BIP.gov.pl

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Pa?stwo,

uprzejmie informujemy, ?e OSiR Dzier?oniów ul. Strumykowa 1 58-200 Dzier?oniów (dalej: „OSiR”) przetwarza informacje które na gruncie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporz?dzenie” lub „RODO”), oraz DZ.U. poz. 1000 o ochronie danych osobowych, maj? charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami dotycz?cymi ochrony danych osobowych, w szczególno?ci z Ogólnym Rozporz?dzeniem, celem zapewnienia w?a?ciwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotycz? nale?y przede wszystkim poda? informacje dotycz?ce przetwarzania jej danych osobowych okre?lone w art. 13 lub 14 RODO - w zale?no?ci od tego, czy zosta?y one pozyskane bezpo?rednio od osoby której dane dotycz?, czy te? z innych ?róde?.
W ?wietle powy?szego pragniemy poinformowa? Pa?stwa, ?e:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest OSiR Dzier?oniów (ul. Strumykowa 1 58-200 Dzier?oniów), NIP: 8822128279, REGON: 368705391. Z Administratorem mo?na si? kontaktowa? pisemnie, za pomoc? poczty tradycyjnej na adres: ul. Strumykowa 1 58-200 Dzier?oniów lub drog? e-mailow? pod adresem: iod@hotelosir.pl
 2. Administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych, z którym mo?na si? kontaktowa? pisemnie, za pomoc? poczty tradycyjnej na adres: ul. Strumykowa 1 58-200 Dzier?oniów lub drog? e-mailow? pod adres: iod@hotelosir.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe s? przetwarzane w celu wykonywania umowy o us?ugi ?wiadczone przez OSiR Dzier?oniów art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e RODO
 4. Pani/Pana dane osobowe nie b?d? przekazywane do odbiorców w pa?stwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach mi?dzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe b?d? przez OSiR przetwarzane przez okres niezb?dny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
 6. W zwi?zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys?uguje Pani/Panu prawo do:
  1. ??dania od Administratora dost?pu do Pani/Pana danych osobowych
  2. ??dania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  3. ??dania od Administratora usuni?cia Pani/Pana danych osobowych
  4. ??dania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Pani/Pana dane osobowe zosta?y pozyskane bezpo?rednio od Pa?stwa.
 8.  Administrator dok?ada wszelkich stara?, aby zapewni? wszelkie ?rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy?lnym zniszczeniem, przypadkow? utrat?, zmian?, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost?pem, zgodnie ze wszystkimi obowi?zuj?cymi przepisami.
 9. Pani/Pana dane osobowe s? przetwarzane w wersji elektronicznej oraz papierowej, zgodnie z metodami i procedurami zwi?zanymi z celami przetwarzania.

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Hubert Grochowina
Publikacja dnia: 21.04.2019
Podpisał: Hubert Grochowina
Dokument z dnia: 21.04.2019
Dokument oglądany razy: 1738
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie