Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

KONKURS OFERT – MALOWANIE DUŻEJ NIECKI BASENU ODKRYTEGO

Archiwa

KONKURS OFERT

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania inwestycyjnego : Wykonanie nowej powłoki malarskiej dużej niecki basenu odkrytego w Dzierżoniowie ul. Strumykowa 1.

 

Oferta powinna zawierać :

  1. Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na podstawie załączonego przedmiaru robót

(Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji terenowej obiektu)

 

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela :

Marcin Barszcz pod numerem telefonu  663 625 122

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej

w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ul.Strumykowa 1 pok.1

i winna być oznakowana:

Wykonanie nowej powłoki malarskiej dużej niecki basenu odkrytego w Dzierżoniowie ul.Strumykowa 1

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

 

Termin składania ofert upływa   z dniem 21.02.2020r. do godz.1400

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych ulegają odrzuceniu.

  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2020r. o godz. 900

Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach wyboru ofert.

 

Skip to content