Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Archiwa

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Na podstawie art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z dnia 18.122008r. Nr 223, poz. 1458 ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników  samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z dnia 27.03.2009r. Nr 50, poz. 398 ).

 

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DZIERŻONIOWIE

Ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY  KSIĘGOWY

w wymiarze 1/1 etatu

 

Wymagania niezbędne:

–  posiadanie obywatelstwa polskiego,

–  posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw

   publicznych,

–  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa  

   przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności  

   instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko

   wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

–  znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy

   o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy   

   o  pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, 

   ubezpieczeń społecznych oraz płacowych,

–  biegła obsługa komputera.

–  Spełnienie jednego z poniższych warunków:

1) ukończenie ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych

    wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych

    studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i

    posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

2) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej

    i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

3) posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do

    usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu

    księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Dodatkowe wymagania:

         –   biegła obsługa programów komputerowych w tym programu

    „Rewizor Nexo” oraz „Subiekt Nexo” i przesyłu elektronicznego,

–   umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra

    organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego

    podnoszenia swoich kwalifikacji,

         –   doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego lub  głównego

              księgowego w  jednostce budżetowej  będzie dodatkowym atutem.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

–   Sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola   

    dokumentów;

–   Bieżące , prawidłowe i terminowe  prowadzenie księgowości oraz    

    sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i

    sprawozdawczości  budżetowo -finansowej;

–   Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej jednostki zgodnie z

    obowiązującymi zasadami;

–   Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków

    pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki;

–   Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych

    przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a

    w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów

    (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania

    inwentaryzacji;

–   Dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących

    operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zmian;

–   Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania

    budżetu;

–   Dokonywanie kontroli wewnętrznej, nadzorowanie i rozliczanie

    inwentaryzacji majątku jednostki, nadzorowanie rozliczania płac i

    innych należności pracowniczych;

 

Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV).
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopia dowodu osobistego
  4. Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż (preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej).
  5. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
  6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończonych kursach szkoleniach).
  7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.
  8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
  9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
  10. Pisemne oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Dziennik Ustaw z dnia 10 maja 2018 poz.1000

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z  dopiskiem:

„Konkurs na Głównego Księgowego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie”

w sekretariacie Ośrodka Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1,

58-200 Dzierżoniów,

 

Termin składania dokumentów upływa dnia 17.12.2018r. o godz. 14:00,

 

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dzierżoniów oraz na tablicy informacyjnej OSiR w Dzierżoniowie i na stronie internetowej  www.hotelosir.pl 

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Dokumenty kandydata wybranego, następnie zatrudnionego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Ośrodka przez 1 miesiąc od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

 

Dyrektor OSiR w Dzierżoniowie

mgr Robert  Gulka

Skip to content