Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów

+48 74 645 05 40

PRZETARG – lodowisko !

Archiwa

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w DZIERŻONIOWE ogłasza pisemny przetarg ofertowy na :

  • Wydzierżawienie części terenu na działce 171/5 w Dzierżoniowie przy ul. Wrocławskiej 47 oraz zamontowanie lodowiska z zadaszeniem od 15.10.2023 do 30.05.2024 Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa terenu działka 171/5” w terminie do dnia 29 września 2023r. do godz.900 w sekretariacie Ośrodka – Dzierżoniów , ul. Strumykowa 1

Oferta powinna zawierać :

1.Informacje o oferencie; imię i nazwisko lub nazwa firmy , adres oraz wyciąg z
rejestru działalności gospodarczej, KRS
2.Proponowana wysokość czynszu dzierżawnego podana netto + podatek VAT ,
nie mniej niż 1650 zł netto w okresie użytkowania lodowiska tj. 1 grudnia –
28 luty oraz czynsz za pozostałe miesiące nie mniejszy niż 100 zł netto.
3.Oferent winien przedstawić swoją wizje wykorzystania terenu oraz działania
związane z postawieniem zadaszonego lodowiska
4.Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu , przyjęciu ich do
wiadomości bez zastrzeżeń.

Ponadto dzierżawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów za:

  • zużytą wodę i energię elektryczną według wskazań liczników
  • wywóz śmieci w okresie funkcjonowania lodowiska w wysokości 2 m3 miesięcznie
  • poniesienie wszelkich kosztów związanych z zamontowaniem i prowadzeniem lodowiska

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2023r. o godz.11 w siedzibie Ośrodka przy ul. Strumykowej 1 w Dzierżoniowie.

Dodatkowych informacji udziela Robert Gulka tel. 602 748 264
Marcin Barszcz tel. 663 625 122

Dzierżoniów , 12 września 2023r.

Skip to content