facebook
twitter
YouTube
BIP
epuap
Kamera

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Na podstawie art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z dnia 18.122008r. Nr 223, poz. 1458 ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników  samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z dnia 27.03.2009r. Nr 50, poz. 398 ).

 

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DZIERŻONIOWIE

Ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY  KSIĘGOWY

w wymiarze 1/1 etatu

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa  przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności  instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
 • znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o  pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz płacowych,
 • biegła obsługa komputera.

 

Spełnienie jednego z poniższych warunków:

1) ukończenie ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych

    wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych

    studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i

    posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej

    i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

3) posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do

    usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu

    księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Dodatkowe wymagania:

 • biegła obsługa programów komputerowych w tym programu „Rewizor NEXO” , „Subiekt NEXO” oraz przesyłu elektronicznego,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce lub zakładzie budżetowym będzie dodatkowym atutem.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

 • Sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola dokumentów;
 • Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej;
 • Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zmian;
 • Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
 • Dokonywanie kontroli wewnętrznej, nadzorowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki, nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych;

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopia dowodu osobistego
 4. Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż (preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej).
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
 6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończonych kursach szkoleniach).
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
 8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 10. Pisemne oświadczenie o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z  dopiskiem:

 

„Konkurs na Głównego księgowego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie”

 

w sekretariacie Ośrodka Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1,

58-200 Dzierżoniów,

 

Termin składania dokumentów upływa dnia 04.12.2020. o godz. 14:00,

 

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dzierżoniów oraz na tablicy informacyjnej OSiR w Dzierżoniowie i na stronie internetowej  www.hotelosir.pl 

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Ośrodka przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

 

Dyrektor OSiR w Dzierżoniowie

mgr Robert  Gulka

 Powrót do strony głównej
2015 © OSiR Dzierżoniów. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Create by jrs.net.pl