Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

PRACA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

Archiwa

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18.122008r. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników  samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 27.03.2009r. Nr 50, poz. 398).


 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie poszukuje kandydatów na stanowisko : księgowy/a.

 

Określenie stanowiska
Księgowy/a w Dziale Finansowo – Księgowym

 

 Wymagania konieczne:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
1)      posiadają obywatelstwo polskie,
2)      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)      cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5)      posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej.

 

Wymagania dodatkowe:
1)      doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego w komórkach finansowo – księgowych,
2)      doświadczenie w obsłudze programów finansowo – księgowych,
3)      znajomość przepisów dotyczących VAT.

 

Warunki pracy:
1)      miejsce pracy: ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

2)      wymiar czasu pracy: cały etat,
3)      umowa o pracę na okres próbny 3-miesiące z możliwością zatrudnienia na czas określony.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

  • Przyjmowanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym;
  • Wystawianie dowodów księgowych i kasowych;
  • Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz wprowadzanie ich do programu finansowo-księgowego;
  • Ewidencja, dekretacja oraz księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych;
  • Bieżące dekretowanie i księgowanie wydatków budżetowych oraz dochodów budżetowych;
  • Uzgadnianie sald kont z kontrahentami oraz pozostałych sald aktywów i pasywów;
  • Weryfikacja statusu VAT podmiotów w Wykazie podatników VAT (biała lista podatników);
  • Prowadzenie ewidencji rozrachunków z kontrahentami;
  • Prowadzenie kasy OSiR w przypadku nieobecności kasjera;


Kandydat na stanowisko musi złożyć:
1)      list motywacyjny,
2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),
4)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień,

5)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

 10)  Pisemne oświadczenie:

–  o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

–  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

według wzorów dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej OSiR Dzierżoniów w zakładce – nabory na wolne stanowiska – nabór na stanowisko  księgowy.

 
Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać do dnia 31.12.2020 do godz. 14.00  w siedzibie OSiR Dzierżoniów, przy ul. Strumykowej 1

 

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 31.12.2020 do godz. 14.00. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.hotelosir.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie OSiR.

 

Skip to content