Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO

Archiwa

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO

 

Na podstawie art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18.122008r. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników  samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 27.03.2009r. Nr 50, poz. 398).

 

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DZIERŻONIOWIE

ogłasza nabór na stanowisko:

KSIĘGOWY(A)

 

Wymagania niezbędne:

 

–  wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,

–  co najmniej 2-letni staż pracy w dziale księgowości,

 posiadanie obywatelstwa polskiego,

–  posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw

   publicznych,

–  nie karanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo  

   ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowe wymagania:

 

–  umiejętność pracy w programie finansowo-księgowym  ( mile widziana  

   umiejętność obsługi programu  „Rewizor”),

–  znajomość zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości i finansach

   publicznych,

–  znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji

   dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,

–  praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości i podatków,

–  umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra

   organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego

   podnoszenia swoich kwalifikacji,

– znajomość klasyfikacji i ewidencji środków trwałych

– doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego w jednostce lub  

   zakładzie budżetowym będzie dodatkowym atutem

– znajomość pakietu MS Office

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku księgowego:

 

–  przyjmowanie faktur i innych dokumentów księgowych i sprawdzanie     

   ich pod względem formalno – prawnym ,   

–  dekretowanie dokumentów księgowych i wprowadzanie ich do

   programu finansowo – księgowego,

–  uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sporządzanie not

   księgowych,

–  prowadzenie i uzgadnianie sald z kontrahentami, uzgadnianie sald

   rozrachunków,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych,

– wykonywanie innych czynności nie wymienionych powyżej, a

   mieszczących się w ramach posiadanych kompetencji, wynikających

   z aktualnych potrzeb jednostki.

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. Życiorys (CV).
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż
  4. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
  1. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończonych kursachi szkoleniach).
  1. Pisemne oświadczenie o treści:

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dziennik Ustaw z dnia 10 maja 2018 poz.1000”

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z  dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko pracy:

księgowy(a)  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie”

w sekretariacie Ośrodka Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1,

58-200 Dzierżoniów bądź na adres korespondencyjny OSiR ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów.

 

Termin składania dokumentów upływa dnia 14.08.2019r. o godz. 14:00,

 

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Ośrodka przez 1 roku od momentu zakończenia naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Po upływie 1 roku od dnia zakończenia naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.   

 

 

 

Dyrektor OSiR w Dzierżoniowie

mgr Robert  Gulka

Skip to content