier?oniów.
§ 4. Siedziba O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie mie?ci si? w Dzier?oniowie przy ul. Strumykowej 1.
§ 5. O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie u?ywa skrótu OSiR.
§ 6. Nadzór nad dzia?alno?ci? O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie sprawuje Burmistrz Dzier?oniowa.
§ 7. O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie u?ywa piecz?ci pod?u?nej z pe?nym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.
Rozdzia? 2.
Zakres dzia?alno?ci
§8. Przedmiotem dzia?alno?ci O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie jest realizacja zada? Gminy Miejskiej Dzier?oniów z zakresu kultury fizycznej i sportu: w tym prawid?owe utrzymywanie obiektów i terenów' rekreacyjnych a tak?e urz?dze? sportowych, rekreacyjnych i turystycznych wraz z infrastruktur? towarzysz?c? oddan? O?rodkowa Sportu i Rekreacji w Dzier?oniow ie do u?ytkowania i zaspokajania potrzeb w tym zakresie.
§ 9. O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie realizuje zadania okre?lone w § 8 poprzez:
^organizowanie zaj??, zawodów, wspó?zawodnictwa sportowego dzieci i m?odzie?y i imprez sportowO - rekreacyjnych;
2) opracowywanie propozycji aktywmo?ci ruchowej i programów s?u??cych rozw'ojowi psychofizycznemu mieszka?ców' i ich zdrowiu oraz propagowanie warto?ci, zwyczajów, dzia?a?
podejmowanych dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnie? i sprawno?ci fizycznej cz?owieka tak?e dla zachowania zdrowia;
3) wspó?prac? w zakresie upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku z jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, instytucjami, zwi?zkami oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
4) organizowanie dzia?alno?ci w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materiálno - technicznych;
5) tworzenie, utrzymywanie i udost?pnianie bazy sportowo - rekreacyjnej wraz z zapleczem noclegowym i ?ywieniowym oraz zapewnienie w?a?ciwej eksploatacji obiektów sportowych i rekreacyjnych;
6) zapewnianie bezpiecze?stwa osób przebywaj?cych na terenie O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie oraz na obiektach i urz?dzeniach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych wraz z infrastruktur? towarzysz?c? oddanych O?rodkowi do u?ytkowania;
7) prowadzenie dzia?alno?ci upowszechniaj?cej i promocyjnej z zakresu kultury fizycznej, wspó?zawodnictwa sportowego i zdrowego stylu ?ycia;
8) wy po?yczanie sprz?tu sportowo - turystycznego.
Rozdzia? 3.
Organizacja i Zarz?dzanie
§ 10. O?rodkiem Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie kieruje i reprezentuje go na zewn?trz Dyrektor O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie.
§ 11. Dyrektora O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie w czasie jego nieobecno?ci zast?puje Kierownik Dzia?u Organizacji Imprez O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie w zakresie upowa?nienia udzielonego przez Dyrektora O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie.
§ 12. Burmistrz Dzier?oniowa nawi?zuje i rozwi?zuje stosunek pracy z Dyrektorem O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie, ustala warunki pracy i p?acy, jego zakres obowi?zków, uprawnie? i odpowiedzialno?ci oraz pe?ni w stosunku do niego funkcj? zwierzchnika s?u?bowego.
§ 13. Dyrektor O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie odpowiada za w?a?ciwy realizacj? zada? przypisanych O?rodkowi Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie oraz za prawid?owe wykorzystanie powierzonych ?rodków finansowo - rzeczowych.
§ 14. Dyrektor O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie sk?ada Burmistrzowi Dzier?oniowa coroczne sprawozdania z dzia?alno?ci O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie oraz przedstawia potrzeby w zakresie kultury fizycznej.
§ 15. Dyrektor O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników i wykonuje czynno?ci wynikaj?ce ze stosunku pracy do osób zatrudnionych w O?rodku Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie.
§ 16. Do obowi?zków i uprawnie? Dyrektora O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie nale?y:
ljzarz?dzanie maj?tkiem powierzonym O?rodkowi Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie i dbanie o jego stan techniczny,
2) sporz?dzanie planu rzeczowo - finansowego O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie i jego realizacja,
3) zapewnianie w?a?ciwej organizacji pracy, dokonywania podzia?u zada? dla poszczególnych stanowisk pracy,
4) podejmowanie koniecznych decyzji, zawieranie umów w sprawach dotycz?cych merytorycznej
dzia?alno?ci O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie,
5) zapewnienie ochrony przeciwpo?arowej budynków i obiektów na terenie O?rodka Sportu
i Rekreacji w Dzier?oniowie,
6) zabezpieczanie mienia O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie przed kradzie?? i w?amaniem,
7) wydawanie niezb?dnych regulaminów, instrukcji i procedur,
8) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z odr?bnymi przepisami.
§ 17. Dyrektor O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie dzia?aj?c zgodnie zobowi?zuj?cymi przepisami oraz niniejszym statutem podejmuje decyzje samodzielnie w ramach udzielonego pe?nomocnictwa.
§ 18. Do czynno?ci przekraczaj?cych zakres pe?nomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Dzier?oniowa.
§ 19. Pe?nomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.
§ 20. Szczegó?owe zadania i organizacj? wewn?trzn? O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie okre?la Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora jednostki i zatwierdzony przez Burmistrza Dzier?oniowa.
§21. Dyrektor nadaje regulamin pracy i regulamin wynagradzania pracowników O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
Rozdzia? 4.
Mienie
§ 22. Mienie O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie jest mieniem komunalnym.
§23. Mienie zarz?dzane przez O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie stanowi w?asno?? Gminy Miejskiej Dzier?oniów i mo?e by? wykorzystywane jedynie do celów zwi?zanych z wykonaniem zada? statutowych przez O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie.
§24. Mienie stanowi? obiekty i urz?dzenia sportowe, rekreacyjne i turystyczne wraz z infrastruktur? towarzysz?c? b?d?ce wiasno?ci? Gminy Miejskiej Dzier?oniów, przekazywane jednostce w trwa?y zarz?d, administrowanie lub inne formy w?adania oraz ruchomo?ci i ?rodki finansowe w zakresie ustalonym w bud?ecie miasta Dzier?oniów.
§ 25. Maj?tek O?rodka Sportu i Rekreacji w'Dzier?oniowie stanowi? ?rodki tiwale b?d?ce na aktualnym stanie ewidencyjno - ksi?gowym jednostki.
§ 26. O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie zobowi?zany jest stosowa? obowi?zuj?cy cennik op?at za korzystanie z gminnych obiektów' u?yteczno?ci publicznej.
Rozdzia? 5.
Gospodarka finansowa
§ 27. O?rodek Sportu i Rekreacji w- Dzier?oniowie prowadzi gospodark? finansow? i rozlicza si? z bud?etem Gminy na zasadach przewidzianych dla jednostek bud?etow ych.
§28. Podstaw? gospodarki finansowej O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie jest roczny plan finansowy, opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora jednostki na podstawie uchwa?y bud?etowej Rady Miejskiej Dzier?oniowa.
§ 29. Ksi?gowo?? O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie prowadzona jest zgodnie z przepisami i wed?ug zasad stosowanych w rachunkowo?ci bud?etowej.
§ 30. O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie sporz?dza sprawozdawczo?? bud?etow? w- terminach i w formie okre?lonej dla jednostki sektora finansów publicznych.
§31. Za prawid?owe prowadzenie gospodarki finansowej odpowiada Dyrektor O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie.
§ 32. O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie posiada odr?bny rachunek bankowy.
§ 33. O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie osi?ga dochody:
1) z odp?atnego ?wiadczenia us?ug m.in. za us?ugi noclegu dla grup sportowych, grup zorganizowanych, osób indywidualnych i innych oraz za us?ugi gastronomiczne:
2) ze sprzeda?y biletów uprawniaj?cych do korzystania z basenów, urz?dze? sportowo- rekreacyjnych lub dochody ze sprzeda?y biletów wst?pu na imprezy sportowe;
3) z tytu?u najmu i dzier?awy obiektów i urz?dze? oddanych O?rodkow i w trwa?)· zarz?d;
5) ze ?rodków finansowych otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, z darowdzn;
6) z odsetek od ?rodków' finansowych gromadzonych na rachunku bankowym.
Rozdzia? 6.
System kontroli wewn?trznej oraz nadzór nad dzia?alno?ci? O?rodka
§ 34. Kontrol? wewn?trzn? w O?rodku Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie sprawuj?:
IjDyrektor O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie w zakresie ogólnej dzia?alno?ci i realizacji na?o?onych na O?rodek Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie zada?,
2) G?ówny Ksi?gow'y O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie - w'zakresie spraw finansowych zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi w tym przedmiocie,
3) Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie w zakresie ustalonym przez Dyrektora O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie.
§ 35. Kontrol? zew n?trzn? nad dzia?alno?ci? O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie sprawuj?:
I jBurmistrz Dzier?oniowa lub osoby przez niego upowa?nione,
2)inne organy upowa?nione przepisami prawa do kontroli zakresu dzia?ania jednostki.
Rozdzia? 7.
Postanowienia ko?cowe
§ 36. Statut O?rodka Sportu i Rekreacji w Dzier?oniowie uchwala Rada Miejska Dzier?oniowa.
§ 37. Zmiany w statucie dokonuje si? w- trybie przewidzianym dla jego nadania.
§ 38. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie maj? zastosowanie powszechnie obow i?zuj?ce przepisy.
 

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Anna Wierzbicka
Publikacja dnia: 25.04.2019
Podpisał: Anna Wierzbicka
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 1011
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie